Územní plán města Karlovy Vary

K územnímu plánu města Karlovy Vary jsou připojeny veškeré jeho změny v souladu s úplným zněním obecně závazné vyhlášky města Karlovy Vary č. 1/2000, o závazných částech územního plánu města Karlovy Vary se změnami a doplňky vyplývajícími z obecně závazných vyhlášek č. 1/2004 a č. 13/2006.

 

Grafická část

Ke správné funkci aplikace GIS je třeba mít nainstalovánu podporu Java (Microsoft) nebo Java (Sun).

Česká verze 
English version 

 

Územní plán města ke stažení

Schválené změny ÚPmKV

(1.) Změna A 98/5.1
(23.) Změna A/2001/1
(24.) Změna A/2001/2
(25.) Změna A/2001/3
(26.) Změna A/2001/4
(27.) Změna A/2001/6
(28.) Změna A/2002/4
(32.) Změna č.5/2003
(33.) Změna č. 2/2004
(35.) Změna č. 5/2004
(36.) Změna č. 6/2004
(37.) Změna č. 7/2004
(38.) Změna č. 1/2005
(39.-40.) Změna č. 2/2005/1 a 3
(41.) Změna č. 4/2005
(42.) Změna č. 7/2005
(43.) Změna č. 2/2006
(44.) Změna č. 3/2006
(45.) Změna č. 4/2006
(46.) Změna č. B/2002/5
(52.) Změna č. 2/2007
(55.) Změna č. 5/2007
(56.) Změna č. B/2002/7
(61.) Změna č. 8/2005
(62.) Změna č. 4/2015
(63.) Změna č. 5/2015
(64.) Změna č. 6/2015
(65.) Změna č. 1/2015
(66.) Změna č. 2/2015

Urbanistické a územní studie, regulační plány

Územní studie prostorových regulativů pro historické centrum města Karlovy Vary
Předmětem studie je ochrana před nežádoucími zásahy do cenné prostorové struktury historického jádra města Karlovy Vary. S ohledem na geomorfologický a stavebně urbanistický charakter památky navrhuje způsob ochrany takto výrazného a specifického prostorového konceptu. Tato studie chápe historické jádro města Karlovy Vary jako živý organismus a tudíž účelem není konzervovat jeho stav. Studie pouze definuje takové prostorové limity stavebního vývoje, aby Karlovy Vary neztratily svůj urbanistický charakter, genia loci místa.
Územní studie Karlovy Vary – Bohatice „veřejná prostranství“
Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro funkci bydlení. Zástavba je zde velmi rozmanitá, tvoří ji rodinné domy, bytové domy - převážně starší zástavba i sídliště panelových domů. Území lze zásadně rozdělit na severní a jižní část, hranici mezi nimi tvoří Příkopní ulice.
Olšová Vrata - centrální část
Centrální část Olšových vrat je v současné době funkčně i urbanisticky nesourodá aglomerace bez jednoznačně určených ploch pro odpočinek, sport a společenské vyžití obyvatel i návštěvníků. Blízkost golfového hřiště, mezinárodního letiště, napojení na městskou dopravu krajského lázeňského centra a samostatná poloha nad městem předurčují celou lokalitu k výraznějšímu rozvoji než tomu bylo dosud.
Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce – regulační plán
Jedná se o ucelenou plochu většího rozsahu ve vnitřním lázeňském území, doposud ne zcela efektivně využitou. Vzhledem k atraktivnosti a poloze lokality na území města Karlovy Vary je nutné pro toto území zpracovat územně plánovací dokumentaci, která jej vyřeší jak z hlediska zástavby, tak napojení na stávající komunikační síť a inženýrské sítě a současně stanoví závazné regulační podmínky pro zástavbu.
Urbanistická studie Karlovy Vary - Rekreační území řeky Ohře k.ú. Bohatice, Doubí u Karlových Var, Drahovice, Dvory, Karlovy Vary, Rybáře, Tuhnice
Cílem řešení studie je prověřit optimální možnosti využití pásu území navazující na tok řeky Ohře v průběhu celého správního území města Karlových Varů. Jedná se především o využití a organizaci zelených ploch k rekreačním účelům, případně ke službám na rekreační funkci navazujícím. Součástí studie je i řešení dopravních vazeb.
Územní studie Karlovy Vary - Počerny : „veřejný prostor“
Současný stav veřejného území negativně ovlivňuje průjezdní komunikace středem obce, zanedbaná a nevhodně udržovaná vzrostlá zeleň, dožilá drobná architektura, nevhodně využitá a sporně rekonstruovaná budova původní prodejny.
Architektonicko - územní studie - Horní Drahovice - parkovací dům
Předmětem zadání studie bylo ověření možností zástavby stávajícího povrchového parkoviště a stanovení zejména výškových a objemových parametrů, dopravního řešení s návazností na komunikaci Polská a dále na ulici Lidická a okolní bytové a rodinné domy a ubytovací kapacity. S ohledem na tyto aspekty navrhnout regulační podmínky.
Architektonicko - územní studie - Drahovice - Drahomířino nábřeží
Předmětem zadání studie bylo ověření možností zástavby vnitrobloků a stanovení zejména výškových a objemových parametrů, dopravního řešení s návazností na komunikaci Drahomířina nábřeží a okolní bytové domy a případné ověření zastínění stávajících objektů. S ohledem na tyto aspekty navrhnout regulační podmínky.
Územní studie - Tašovice - náměstí
tasovice_nam.pdf1004.4 KB
Územní studie veřejného prostranství v k.ú. Tašovice řeší území uvnitř zástavby rodinných domů. Studie navrhuje nové funkční využití: odpočinkový prostor s parkovou úpravou. Celkový záměr urbanistického a architektonického návrhu je zjevně inspirován vesnickou návsí, včetně umístění kaple.
Urbanistická studie využití území Rybáře - lokalita sv. Urban
sv.urban_.pdf1.14 MB
Cílem studie bylo vypracování územně plánovacího podkladu z hlediska funkčního využití lokality - parku kolem zříceniny kostelíka sv. Urbana s přilehlou vyhlídkovou terasou. Území navazuje na sousední bytovou zástavbu - bytové a rodinné domy na východní straně a bývalé dětské hřiště. Na západě a severu je vymezeno ul. Sokolovskou, na jihu navazuje na ulici Dolní Kamennou a kruhovou křižovatku u zimního stadionu.
Územní studie - Karlovy Vary - Stará Role - Lidový dům
Lokalita se nachází v severní části Karlových Varů - k.ú. Stará Role, která je tvořena smíšenou zástavbou jak bytovou, tak objekty služeb a výroby. Platný Územní plán města Karlovy Vary definuje dotčené území jako plochu občanského vybavení, jedná se o území stabilizované. Vzhledem k probíhající i plánované bytové výstavbě na území Staré Role se tato lokalita může stát skutečným kulturně společenským a obchodním městským centrem.
Architektonická - urbanistická studie - Sadová ulice Karlovy Vary
sadova.pdf766.73 KB
Předmětná ulice se nachází ve vnitřním lázeňském území. Zahradní charakter ulice je dán oboustranným využitím bývalých předzahrádek před řadovou zástavbou, a to ve formě vyvýšených, převážně travnatých neoplocených ploch mezi nástupními vyrovnávacími schodišti.
Karlovy Vary - Tuhnice, Moskevská a Šumavská ulice k.ú. Stará Role
moskevska.pdf1.41 MB
Účelem zpracované studie je získání podkladu pro využití uvedeného prostoru ulic Moskevská a Šumavská z hlediska funkčního, dopravního i technického a následných rozhodnutí. Studie navazuje na zrekonstruovanou část Moskevské ulice (od ul. T.G.M. k nám. Dr. Horákové).
Územní studie - Karlovy Vary - Stará Role - Jabloňová ulice
jablonova.pdf1.75 MB
Účelem studie bylo posoudit širší vztahy v území, vyřešit dopravní napojení a napojení na inženýrské sítě. Proto bylo přistoupeno ke zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace, která dotčenou lokalitu prověřila jak z hlediska možnosti zástavby, tak napojení na komunikační síť a stanoví závazné regulační podmínky pro zástavbu. Součástí studie je také návrh dělení pozemků.
Územní studie Karlovy Vary - Hůrky
hurky.pdf1015 KB
Územní studie Hůrky řeší zástavbu RD na pozemcích, které jsou v majetku města Karlovy Vary. Jedná se o svažitý terén přiléhající jižně k ul. Pod Hájem. Návrh na využití městských pozemků jako stavebních parcel pro RD je limitován možností příjezdu a přístupu. Ve studii jsou předkládány dvě varianty řešení.
Studie využitelnosti území - Karlovy Vary - Dvory
dvory.pdf971.34 KB
Úkolem studie bylo prověřit kapacitní možnosti území, možnosti jeho dopravního napojení a technického vybavení v rozsahu, který dovolí vyhodnotit reálnost záměru Města Karlovy Vary získat zbývající pozemky od Pozemkového fondu ČR a připravit zde plochy pro rozvoj drobné výroby a služeb.
Studie - veřejná zeleň, dětská hřiště, kruhové objezdy k.ú. Doubí, Olšová Vrata, Stará Role, Počerny, Bohatice, Rybáře, Čankov, Dvory, Drahovice, Karlovy Vary, Tuhnice, Tašovice
Územní studie Tašovice - jih
Územní studie Stará Role na p.p.č. 1133/5
Územní studie Dvory, k.ú. Dvory

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marcela Giertlová

Poslední aktualizace: 21.7.2021

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám