Podnikání v ČR

Ohlášení živnosti pro fyzické osoby

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary II., odbor obecní živnostenský úřad. 3. patro, kancelář č. 324 - 327.

Adresa: U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary

Telefon: 353 152 690, 693 – 694, 696, 702

Úřední hodiny:

pondělí8:00 - 12:00 hod.13:00 - 17:00 hod.
úterý8:00 - 12:00 hod.13:00 - 14:00 hod.
středa8:00 - 12:00 hod.13:00 - 17:00 hod.
čtvrtek8:00 - 12:00 hod.13:00 - 14:00 hod.
pátek8:00 - 12:00 hod. 

 

                 

Co k tomu potřebujete

 • Platný doklad k prokázání totožnosti.

K vyplněnému jednotnému registračnímu formuláři připojí fyzická osoba následující doklady:

 • doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popřípadě odpovědného zástupce, pokud je zákonem vyžadována (dokládá se doklady o vzdělání, praxi, oprávněním, osvědčením autorizací - dle druhu živnosti -  konkrétně stanoví živnostenský zákon). Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou, v případě dokladů o vysokolškolském vzdělání osvědčením o uznání - nevztahuje se na doklady o vzdělání vydané v členském státu EU nebo předkládané osobou z tohoto státu. Doklady musí být přeloženy do českého jazyka,
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo, liší-li se od bydliště, nebo má-li fyzická osoba bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
 • je-li ustanoven odpovědný zástupce a je státním příslušníkem členského státu Evropské unie - dokládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; je-li občanem třetího státu a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt,  dokládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem (doklady nesmí být starší než 3 měsíce); výpis z Rejstříku trestů z ČR si zajišťuje živnostenský úřad sám,
 • prohlášení odpovědného zástupce, je-li ustanoven, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
 • doklad o úhradě správního poplatku dle zákona o správních poplatcích,
 • rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nebo přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce, podává-li ohlášení nezletilá osoba, které byla soudem přiznána svéprávnost, nebo u které soud přivoli k souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.

Formuláře

Jednotný registrační formulář - ohlášení živnosti je k dispozici:

 • na  všech obecních živnostenských úřadech v ČR,
 • níže v dokumentech ke stažení

Ohlášení živnosti pro právnické osoby

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary II., odbor obecní živnostenský úřad. 3. patro, kancelář č. 324 - 327.

Adresa: U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary

Telefon: 353 152 690, 693 – 694, 696, 702

Úřední hodiny:

pondělí 8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.
úterý 8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 14:00 hod.
středa 8:00 - 12:00 hod. 13.00 - 17.00 hod.
čtvrtek 8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 14:00 hod.
pátek 8:00 - 12:00 hod.  

 

Co k tomu potřebujete

 • Platný doklad k prokázání totožnosti osoby nebo osob oprávněných jednat za právnickou osobu.

K vyplněnému jednotnému registračnímu formuláři připojí právnická osoba následující doklady:

 • je-li ustanoven odpovědný zástupce a je státním příslušníkem členského státu Evropské unie - dokládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; je-li občanem třetího státu a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt,  dokládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem (doklady nesmí být starší než 3 měsíce); výpis z Rejstříku trestů z ČR si zajišťuje živnostenský úřad sám,
 • doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud je zákonem vyžadována (dokládá se doklady o vzdělání, praxi, oprávněním, osvědčením autorizací - dle druhu živnosti -  konkrétně stanoví živnostenský zákon). Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou, v případě dokladů o vysokolškolském vzdělání osvědčením o uznání - nevztahuje se na doklady o vzdělání vydané v členském státu EU nebo předkládané osobou z tohoto státu. Doklady musí být přeloženy do českého jazyka;
 • doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do veřejného nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku s výjimkou veřejného rejstříku, pokud byl již zápis proveden
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo, není-li již adresa sídla zapsána ve veřejném rejstříku, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny,  že s umístěním souhlasí;
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce - podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
 • doklad o úhradě správního poplatku. 

Formuláře

Jednotný registrační formulář - ohlášení živnosti je k dispozici:

 • na  všech obecních živnostenských úřadech v ČR,
 • níže v dokumentech ke stažení

Žádost o koncesi fyzické osoby

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary II., odbor obecní živnostenský úřad. 3. patro, kancelář č. 324 - 327.

Adresa: U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary

Telefon: 353 152 693 – 694, 696, 702

Úřední hodiny:

pondělí 8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.
úterý 8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 14:00 hod.
středa 8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 14:00 hod.
pátek 8:00 - 12:00 hod.  

 

Co k tomu potřebujete

 • Platný doklad k prokázání totožnosti.

K vyplněnému jednotnému registračnímu formuláři připojí fyzická osoba následující doklady:

 • doklad prokazující odbornou nebo jinou způsobilost podnikatele, popřípadě odpovědného zástupce, jsou-li pro provozování živnosti stanoveny podmínky odborné nebo jiné způsobilosti (dokládá se doklady o vzdělání, praxi, oprávněním, osvědčením autorizací - konkrétně stanoví živnostenský zákon). Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou, v případě dokladů o vysokolškolském vzdělání osvědčením o uznání - nevztahuje se na doklady o vzdělání vydané v členském státu EU nebo předkládané osobou z tohoto státu. Doklady musí být přeloženy do českého jazyka;
 • doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy,
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo, liší-li se od bydliště, nebo má-li fyzická osoba bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písmené prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
 • je-li ustanoven odpovědný zástupce a je státním příslušníkem členského státu Evropské unie - dokládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; je-li občanem třetího státu a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt,  dokládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem (doklady nesmí být starší než 3 měsíce); výpis z Rejstříku trestů z ČR si zajišťuje živnostenský úřad sám,
 • prohlášení odpovědného zástupce, je-li ustanoven, že souhlasí s ustanovením do funkce - podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
 • doklad o úhradě správního poplatku
 • rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti nebo přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce, podává-li ohlášení nezletilá osoba, které byla soudem přiznána svéprávnost, nebo u které soud přivoli k souhlasu zákonného zástupce k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.

Formuláře

Jednotný registrační formulář - žádost o koncesi je k dispozici:

 • na všech obecních živnostenských úřadech v ČR,
 • níže v dokumentech ke stažení

Žádost o koncesi právnické osoby

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary II., odbor obecní živnostenský úřad. 3. patro, kancelář č. 324 - 327.

Adresa: U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary

Telefon: 353 152 693 – 694, 696, 702

Úřední hodiny:

pondělí 8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.
úterý 8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 14:00 hod.
středa 8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 14:00 hod.
pátek 8:00 - 12:00 hod.  

 

Co k tomu potřebujete

 • Platný doklad k prokázání totožnosti osoby nebo osob oprávněných jednat za právnickou osobu.

K vyplněnému jednotnému registračnímu formuláři připojí právnická osoba následující doklady:

 • je-li ustanoven odpovědný zástupce a je státním příslušníkem členského státu Evropské unie - dokládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; je-li občanem třetího státu a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt,  dokládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem (doklady nesmí být starší než 3 měsíce); výpis z Rejstříku trestů z ČR si zajišťuje živnostenský úřad sám,
 • doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy,
 • doklad prokazující odbornou nebo jinou způsobilost odpovědného zástupce, jsou-li pro provozování živnosti stanoveny podmínky odborné nebo jiné způsobilosti (dokládá se doklady o vzdělání, praxi, oprávněním, osvědčením autorizací - dle druhu živnosti -  konkrétně stanoví živnostenský zákon). Doklady o vzdělání vydané v zahraničí musí být opatřeny nostrifikační doložkou, v případě dokladů o vysokolškolském vzdělání osvědčením o uznání - nevztahuje se na doklady o vzdělání vydané v členském státu EU nebo předkládané osobou z tohoto státu. Doklady musí být přeloženy do českého jazyka;
 • doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do veřejného nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku s výjimkou veřejného rejstříku, pokud byl již zápis proveden
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo, není-li již adresa sídla zapsána ve veřejném rejstříku, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence; k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny,  že s umístěním souhlasí;
 • prohlášení odpovědného zástupce, je-li ustanoven, že souhlasí s ustanovením do funkce - podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
 • doklad o úhradě správního poplatku. 

Formuláře

Jednotný registrační formulář - žádost o koncesi je k dispozici:

 • na všech obecních živnostenských úřadech v ČR,
 • níže v dokumentech ke stažení
Změnový list266.54 KB

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Dana Fořtová

Poslední aktualizace: 5.1.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám