Opravné prostředky

A. Dle zákona č.500/2004 Sb. Správní řád ("dále jen Správní řád“):

1. HLAVA VIII-ODVOLACÍ ŘÍZENÍ-ust. § 81 a násl.Správního řádu

Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst.2 Správního řádu. Dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

2. HLAVA X-OBNOVA ŘÍZENÍ - ust. § 100 a násl.Správního řádu

Řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví, jestliže

a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo

b) bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno, a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.

(2) Účastník může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni.

(3) Ve tříleté lhůtě od právní moci rozhodnutí může o obnově řízení z moci úřední rozhodnout též správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni, jestliže je dán některý z důvodů uvedených v odstavci 1 a jestliže je na novém řízení veřejný zájem; do konce uvedené lhůty musí být rozhodnutí o obnově řízení vydáno.

B. Dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

1.Odvolání dle § 16 odst. 1 Zákona

(1) Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1 zákona) se podává písemně prostřednictvím držitele poštovní licence či v podatelně MM ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

(2) Adresuje se: Magistrát města Karlovy Vary, odbor (uvede se název odboru, který vydal zamítavé rozhodnutí), Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary.

(3) Obsah odvolání

Odvolání musí obsahovat označení:

- toho, kdo odvolání podává, v rozsahu § 14 odst.2 Zákona (žadatel),

- proti jakému rozhodnutí je odvolání podáváno,

- informace, která byla požadována.

(4) O odvolání proti rozhodnutí MM rozhoduje Krajský úřad Karlovarského kraje.

(5) Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudem, na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu.

2. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Žadatel který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 Zákona (Odkaz na zveřejněnou informaci), kterému po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 Zákona nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 Zákona nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2 Zákona, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost")

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní zpracovatel písemný záznam.

(3) Stížnost se podává:

do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6 Zákona(odkaz na zveřejněnou informaci), § 14 odst. 5 písm. c) Zákona (informace se nevztahují k působnosti Města) nebo § 17 odst. 3 Zákona (Oznámení o výši úhrady),

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 Zákona (základní a prodloužená lhůta).

(4) O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Karlovarského kraje.

C. Zvláštní úprava opravných prostředků dle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Odvolání

Proti rozhodnutí vydanému podle zákona č. 337/1992 Sb. má účastník řízení právo podat odvolání.

Lhůta pro odvolání je 30 dnů. Odvolání proti rozhodnutí o místních poplatcích nemá odkladný účinek, tj. nepozastavuje placení poplatků. Odvolání se podává písemně prostřednictvím podatelny úřadu nebo ústně do protokolu u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Musí obsahovat tyto náležitosti:

přesné označení správce daně, přesné označení odvolatele, číslo jednací, případně číslo platebního výměru nebo jiná jednoznačná identifikace rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, uvedení rozporu s právními předpisy či skutkovým stavem nebo jiné důvody osvědčující nesprávnost nebo nezákonnost napadeného rozhodnutí, návrh důkazních prostředků k tvrzení v odvolání uvedeným, není-li odvoláním namítán jen rozpor s právními předpisy, navrhované změny či zrušení rozhodnutí.

D. Zvláštní úprava opravných prostředků dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Proti uložení pokuty v blokovém řízení se nelze odvolat. V ostatním platí přísl. ustanovení Správního řádu (viz. výše)

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Alena Kusá

Poslední aktualizace: 3.10.2017

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám