Územní plán Karlovy Vary

Územní plán Karlovy Vary byl Zastupitelstvem města Karlovy Vary vydán dne 25.1.2022 usnesením č. ZM/9/1/22 a  nabyl účinnosti dne 23.2.2022.

Územní plán - Geoportál ORP Karlovy Vary (Gepro.cz)

Územní plán Karlovy Vary

Textová část

Urbanistické a územní studie, regulační plány

Územní studie prostorových regulativů pro historické centrum města Karlovy Vary
Předmětem studie je ochrana před nežádoucími zásahy do cenné prostorové struktury historického jádra města Karlovy Vary. S ohledem na geomorfologický a stavebně urbanistický charakter památky navrhuje způsob ochrany takto výrazného a specifického prostorového konceptu. Tato studie chápe historické jádro města Karlovy Vary jako živý organismus a tudíž účelem není konzervovat jeho stav. Studie pouze definuje takové prostorové limity stavebního vývoje, aby Karlovy Vary neztratily svůj urbanistický charakter, genia loci místa.
Územní studie Karlovy Vary – Bohatice „veřejná prostranství“
Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro funkci bydlení. Zástavba je zde velmi rozmanitá, tvoří ji rodinné domy, bytové domy - převážně starší zástavba i sídliště panelových domů. Území lze zásadně rozdělit na severní a jižní část, hranici mezi nimi tvoří Příkopní ulice.
ÚS Olšová Vrata - centrální část
Centrální část Olšových vrat je v současné době funkčně i urbanisticky nesourodá aglomerace bez jednoznačně určených ploch pro odpočinek, sport a společenské vyžití obyvatel i návštěvníků. Blízkost golfového hřiště, mezinárodního letiště, napojení na městskou dopravu krajského lázeňského centra a samostatná poloha nad městem předurčují celou lokalitu k výraznějšímu rozvoji než tomu bylo dosud.
Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce – regulační plán
Jedná se o ucelenou plochu většího rozsahu ve vnitřním lázeňském území, doposud ne zcela efektivně využitou. Vzhledem k atraktivnosti a poloze lokality na území města Karlovy Vary je nutné pro toto území zpracovat územně plánovací dokumentaci, která jej vyřeší jak z hlediska zástavby, tak napojení na stávající komunikační síť a inženýrské sítě a současně stanoví závazné regulační podmínky pro zástavbu.
Urbanistická studie Karlovy Vary - Rekreační území řeky Ohře k.ú. Bohatice, Doubí u Karlových Var, Drahovice, Dvory, Karlovy Vary, Rybáře, Tuhnice
Cílem řešení studie je prověřit optimální možnosti využití pásu území navazující na tok řeky Ohře v průběhu celého správního území města Karlových Varů. Jedná se především o využití a organizaci zelených ploch k rekreačním účelům, případně ke službám na rekreační funkci navazujícím. Součástí studie je i řešení dopravních vazeb.
Územní studie Karlovy Vary - Počerny : „veřejný prostor“
Současný stav veřejného území negativně ovlivňuje průjezdní komunikace středem obce, zanedbaná a nevhodně udržovaná vzrostlá zeleň, dožilá drobná architektura, nevhodně využitá a sporně rekonstruovaná budova původní prodejny.
Architektonicko - územní studie - Horní Drahovice - parkovací dům
Předmětem zadání studie bylo ověření možností zástavby stávajícího povrchového parkoviště a stanovení zejména výškových a objemových parametrů, dopravního řešení s návazností na komunikaci Polská a dále na ulici Lidická a okolní bytové a rodinné domy a ubytovací kapacity. S ohledem na tyto aspekty navrhnout regulační podmínky.
Architektonicko - územní studie - Drahovice - Drahomířino nábřeží
Předmětem zadání studie bylo ověření možností zástavby vnitrobloků a stanovení zejména výškových a objemových parametrů, dopravního řešení s návazností na komunikaci Drahomířina nábřeží a okolní bytové domy a případné ověření zastínění stávajících objektů. S ohledem na tyto aspekty navrhnout regulační podmínky.
Územní studie - Tašovice - náměstí
Územní studie veřejného prostranství v k.ú. Tašovice řeší území uvnitř zástavby rodinných domů. Studie navrhuje nové funkční využití: odpočinkový prostor s parkovou úpravou. Celkový záměr urbanistického a architektonického návrhu je zjevně inspirován vesnickou návsí, včetně umístění kaple.
Urbanistická studie využití území Rybáře - lokalita sv. Urban
Cílem studie bylo vypracování územně plánovacího podkladu z hlediska funkčního využití lokality - parku kolem zříceniny kostelíka sv. Urbana s přilehlou vyhlídkovou terasou. Území navazuje na sousední bytovou zástavbu - bytové a rodinné domy na východní straně a bývalé dětské hřiště. Na západě a severu je vymezeno ul. Sokolovskou, na jihu navazuje na ulici Dolní Kamennou a kruhovou křižovatku u zimního stadionu.
Územní studie - Karlovy Vary - Stará Role - Lidový dům
Lokalita se nachází v severní části Karlových Varů - k.ú. Stará Role, která je tvořena smíšenou zástavbou jak bytovou, tak objekty služeb a výroby. Platný Územní plán města Karlovy Vary definuje dotčené území jako plochu občanského vybavení, jedná se o území stabilizované. Vzhledem k probíhající i plánované bytové výstavbě na území Staré Role se tato lokalita může stát skutečným kulturně společenským a obchodním městským centrem.
Architektonická - urbanistická studie - Sadová ulice Karlovy Vary
Předmětná ulice se nachází ve vnitřním lázeňském území. Zahradní charakter ulice je dán oboustranným využitím bývalých předzahrádek před řadovou zástavbou, a to ve formě vyvýšených, převážně travnatých neoplocených ploch mezi nástupními vyrovnávacími schodišti.
Karlovy Vary - Tuhnice, Moskevská a Šumavská ulice
Účelem zpracované studie je získání podkladu pro využití uvedeného prostoru ulic Moskevská a Šumavská z hlediska funkčního, dopravního i technického a následných rozhodnutí. Studie navazuje na zrekonstruovanou část Moskevské ulice (od ul. T.G.M. k nám. Dr. Horákové).
Územní studie - Karlovy Vary - Stará Role - Jabloňová ulice
Účelem studie bylo posoudit širší vztahy v území, vyřešit dopravní napojení a napojení na inženýrské sítě. Proto bylo přistoupeno ke zpracování podrobnější územně plánovací dokumentace, která dotčenou lokalitu prověřila jak z hlediska možnosti zástavby, tak napojení na komunikační síť a stanoví závazné regulační podmínky pro zástavbu. Součástí studie je také návrh dělení pozemků.
Územní studie Karlovy Vary - Hůrky
Územní studie Hůrky řeší zástavbu RD na pozemcích, které jsou v majetku města Karlovy Vary. Jedná se o svažitý terén přiléhající jižně k ul. Pod Hájem. Návrh na využití městských pozemků jako stavebních parcel pro RD je limitován možností příjezdu a přístupu. Ve studii jsou předkládány dvě varianty řešení.
Studie využitelnosti území - Karlovy Vary - Dvory
Úkolem studie bylo prověřit kapacitní možnosti území, možnosti jeho dopravního napojení a technického vybavení v rozsahu, který dovolí vyhodnotit reálnost záměru Města Karlovy Vary získat zbývající pozemky od Pozemkového fondu ČR a připravit zde plochy pro rozvoj drobné výroby a služeb.
Studie - veřejná zeleň, dětská hřiště, kruhové objezdy k.ú. Doubí, Olšová Vrata, Stará Role, Počerny, Bohatice, Rybáře, Čankov, Dvory, Drahovice, Karlovy Vary, Tuhnice, Tašovice
Územní studie Tašovice - jih
Územní studie Stará Role na p.p.č. 1133/5
Územní studie Řešení dopravy v polyfunkčním území drobné výroby a služeb (k.ú. Tašovice a Dvory) - záznam do Evidence ÚPČ proveden dne 1.1.2021
Územní studie Dvory, k.ú. Dvory - záznam do Evidence ÚPČ proveden dne 1.1.2021
ÚS Karlovy Vary, Stará Role - Z08-BI-sr - záznam do Evidence ÚPČ proveden dne 24.6.2022
ÚS Karlovy Vary, Rosnice Z05-SV-rs - 1.etapa - - záznam do Evidence ÚPČ proveden dne 27.9.2022
ÚS Zlatý kopeček, zástavba lokality na p.p.č. 410/1 a 410/2 (Z21-BI-dv) - záznam do Evidence ÚPČ proveden dne 9.1.2023
ÚS Karlovy Vary, Stará Role - lokalita U vysílače - záznam do Evidence ÚPČ proveden dne 24.4.2023
ÚS 07 - Karlovy Vary, Sedlec - Z03-RZ-sl, Z04-SV-sl, P01-SV-sl, P07-SV-sl - záznam do Evidence ÚPČ proveden dne 25.9.2023

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marcela Giertlová

Poslední aktualizace: 4.4.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám