Bezpečnostní rada a krizový štáb

Při řešení mimořádných a krizových situací se orgány obce řídí příslušnými zákony a v souladu s nimi zajišťují připravenost obce na řešení mimořádných a krizových situací.

Magistrát města Karlovy Vary v souladu s těmito zákony organizuje přípravu města a správního obvodu na krizové situace, rozpracovává úkoly krizového plánu kraje, poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu kraje, shromažďuje údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně změnily pobyt a nachází se na správním území obce a předává tyto údaje krajskému úřadu a do ústřední evidence o přechodných změnách pobytu osob. Dále se podílí na zajištění veřejného pořádku a plní další úkoly stanovené krajským úřadem při přípravě na krizové situace a jejich řešení.

Pro řešení těchto úkolů primátor zřizuje bezpečnostní radu obce. Jako svůj pracovní orgán k řešení krizových a mimořádných situací zřizuje krizový štáb obce.

Bezpečnostní rada má osm členů, kterými jsou:

  • primátor města jako vedoucí orgánu krizového řízení a předseda bezpečnostní rady
  • 1. náměstek primátora
  • tajemník magistrátu města
  • vedoucí územního odboru vnější služby Policie ČR
  • zástupce Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje
  • vedoucí odboru životního prostředí magistrátu města
  • velitel Městské policie Karlovy Vary
  • pracovník krizového řízení magistrátu města

Bezpečnostní rada

projednává zajištění připravenosti správního obvodu obce na krizové situace včetně návrhů opatření, rozpracování úkolů krizového plánu kraje, stav prostředků pro varování osob ve správním obvodu, plán evakuace osob z ohroženého území. Projednává rovněž zprávu o činnosti a připravenosti složek integrovaného záchranného systému, návrh objemu finančních prostředků k zajištění přípravy na krizové situace, způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení, podmínky nouzového přežití obyvatelstva, zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních, atd.

Krizový štáb

je pracovním orgánem primátora města, který jej svolává a používá při řešení krizové situace a ke zmírnění jejích následků, včetně plnění úkolů orgánů krizového řízení za stavu ohrožení státu vyhlášeného v souvislosti se zajišťováním obrany České republiky a za válečného stavu, při koordinaci záchranných a likvidačních prací a při taktických a prověřovacích cvičeních. Plní úkoly stanovené primátorem při koordinaci záchranných a likvidačních prací, poskytování zdravotnické pomoci, provádění opatření k ochraně veřejného zdraví a bezodkladným pohřebním službám, organizaci a koordinaci evakuace. Podílí se na zajištění nouzového ubytování, nouzového zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva, zajišťování ochrany majetku a veřejného pořádku. Dále zabezpečuje přípravu podkladů pro rozhodnutí primátora města a součinnost orgánů veřejné správy a složek integrovaného záchranného systému.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Lukáš Zelenka

Poslední aktualizace: 26.4.2021

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám