Generel cyklodopravy

Program rozvoje cyklistické dopravy v Karlových Varech (dále jen „generel cyklodopravy“) byl pořízen Statutárním městem Karlovy Vary v roce 2012 jako oborová koncepční a územní studie. Projektantem generelu cyklodopravy je ing. Ota Řezanka, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a městské inženýrství.

V Karlových Varech jako významném lázeňském městě a turistickém cíli je rozvoj a výstavba infrastruktury pro cyklisty zásadním předpokladem pro zdravý vývoj města. Zadáním pořizovatele bylo analyzovat stávající stav, výhled a problémy cyklistické dopravy ve městě, a na základě této analýzy navrhnout komplexní systém cyklistické infrastruktury pro město Karlovy Vary. Cílem je vyjít maximálně vstříc trvalé tendenci nárůstu cyklistické dopravy a poptávce po komfortních komunikacích pro cyklisty.

Předmětem generelu cyklodopravy je návrh rozvoje a přestavby komunikační sítě města směrem k naplnění potřeb cyklistické dopravy, a to jak pro využití turistické, tak také pro využití účelově dopravní. Územní rozsah generelu cyklodopravy zahrnuje celé správní území města Karlovy Vary včetně řešení návazností na okolní obce.  Generel cyklodopravy byl v závěrečné fázi pořizování veřejně projednán na dvou pracovních workshopech. Na workshopech se účastnila odborná veřejnost, představitelé města i někteří starostové sousedních obcí a podněty z něho vzešlé byly zapracovány do čistopisu generelu cyklodopravy.

Generel cyklodopravy bude dále využíván jako podklad pro další projektovou přípravu staveb, týkajících se městských komunikací, vč. novostaveb a rekonstrukcí. Generel cyklodopravy je dokumentem, na nějž je brán zřetel při tvorbě rozpočtové a dotační politiky města. Generel cyklodopravy byl jako podklad předán zpracovateli nového územního plánu města.

Související dokumenty

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Pavlína Stracheová

Poslední aktualizace: 27.7.2021

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám