Odbory

Činnost  Magistrátu města Karlovy Vary je rozdělena mezi následující odbory:

Přestupky, matrika, evidence obyvatel, doklady..
Provoz škol a školských zařízení, kulturní akce..
Kontroluje hospodárné, efektivní a účelné vynakládání veřejných prostředků..
Územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí..
Ochrany přírody a krajiny, myslivost, ochrana zvířat..
Registr motorových vozidel, agenda řidičských oprávnění..
Péče o občany těžce zdravotně postižené, seniory..
Výkon státní správy a samosprávy na úseku sociálně právní ochrany dětí.
Výkon správy na úseku financí, daní, poplatků a účetnictví..
Koordinace a kontrola procesu vlastní investiční výstavby města..
Vytváření koncepce informačního systému města..
Evidence živnostenských a zemědělských podnikatelů, informace pro podnikání v EU
OKT vede personální agendu Magistrátu města..
Komplexní servis činností na úseku samosprávy pro primátora..
Zastupování města v řízeních před soudy..
Zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku státní památkové péče..
Vykonává samosprávu na úseku dopravy, silničního hospodářství, veřejného osvětlení..
Správy domů, bytů a areálů a oblasti správy pozemků
Dotační politika města, strategické dokumenty

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Radek Kletečka
Poslední aktualizace: 31.10.2018

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah