Umístění stavby

Územní rozhodnutí

Základní informace

Jedná se o územní rozhodnutí pro umístění stavby na pozemku. Bývá vydáno jako výsledek územního řízení vedeného stavebním úřadem podle stavebního zákona. Na jeho základě lze vydat stavební povolení.

Tato problematika je upravena v ustanoveních §§ 76 - 93 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejících právních předpisech:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb., a vyhl. č. 22/2010 Sb.
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územním opatření
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhláška č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č. 398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel nebo jím pověřená zplnomocněná osoba – zástupce

Podmínky a postup řešení

Žádost musí být v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších zákonů. Navrhovatel musí doložit požadované doklady a dokumentaci.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady (nutno použít předepsaný formulář - lze stáhnout).

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Osobně na odboru – Úřad územního plánování a stavební úřad, oddělení stavební úřad I. a II. Magistrátu města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, Karlovy Vary, ve 4. patře, v úřední dny pondělí a středa v úředních hodinách, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem postaatmmkv [emailtecka] cz (posta[at]mmkv[dot]cz).

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • vyplněnou žádost
 • doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě (nelze-li to zjistit z katastru nemovitostí). Není-li pozemek ve vlastnictví stavebníka, pak doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo alespoň souhlas jeho vlastníka
 • dokumentaci pro územní rozhodnutí, zpracovanou autorizovanou osobou v rozsahu dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
 • závazná stanoviska dotčených orgánů
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

Formuláře

Použití formuláře je povinné. Formulář žádosti lze obdržet na Magistrátu města Karlovy Vary, Úřadě územního plánování a stavebním úřadě, U Spořitelny 2, Karlovy Vary nebo zde.

Správní a jiné poplatky

 1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
  1. ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 1 000 Kč
  2. ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 5 000 Kč
  3. ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500 Kč
  4. ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1 000 Kč a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5 000 Kč
  5. ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b) 1 000 Kč
  6. ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 20 000 Kč
  7. ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč
  8. ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3 000 Kč
 2. Vydání rozhodnutí o změně využití území
  1. do výměry 5 000 m2 včetně 1 000 Kč
  2. nad výměru 5 000 m2 3 000 Kč
 3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 1 000 Kč
 4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 2 000 Kč
 5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 5 000 Kč

Poznámky

 1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
 2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.
 8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.

 

Poplatek je možno zaplatit:

 1. hotově v pokladní hodiny na pokladně Magistrátu města Karlovy Vary
 2. bezhotovostně složenkou nebo převodem z účtu navrhovatele - podmínkou je uvedení variabilního symbolu přiděleného Magistrátem

Zaplacení správního poplatku je nezbytné doložit před vydáním rozhodnutí nebo souhlasu.

Lhůty pro vyřízení

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 60 dnů ode dne podání žádosti
 • ve složitějších případech do 90 dnů ode dne podání žádosti

Další účastníci

Účastníci územního řízení - § 85 stavebního zákona:

 • Žadatel
 • Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn
 • Vlastník pozemku nebo stavby, na kterém má být záměr uskutečněn
 • Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být územním rozhodnutím přímo dotčeno
 • Osoby podle zvláštního právního předpisu (občanská sdružení)

Opravné prostředky

Opravné prostředky proti územnímu rozhodnutí se dělí na řádné – odvolání a mimořádné - přezkum a obnova řízení. Rozdíl mezi nimi je ten, že odvolání je možné do rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci, přičemž přezkum nebo obnova řízení je možná pouze u pravomocných rozhodnutí. V případě odvolání odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud správní řád nestanoví jinak. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

Územní souhlas

Územní souhlas

Základní informace

Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas, podle § 96 stavebního zákona pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Uzemní souhlas nelze vydat v případech záměrů posuzovaných ve zjišťovacím řízení. Územní souhlas lze podle § 96a stavebního zákona vydat společně s ohlášením.

Územní souhlas postačí v případech:

 1. stavebních záměrů uvedených v § 103
 2. ohlašovaných staveb, jejich změn a zařízení
 3. změn staveb
 4. změn druhu pozemku a způsobu využití pozemkuů o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2
 5. staveb umisťovaných v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami, pokud odpovídají jejich způsobu užívání, nemění se vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru
 6. terénních úprav do 1,5 m výšky nebo hloubky, o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2 na pozemcích, které nehraničí s veřejnými komunikacemi nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady
 7. odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel nebo jím pověřená zplnomocněná osoba - zástupce

Podmínky a postup řešení

Žádost musí být v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších zákonů. Navrhovatel musí doložit požadované doklady a dokumentaci.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti s požadovanými doklady (nutno použít předepsaný formulář - lze stáhnout) na předepsaném formuláři. Použití formuláře je povinné.

Předepsaný formulář – oznámení záměru k vydání územního souhlasu je k dispozici zde

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Osobně na odboru – Úřad územního plánování a stavební úřad, oddělení stavební úřad I. a II. Magistrátu města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, Karlovy Vary, ve 4. patře, v úřední dny pondělí a středa v úředních hodinách, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem postaatmmkv [emailtecka] cz (posta[at]mmkv[dot]cz).

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

 • vyplněnou žádost
 • doklady prokazující jeho vlastnické právo,smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn; anebo souhlas jejich vlastníka
 • závazná stanoviska dotčených orgánů
 • stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
 • souhlasy osob, které jsou vlastníky pozemků, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn; souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu. Souhlas se nevyžaduje u stavebních záměrů z §103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m.
 • jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy

Formuláře

Použití formuláře je povinné. Formulář žádosti „oznámení záměru k vydání územního souhlasu“ lze obdržet na Magistrátu města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary nebo lze stáhnout zde.

Správní a jiné poplatky

 1. 1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
  1.  ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 1000 Kč
  2.  ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 5000 Kč
  3.  ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže 500 Kč
  4.  ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1000 Kč a 500 Kč za čtvrté a každé další stání , nejvýše 5000 Kč
  5.  ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b) 1000 Kč
  6.  ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 20 000 Kč
  7.  ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč
  8.  ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3000 Kč

Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

Lhůty pro vyřízení

 • v jednodušších případech ve lhůtě do 30 dnů ode dne podání žádosti

Právní předpisy

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb., a vyhl. č. 22/2010 Sb.
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územním opatření
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhláška č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č. 398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

19. Opravné prostředky

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání.

Územní souhlas nepozbývá platnosti,

 1. bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.
 2. bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel
 3. vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat
 4. byla-li v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení a nabyla účinnosti.

Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru.
Územní souhlas lze změnit územním ohlasem nebo územním rozhodnutím.
Proti územnímu souhlasu se nelze odvolat. Je možno požádat do 1 roku o přezkum, žádost se podává u správního orgánu, který územní souhlas vydal.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Michaela Eperješiová

Poslední aktualizace: 23.4.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám