Odbory

Činnost  Magistrátu města Karlovy Vary je rozdělena mezi následující odbory:

Přestupky, matrika, evidence obyvatel, doklady..
Provoz škol a školských zařízení, kulturní akce.
Kontroluje hospodárné, efektivní a účelné vynakládání veřejných prostředků.
Územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí.
Ochrany přírody a krajiny, myslivost, ochrana zvířat.
Místní komunikace, silnice II. a III. třídy, autoškoly, taxi, emise, parkovací karty, registr motorových vozidel, agenda řidičských oprávnění
Péče o občany těžce zdravotně postižené, seniory.
Výkon státní správy a samosprávy na úseku sociálně právní ochrany dětí.
Výkon správy na úseku financí, daní, poplatků a účetnictví.
Koordinace a kontrola procesu vlastní investiční výstavby města.
Vytváření koncepce informačního systému města.
Evidence živnostenských a zemědělských podnikatelů, informace pro podnikání v EU
OKT vede personální agendu Magistrátu města..
Komplexní servis činností na úseku samosprávy pro primátora..
Zastupování města v řízeních před soudy..
Zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku státní památkové péče..
Vykonává samosprávu na úseku dopravy, silničního hospodářství, veřejného osvětlení..
Správy domů, bytů a areálů a oblasti správy pozemků
Dotační politika města, strategické dokumenty

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Radek Kletečka

Poslední aktualizace: 2.9.2020

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám