Registr oznámení podle zákona o střetu zájmů

Veřejní funkcionáři

 1. člen zastupitelstva města, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
 2. člen rady města, který není pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
 3. vedoucí zaměstnanec města podílející se na výkonu správních činností zařazený do Magistrátu města Karlovy Vary.

 Podávání oznámení

Veřejný funkcionář podává formou čestného prohlášení oznámení o

 1. osobním zájmu,
 2. jiných vykonávaných činnostech,
 3. majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
 4. příjmech, darech a závazcích.

Registr oznámení, vedení registru oznámení

Vedení registru oznámení zabezpečuje tajemník magistrátu města, který je podle zákona evidenčním orgánem. Agendu zabezpečení vedení registru oznámení pro tajemníka magistrátu města vykonává evidenční odbor, kterým je odbor kancelář tajemníka.

Nahlížení do registru oznámení

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru oznámení a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Žádost o nahlížení do registru oznámení se podává vedoucímu evidenčního odboru.

Každému, kdo má zájem nahlížet do registru oznámení v elektronické podobě na internetových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán uživatelské jméno a přístupové heslo k registru oznámení po vyplnění a ověření žádosti. Ověření žádosti probíhá na základě předložení průkazu totožnosti. Žádost o přidělení uživatelského jména a přístupového hesla se podává vedoucímu evidenčního odboru.

Povinnosti spojené s registrem oznámení

Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů.

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která

 1. používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
 2. poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
 3. uvede zjevně nepravdivé údaje do návrhu na zahájení řízení,
 4. neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Filip Lepík

Poslední aktualizace: 7.6.2023

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám