Stavební záměr

V okamžiku, kdy začnete uvažovat o stavbě, je v první řadě vhodné zjistit, zda je uvažovaná stavba v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací. Vhodné je tedy zažádat o vyjádření z hlediska vztahu k územnímu plánu, viz. formulář zde.

 

Dále je vhodné si zažádat o vyjádření k záměru. Dozvíte se, zda a jaké opatření stavebního úřadu Váš záměr vyžaduje. Žádost naleznete zde.

 

Předběžné informace lze dále obdržet na základě žádosti o územně plánovací informaci o

a) podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,

b) podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů,

c) podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů.
 
 Žadatel o územně plánovací informaci musí v žádosti uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem na změnu v území a konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření v území.

Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.

Žádost naleznete zde.

 

V případě nové stavby nebo přístavby je nutné zjistit, zda stavba nekoliduje se sítěmi technického vybavení.

Služba e-UtilityReport pomáhá stavebníkům v Karlových Varech

Statutární město Karlovy Vary nabízí svým občanům novou bezplatnou službu mající za cíl zjednodušit agendu spojenou s procesem “vyjádření k existenci sítí“.

Na webových stránkách města byl zřízen odkaz pro přístup k aplikaci UtilityReport, kde je žadatel systematicky veden k vyplnění formuláře pro vytvoření „Žádosti o vyjádření k existenci sítí“. Žadatel na základě vyplněného formuláře rozešle elektronickou žádost všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané území aktivně zapojeni do služby. Pro ostatní správce inženýrských sítí, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí touto formou, jsou vygenerovány PDF soubory pro možnost vytištění a doručení svépomocí. Vytvořená žádost je v souladu s platnou legislativou.

Ve spolupráci s provozovatelem služby (firma HRDLIČKA spol. s r.o.) byl pro působnost našeho stavebního úřadu sestaven tzv. registr správců, což je aktuální seznam správců, jejichž inženýrské sítě se na daném území vyskytují.

Služba e-UtilityReport je pro žadatele elegantní, rychlý a bezplatný způsob, jak podat žádost o vyjádření správcům inženýrských sítí tak, aby nikdo nebyl opomenut a aby žádosti jednotlivým správcům nebyly odesílány nadbytečně.

K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché, intuitivní a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky.

Odkaz na službu: http://cz.mawis.eu/mm-karlovy-vary/

 

 

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Michaela Eperješiová

Poslední aktualizace: 23.4.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám