Generel bezbariérových tras a dopravy

Generel bezbariérových tras a bezbariérové dopravy pro území statutárního města karlovy vary

Základní údaje

Jedná se o koncepční studii s názvem Generel bezbariérových tras a bezbariérové dopravy pro území Statutárního města Karlovy Vary (dále jen generel). Zhotovitel koncepce: UDIMO, spol. s r.o.  Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. IČO: 44 74 00 69, tel: 596 138 861, e-mail: firmaatudimo [emailtecka] cz (firma[at]udimo[dot]cz),www.udimo.cz. Objednatel: Statutární město Karlovy Vary, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města, ing.arch. I. Richtr, ing. D. Žák. Pořízeno 07/2012 – 03/2013.

Generel schválila Rada města Karlovy Vary 17. 9. 2013.

Zadání

Na základě podnětu Národní rady osob se zdravotním postižením adresovaného vedení města bylo uloženo odboru rozvoje a investic, oddělení architektury a urbanismu zajištění vypracování koncepce bezbariérovosti pro Statutární město Karlovy Vary. Cíle této zakázky a samotné její zadání bylo postupně projednáváno s dotčenými odbory magistrátu města, poradními orgány rady města a odbornou veřejností. V rámci magistrátu byl rozsah zakázky a zadávací kritéria projednány na koordinační poradě odborů dne 6.3.2012 a v komisi architektury a památkové péče dne 8.3.2012. Odborná pomoc a konzultace k dané problematice byly poskytnuty společností NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.

Na základě uvedených jednání bylo vypracované zadání předloženo radě města, která na svém 10. jednání dne 17.4.2012 schválila zadávací dokumentaci a její zveřejnění jako výzvu více zájemcům k podání nabídky. Následně byla veřejná zakázka vyhlášena a předložené nabídky byly vyhodnoceny komisí jmenovanou radou města. Uvedená komise určila, že na základě celkové ekonomické výhodnosti nejlépe uspěla nabídka společnosti UDIMO, spol. s r.o., Ostrava. Výběr potvrdila RM na svém 16. jednání dne 12.6.2012 a současně schválila uzavření smlouvy o dílo, k čemuž došlo dne 16.7.2012. Cena zakázky činila 210 000,- Kč bez DPH.

Za cíl předmětné zakázky lze považovat především prověření dostupnosti důležitých veřejně přístupných objektů (cílů) a městské hromadné dopravy pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace a navržení optimálních pěších tras, která budou uvedené cíle obsluhovat. Současně bude koncepce bezbariérovosti sloužit jako podklad při žádostech o finanční podporu na projekty, které budou mít za úkol odstranění bariér ve veřejně přístupných objektech, zpřístupňování dopravy nebo pěších tras. Jedná se především o „Národní rozvojový program mobility pro všechny“ vyhlášený Vládním výborem pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR.

Zpracování návrhu:

Postup zpracování probíhal od počátku na základě úzké spolupráce mezi zadavatelem a objednavatelem. Ze strany objednavatele byly zpracovateli poskytnuty kontakty na zástupce místních organizací hendikepovaných občanů. Každá fáze zpracování byla, po předložení dílčí části, zadavatelem odsouhlasena. V první fázi se jednalo o specifikaci strategických cílů, zpracování základních podkladů území, specifikaci cílů tras a prvotní návrh hlavních tras. V této části vycházel zpracovatel především z elektronických podkladů. Po připomínkování proběhlo ze strany zpracovatele terénní šetření, během kterého se důkladně seznámil se situací ve městě a pořídil rozsáhlou fotodokumentaci. Na základě těchto informací byl návrh upraven a dále rozpracován o vyhodnocení průběhů tras, jednotlivých závad na trasách a vyhodnocení navazujících zastávek MHD. Následně bylo řešení představeno na 11. jednání Komise architektury a památkové péče dne 8.11.2012. Komise byla seznámena s metodikou řešení daného úkolu, informována o postupu prací na samotném generelu a byla zdůrazněna specifika jeho řešení v rámci města Karlovy Vary vzhledem k nepříznivé konfiguraci terénu. V prosinci byl zpracovatelem předložen návrh řešení k připomínkování a odbornému posouzení. Materiál byl poskytnut jednak dotčeným odborům magistrátu (odborům technickému, majetku města, strategií a dotací), Dopravnímu podniku, ale také občanským sdružením a společnostem jako NIPI ČR, o.p.s., Tyflo Centrum KV a Krajské radě osob se zdravotním postižením. Připomínky byly prostřednictvím objednavatele předány zpracovateli 8.1.2013. Po jejich zapracování byl dne 1.3.2013 předán „Generel bezbariérových tras a bezbariérové dopravy pro území města Karlovy Vary“ k závěrečnému projednání.

Ověření / projednání návrhu

Generel byl podán nejprve na koordinační poradě odborů magistrátu, a to dne 12.3.2013. Následně dne 26.3.2013 v budově I. Magistrátu města Karlovy Vary proběhlo veřejné odborné projednání. Tohoto projednání se zúčastnili představitelé města, pracovníci dotčených odborů MMKV, zástupci jednotlivých organizací zastupujících občany se sníženou schopností pohybu a orientace a odborná veřejnost. V rámci projednání byla vznesena řada návrhů, podnětů a připomínek. Ty lze rozdělit na dva hlavní okruhy.

Do prvního spadaly především připomínky k napojení jednotlivých cílů na trasy, nebo na jejich průběh. Z diskuse k tomuto okruhu vzešel požadavek na nutnost budoucí aktualizace generelu. Protože se jedná o strategický dokument, jehož prosazování je dlouhodobou záležitostí a lze předpokládat, že jednotlivé cíle (občanská vybavenost), které jsou platné vždy jen k určitému datu, se budou v průběhu času měnit. Z toho důvodu je nezbytná pravidelná aktualizace generelu, která bude reagovat na vývoj služeb, města i společnosti.

Druhý okruh se zabýval zastávkami městské hromadné dopravy, jejich bezbariérovostí, značením a dále všeobecně systémem značení dopravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace ve městě. Výsledek projednávání a relevantní připomínky byly projektantem zapracovány do čistopisu koncepce, který byl předán dne 24.4.2013.

Koncepce generelu

Charakteristika současné situace a identifikace území:

Generel v prvé řadě analyzuje současný stav území, a to s jeho zvláštnostmi a specifiky. Tato specifika jsou v případě Karlových Var dána jejich postavením krajského města, důležitého regionálního centra, vyhledávaného lázeňského a turistického cíle a hostitele několika významných kulturních, společenských a sportovních akcí. Vzhledem k uvedenému se na území města pohybuje řada osob se sníženou schopností pohybu a orientace a to jak jeho obyvatel a obyvatel okolních obcí, tak jeho návštěvníků z řad turistů a lázeňských hostů. Dalšími aspekty řešení generelu jsou např. hustota osídlení, umístění cílů občanského vybavení apod. Územní rozsah návrhu řešení byl omezen na centrum města, lázeňskou část města a dále na intenzivně zastavěné lokality v katastrálních územích Bohatice, Drahovice, Dvory, Karlovy Vary, Rybáře, Stará Role a Tuhnice.

Stanovení strategických cílů:

V další části generel stanovuje strategické cíle, kterých se má dosáhnout

A) Zajištění kvalitní funkční a bezpečné dopravní infrastruktury pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace ve 3 úrovních.

  • A1 - Osoby pokročilého věku, těhotné ženy
  • A2 - Osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do 3 let
  • A3 - Osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým či mentálním postižením

B) Veřejné budovy, chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci, a současně splňovat podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

C) Umístění a zabezpečení městského mobiliáře, staveb pro reklamu, informačních a reklamních zařízení, předzahrádek restaurací, prodejních stánků, venkovních pultů a obdobných konstrukcí musí respektovat přirozený pohyb chodců a nesmí zasahovat do průchozího prostoru.

Opatření pro zajištění bezbariérovosti:

V této části jsou definovány kroky vedoucí k naplňování stanovených strategických cílů. Jedná se o především o stanovení parametrů pro hodnocení zpřístupňování dopravy (zpřístupnění komunikací pro chodce a zpřístupnění veřejné dopravy) a odstraňování bariér v budovách občanského vybavení. Hodnotící parametry vycházejí jednak z vyhlášky č. 398/2008 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, jednak ze souvisejících ČSN.

Zpracování generelu:

V prvé řadě byly vyhledány jednotlivé možné cíle bezbariérových tras. Jako cíl byly definovány budovy občanského vybavení ve smyslu §6 vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V rámci generelu byly současně analyzovány vstupy do budov, a to z komunikace po vrátnici, tj. po prostor ve kterém mohou být poskytnuty uživateli informace či pomoc. Vyhodnocení obsahuje informace o tom, zda cílový objekt vyhovuje bezbariérovému provozu, a to ze tří hledisek: 

  • zda vstup obsahuje schodiště
  • zda je před vstupními dveřmi dostatečný prostor pro kočárek či invalidní vozík umožňující otevření dveří
  • zda je bariérový vstup opatřen zvonkem pro přivolání pomoci

Takto identifikované a vyhodnocené objekty byly následně propojeny do devíti tras. Tyto trasy jsou vedeny radiálně z centra města, s několika odbočkami k jednotlivým cílům. Některé jsou propojeny vzájemně. Trasy jsou rozděleny a označeny následovně:

A - Centrum města

B - Trasa Stará Role-centrum města

C - Trasa KOME- lázeňská zóna-centrum města

D - Trasa Rybáře-centrum města

E - Trasa Růžový vrch-centrum města

F - Trasa Bohatice-centrum města

G - Trasa Drahovice-centrum města

H - Trasa Malé Versailles-centrum města

I  - Trasa Dvory-centrum města

V grafické podobě jsou navržené trasy znázorněny ve čtyřech barvách. Zelená barva označuje části trasy vyhovující (bez závad nebo drobné závady). Oranžová barva označuje částečně vyhovující úsek trasy (nevyhovující skupině osob zahrnutých pod strategický cíl A3). Červená barva označuje části trasy nevyhovující. Z důvodu složitého členění města a dané uliční síti byly v některých případech trasy doplněny o úseky označené modrou barvou. Tyto úseky jsou vedeny jako alternativní a nevyhovují pouze v podélném sklonu, který přesahuje povolenou hodnotu. Obdobným barevným označením (mimo modré) jsou vyhodnoceny rovněž navazující zastávky městské hromadné dopravy.

V textové části generelu jsou popsány a znázorněny páteřní úseky jednotlivých tras a současně odbočky k jednotlivým cílům. Ke každé trase je v tabelární formě vytvořena databáze veškerých závad, včetně výkresové přílohy s přesnou lokalizací závady a příslušným číslem fotodokumentace.

V neposlední řadě jsou u každé z tras vyčísleny odhadované náklady na odstranění závad na trase a souvisejících zastávkách městské hromadné dopravy.

Využití koncepce bezbariérovosti

Zadaným úkolem bylo vytvoření ucelených bezbariérových tras na území města Karlovy Vary. Tím se rozumí vytvoření návrhu komplexního řešení svobodného pohybu ve městě. Pro tvorbu koncepce byl kladen důraz především na využití městské hromadné dopravy a její propojení na cíle, jimiž jsou v tomto případě chápána zařízení občanského vybavení (jedná se především o zařízení zdravotní a sociální, předškolní a školská, zařízení pro kulturu, sport, duchovní osvětu, obchod, služby a veřejnou dopravu) s prověřením jejich přístupnosti. Výsledkem je Generel bezbariérových tras a bezbariérové dopravy města Karlovy Vary.

Využití generelu:

Generel bude sloužit jako koncepční materiál pro další rozhodování a koordinaci nejen při stavebních akcích Statutárního města Karlovy Vary, ale i jiných stavebníků na území města. Současně bude využíván jako příloha k projektovým dokumentacím předkládaných v rámci dotačních titulů Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Na koncepci bezbariérovosti je však nezbytné brát zřetel již při tvorbě rozpočtové a dotační politiky města a následně ji začlenit do podkladů pro projekty města, státních institucí a privátních investorů.

Funkční bezbariérové trasy a bezbariérová doprava znamenají lepší dostupnost občanské vybavenosti pro občany, lázeňské hosty nebo další návštěvníky města a to bez ohledu na jejich případná omezení. Bezbariérovost rovněž zvyšuje možnost nárůstu turistického ruchu. Zjednodušená verze zákresu bezbariérových tras může v tištěné podobě sloužit obyvatelům i návštěvníkům města nejen jako orientační plán, ale také jako informativní adresář dostupných služeb.

Generel klade důraz na obsluhu města veřejnou dopravou. Rozšiřování bezbariérovosti navržených tras a jejich propagace může být kladným impulzem pro úbytek individuální dopravy v centru města. 
V rámci aktualizací generelu je možnost navázání a prohlubování dialogu s organizacemi zastupujícími hendikepované občany, jejichž požadavky nejlépe vystihují potřeby této skupiny obyvatel.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Petr Vaňkát

Poslední aktualizace: 27.4.2016

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám