Obecné a dopravní stavby

Stavební úřad

Vykonává státní správu na úseku stavebního řádu dle stavebního zákona jako obecný stavební úřad - územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, sdělení k ohlášení, povolení informačních, reklamních a propagačních zařízení, rozhodnutí o povolení změn staveb před dokončením, povolení změn v užívání staveb nebo jejich částí, povolení k odstranění staveb a povolení pro terénní úpravy, stanoviska ke stavebním záměrům a k oddělování geometrických plánů, i jako speciální stavební úřad pro vodní díla a speciální stavební úřad pro stavby silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (stavební povolení, kolaudační souhlas, sdělení k ohlášení, rozhodnutí o povolení změn staveb před dokončením, povolení k odstranění staveb, atd.).

Dále vykonává působnost dle vodního zákona (např. povolení k odběru podzemních a/nebo povrchových vod, povolení k vypouštění odpadních vod, povolení některých činností, schválení havarijních plánů, schválení manipulačních řádů vodních děl, souhlas ke stavbám, které mohou ovlivnit vodní poměry, vyjádření či stanoviska k záměrům, apod.) a podle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (schválení kanalizačních řádů, atd.). Je povodňovým orgánem v době mimo povodeň.

Rozsah působnosti obecný stavební úřad

území statutárního města Karlovy Vary a území obecních a městských úřadů:

  • Andělská Hora, Březová, Dalovice, Hory, Jenišov, Kolová, Mírová, Otovice, Pila, Sadov, Stanovice

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Michaela Eperješiová

Poslední aktualizace: 23.4.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám