Územní plán města Karlovy Vary

K územnímu plánu města Karlovy Vary jsou připojeny veškeré jeho změny v souladu s úplným zněním obecně závazné vyhlášky města Karlovy Vary č. 1/2000, o závazných částech územního plánu města Karlovy Vary se změnami a doplňky vyplývajícími z obecně závazných vyhlášek č. 1/2004 a č. 13/2006.

 

Grafická část

Ke správné funkci aplikace GIS je třeba mít nainstalovánu podporu Java (Microsoft) nebo Java (Sun).

Česká verze 
English version ⇒

Územní plán města ke stažení

Schválené změny ÚPmKV

(36.) Změna č. 6/2004
(39.-40.) Změna č. 2/2005/1 a 3
(41.) Změna č. 4/2005
(42.) Změna č. 7/2005
(55.) Změna č. 5/2007
(56.) Změna č. B/2002/7
(62.) Změna č. 4/2015
(63.) Změna č. 5/2015
(64.) Změna č. 6/2015
(65.) Změna č. 1/2015
(66.) Změna č. 2/2015

Urbanistické a územní studie, regulační plány

Územní studie prostorových regulativů pro historické centrum města Karlovy Vary
Předmětem studie je ochrana před nežádoucími zásahy do cenné prostorové struktury historického jádra města Karlovy Vary. S ohledem na geomorfologický a stavebně urbanistický charakter památky navrhuje způsob ochrany takto výrazného a specifického prostorového konceptu. Tato studie chápe historické jádro města Karlovy Vary jako živý organismus a tudíž účelem není konzervovat jeho stav. Studie pouze definuje takové prostorové limity stavebního vývoje, aby Karlovy Vary neztratily svůj urbanistický charakter, genia loci místa.
Územní studie Karlovy Vary – Bohatice „veřejná prostranství“
Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro funkci bydlení. Zástavba je zde velmi rozmanitá, tvoří ji rodinné domy, bytové domy - převážně starší zástavba i sídliště panelových domů. Území lze zásadně rozdělit na severní a jižní část, hranici mezi nimi tvoří Příkopní ulice.
Olšová Vrata - centrální část
Centrální část Olšových vrat je v současné době funkčně i urbanisticky nesourodá aglomerace bez jednoznačně určených ploch pro odpočinek, sport a společenské vyžití obyvatel i návštěvníků. Blízkost golfového hřiště, mezinárodního letiště, napojení na městskou dopravu krajského lázeňského centra a samostatná poloha nad městem předurčují celou lokalitu k výraznějšímu rozvoji než tomu bylo dosud.
Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce – regulační plán
endá se o ucelenou plochu většího rozsahu ve vnitřním lázeňském území, doposud ne zcela efektivně využitou. Vzhledem k atraktivnosti a poloze lokality na území města Karlovy Vary je nutné pro toto území zpracovat územně plánovací dokumentaci, která jej vyřeší jak z hlediska zástavby, tak napojení na stávající komunikační síť a inženýrské sítě a současně stanoví závazné regulační podmínky pro zástavbu.
Urbanistická studie Karlovy Vary - Rekreační území řeky Ohře k.ú. Bohatice, Doubí u Karlových Var, Drahovice, Dvory, Karlovy Vary, Rybáře, Tuhnice
Cílem řešení studie je prověřit optimální možnosti využití pásu území navazující na tok řeky Ohře v průběhu celého správního území města Karlových Varů. Jedná se především o využití a organizaci zelených ploch k rekreačním účelům, případně ke službám na rekreační funkci navazujícím. Součástí studie je i řešení dopravních vazeb.
Územní studie Karlovy Vary - Počerny : „veřejný prostor“
Současný stav veřejného území negativně ovlivňuje průjezdní komunikace středem obce, zanedbaná a nevhodně udržovaná vzrostlá zeleň, dožilá drobná architektura, nevhodně využitá a sporně rekonstruovaná budova původní prodejny.
Architektonicko - územní studie - Horní Drahovice - parkovací dům
Předmětem zadání studie bylo ověření možností zástavby stávajícího povrchového parkoviště a stanovení zejména výškových a objemových parametrů, dopravního řešení s návazností na komunikaci Polská a dále na ulici Lidická a okolní bytové a rodinné domy a ubytovací kapacity. S ohledem na tyto aspekty navrhnout regulační podmínky.
Architektonicko - územní studie - Drahovice - Drahomířino nábřeží
Předmětem zadání studie bylo ověření možností zástavby vnitrobloků a stanovení zejména výškových a objemových parametrů, dopravního řešení s návazností na komunikaci Drahomířina nábřeží a okolní bytové domy a případné ověření zastínění stávajících objektů. S ohledem na tyto aspekty navrhnout regulační podmínky.
Územní studie - Tašovice - náměstí
Územní studie veřejného prostranství v k.ú. Tašovice řeší území uvnitř zástavby rodinných domů. Studie navrhuje nové funkční využití: odpočinkový prostor s parkovou úpravou. Celkový záměr urbanistického a architektonického návrhu je zjevně inspirován vesnickou návsí, včetně umístění kaple.
Urbanistická studie využití území Rybáře - lokalita sv. Urban
Cílem studie bylo vypracování územně plánovacího podkladu z hlediska funkčního využití lokality - parku kolem zříceniny kostelíka sv. Urbana s přilehlou vyhlídkovou terasou. Území navazuje na sousední bytovou zástavbu - bytové a rodinné domy na východní straně a bývalé dětské hřiště. Na západě a severu je vymezeno ul. Sokolovskou, na jihu navazuje na ulici Dolní Kamennou a kruhovou křižovatku u zimního stadionu.
Územní studie - Karlovy Vary - Stará Role - Lidový dům
Lokalita se nachází v severní části Karlových Varů - k.ú. Stará Role, která je tvořena smíšenou zástavbou jak bytovou, tak objekty služeb a výroby. Platný Územní plán města Karlovy Vary definuje dotčené území jako plochu občanského vybavení, jedná se o území stabilizované. Vzhledem k probíhající i plánované bytové výstavbě na území Staré Role se tato lokalita může stát skutečným kulturně společenským a obchodním městským centrem.
Architektonická - urbanistická studie - Sadová ulice Karlovy Vary
Předmětná ulice se nachází ve vnitřním lázeňském území. Zahradní charakter ulice je dán oboustranným využitím bývalých předzahrádek před řadovou zástavbou, a to ve formě vyvýšených, převážně travnatých neoplocených ploch mezi nástupními vyrovnávacími schodišti.
Karlovy Vary - Tuhnice, Moskevská a Šumavská ulice k.ú. Stará Role
Účelem zpracované studie je získání podkladu pro využití uvedeného prostoru ulic Moskevská a Šumavská z hlediska funkčního, dopravního i technického a následných rozhodnutí. Studie navazuje na zrekonstruovanou část Moskevské ulice (od ul. T.G.M. k nám. Dr. Horákové).
Územní studie - Karlovy Vary - Stará Role - Jabloňová ulice
Účelem studie bylo posoudit širší vztahy v území, vyřešit dopravní napojení a napojení na inženýrské sítě. Proto bylo přistoupeno ke zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace, která dotčenou lokalitu prověřila jak z hlediska možnosti zástavby, tak napojení na komunikační síť a stanoví závazné regulační podmínky pro zástavbu. Součástí studie je také návrh dělení pozemků.
Územní studie Karlovy Vary - Hůrky
Územní studie Hůrky řeší zástavbu RD na pozemcích, které jsou v majetku města Karlovy Vary. Jedná se o svažitý terén přiléhající jižně k ul. Pod Hájem. Návrh na využití městských pozemků jako stavebních parcel pro RD je limitován možností příjezdu a přístupu. Ve studii jsou předkládány dvě varianty řešení.
Studie využitelnosti území - Karlovy Vary - Dvory
Úkolem studie bylo prověřit kapacitní možnosti území, možnosti jeho dopravního napojení a technického vybavení v rozsahu, který dovolí vyhodnotit reálnost záměru Města Karlovy Vary získat zbývající pozemky od Pozemkového fondu ČR a připravit zde plochy pro rozvoj drobné výroby a služeb.
Studie - veřejná zeleň, dětská hřiště, kruhové objezdy k.ú. Doubí, Olšová Vrata, Stará Role, Počerny, Bohatice, Rybáře, Čankov, Dvory, Drahovice, Karlovy Vary, Tuhnice, Tašovice

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marcela Giertlová
Poslední aktualizace: 24.10.2018

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah