Napište nám

Dětské hřiště ve Východní ulici

Dobrý den, Zajímalo by mě z jakého titulu došlo k odstranění jednoho komponentu (hrad se skluzavkou) z dětského hřiště ve Východní ulici vedle mateřské školky a zda bude případně nahrazeno jiným. Děkuji S pozdravem Michaela Reischigova
Odpověď:
Herní prvky na všech dětských hřištích procházejí postupně revizí. Pokud se ukáže, že jsou v nevyhovujícím stavu, musejí být opraveny nebo nahrazeny. To je případ několika prvků na hřišti ve Východní ulici. Správa lázeňských parků je nahradí novými. Jsou již objednané, ale lhůty pro dodávku jsou poměrně dlouhé. Odhadujeme, že dorazí v půlce června. Prosíme proto o strpení a děkujeme za pochopení.

Podnět pro odpovědného náměstka

Vážení! Je již docela dost dlouho po volbách, než abychom stále čekali, zda se nový zodpovědný náměstek už "rozkoukal" a vyvinul nějakou iniciativu stran vylepšení odpadového hospodářství. Když sleduji, jak se třídění a recyklace řeší v jiných, mnohdy menších městech s relativně menším rozpočtem, mám za to, že i K.V. by se měly v tomto směru posunout o něco dále k dokonalosti. Jak chcete, aby bylo třídění lepší a kvantitativně na vyšší úrovni, když nádob na třídění je málo a často velmi daleko od zdroje vzniku odpadu? Jsou třeba municipality které investují do pořízení nádob na třídění do každého rodinného domu a mají spočítáno, že se jim tyto peníze velmi rychle vrátí /jen je třeba přehodnotit priority rozpočtových výdajů/. A to jen jeden z příkladů. Je potřeba vše spočítat a hlavně si vzít příklady odjinud, kde do toho šli a už mají zkušenosti jak to funguje. Nejsem žádný "zelený terorista", ale jsem přesvědčen, že skládkování už bylo za ta léta dost a je nutné posunout se i v K.V. v této oblasti na jinou úroveň. Bez iniciativy odpovědných, volených zástupců to ale nepůjde. Spolehnout se na to, že to vymyslí úředník na odboru, který by si tím jen přidělával práci, je prostě naivní. Hovořím z vlastní zkušenosti, protože jsem byl 4 volební období zastupitelem K.V. z toho 2 období předsedou finanční komise. Vím jak to chodí. Děkuji za odpověď.
Odpověď:
Vážený pane doktore, děkuji za Vaše podněty k třídění odpadu v Karlových Varech. Dovolím si tvrdit, že systém nakládání s odpady v Karlových Varech je pro obyvatele města nastaven motivačně a umožňuje komfortně třídit jednotlivé komodity odpadu. Zásadní je způsob úhrady za svoz běžného komunálního odpadu, který je na rozdíl od naprosté většiny města a obcí stanovován nikoliv „na hlavu“, ale odvíjí se dle velikosti nádoby a četnosti jejího svozu. Úspora v nákladech za svoz běžného komunálního odpadu sama o sobě motivuje obyvatele města třídit. K většímu podílu vytříděného odpadu přispívají i další služby, které město svým obyvatelům nabízí. V první řadě je to bezplatná distribuce a svoz nádob na bioodpad nebo bezplatná výpůjčka kompostérů jako alternativa k třídění biologicky rozložitelných složek odpadu. Již poněkolikáté rozdáváme obyvatelům města tašky na tříděný odpad (ve dvou velikostech). V lázeňském a obchodním centru máme inteligentní odpadové nádoby také určené k třídění (tzv. bigbelly). Počty a velikosti nádob na tříděný odpad průběžně monitorujeme, vyhodnocujeme a v případě potřeby zajišťujeme navýšení počtu svozů nebo kapacitu nádob. Jejich rozmístění je poměrně husté a ve všech lokalitách v komfortní docházkové vzdálenosti. Distribuce a bezplatný svoz nádob na separaci pro jednotlivé domy není v prostorových v současné době ani finančních možnostech města. Neustále ovšem vytipováváme nové lokality a dle prostorových možností zřizujeme nová stanoviště. Nově vyhledáváme místa vhodná pro instalaci podzemních kontejnerů, ve spolupráci s Kanceláří architektury města spolupracujeme na přípravě vizuálního zkvalitnění prostor kolem stanovišť separovaného odpadu. Problematice odpadového hospodářství se skutečně intenzivně věnujeme. Protože se jí zabýváme v širších souvislostech a chceme zlepšovat podíl tříděných komodit, ale také zajistit pořádek v okolí nádob a stanovišť, byla agenda nakládání s odpady svěřena členu rady města Martinu Duškovi. V případě dalších podnětů a Vašeho zájmu je připraven na toto téma nejen s Vámi diskutovat. S pozdravem, Ing. Petr Bursík, náměstek primátorky města Karlovy Vary

Poškozování lip ve Smetanových sadech

Každé 2 roky jsou mrzačeny lipy před Alžbětinými lázněmi tzv řezem "na babku" - naposled v těchto dnech. V létě pak pod stromy není stín a lavičky pod nimi jsou prázdné. Nejsem sám, komu toto nepochopitelné počínání SLP vadí. Prosím o zjednání nápravy. S pozdravem pv
Odpověď:
Péče o stromy nejen ve Smetanových sadech má své opodstatnění a je vždy prováděna odborně. V žádném případě se nejedná o poškozování dřevin. Ke zvolenému způsobu péče o lípy si Vám dovoluji předat vysvětlení ředitele Správy lázeňských parků Ing. Miroslava Kučery. Správa lázeňských parků provádí tzv. hlavový řez (řez na babku) pravidelně po zhruba dvou až třech letech (v závislosti na přírůstcích) z bezpečnostního důvodu. Větve vyrůstající z tzv. babky totiž nemají odpovídající pevnost. Tento způsob údržby stromů se praktikuje u všech dřevin, u kterých byly v dřívějších dobách takto založeny koruny. K zakládání korun na babku se dříve přistupovalo z důvodu nedostatku kultivarů stromů (např. lípy nebo jírovce) s menšími korunami, tedy dřevin vhodných do ulic a zástaveb. Na území města je dnes zhruba 600 podobných stromů. Zvolený řez samozřejmě do určité míry oslabuje strom a zkracuje tím jeho životnost, ale je bezpodmínečně nutný. Péče o stromy v provedení pracovníků Správy lázeňských parků je natolik vyhlášená, že je často vyhledávána středními i vysokými zahradnickými školami v rámci exkurzí jejich studentů.

Lávka na Růžový Vrh

Dobrý den, v radničních listech č. 11 jste uveřejnili zprávu, že lávka je již hotová a že výtahy již fungují. Byl se tam někdo podívat? Očividně ne, protože ani jeden výtah nefunguje. Než něco napíšete, tak si to ověřte.
Odpověď:
Omlouváme se za nesoulad mezi informací uvedenou v Karlovarských radničních listech a skutečností. Výtah z přístupového chodníku na lávku, který je součástí stavby financované městem, byl již v průběhu října dokončen a zprovozněn. Bohužel v průběhu revize a zkušebního provozu vyhořela jedna z elektronických součástek. Zhotovitel stavby tedy musel objednat novou, což si vyžádalo nějaký čas. Následně pak musel výtah znovu projít revizí a zkušebním provozem, aby mohl být zkolaudován a uveden do běžného provozu. K technické závadě došlo až po uzávěrce listopadového vydání KRL a nebylo tedy v našich možnostech informaci upravit. Druhý výtah, který vede z nástupiště nádraží na lávku, je součástí rekonstrukce výpravní budovy, kolejiště a celého prostoru nádraží a provádí ji Správa železniční dopravní cesty. Zprovoznění tohoto výtahu je tedy plně v kompetenci SŽDC. Z tohoto důvodu byl také v článku zmíněn pouze jeden výtah.

Radniční noviny

Dobrý den, v měsíci září, říjnu a listopadu jsme neobdrželi do schránek Radniční noviny. Ráda je čtu - novinky z města , nahlášení blok. čištění, kontejnery apod. Proto jsem je postrádala. Chtěla jsem si je vypůjčit od kamarádky ze Dvorů, tam je prý také nedostali..
Odpověď:
Děkujeme za upozornění na výpadek v distribuci Karlovarských radničních listů a následné upřesnění adresy. Od zástupkyně České pošty, která distribuci provádí, jsme obdrželi příslib, že bude zajištěno náhradní doručení listopadového vydání.

Město ubralo parkovací místa na ulici Moskevská.Zavést rezidenční parkování v Tuhnicích.

Celé Tuhnice trpí nedostatkem místa,proto nechápeme proč desetiletí zažitá praxe parkování někdo,kdo ani v této čtvrti nebydlí. vymyslí nesmysl v ulici Moskevské.Ze 40 míst tam zbylo 18 míst na parkování.Teď vznikají spory s ostatními ulicemi o parkovací místa. Na úřadu se začínají vymýšlet nesmyslné věci? Jestli někdo řekne cyklistická stezka, tak ta je o ulici níže. Ta naše vede od nikud nikam. Takže nesmysl.Není konečně čas v Tuhnicích jako v jiných částech města zavést rezidenční parkování ? Nájemníci proto prosí o nápravu. Děkuji.Za spolubydlící Petr Hrůza.
Odpověď:
Úpravy dopravního značení a tedy i režimu parkování byly iniciovány Policií ČR, konkrétně Dopravním inspektorátem Karlovy Vary. Nové řešení je kompromisem mezi snahou zajistit maximální počet míst pro stání vozidel v lokalitě a bezodkladnou nutností dát parkování v tomto místě řád a zajistit bezpečnost motoristů a zejména chodců. Dosavadní praxe již nebyla udržitelná. Když odhlédneme od skutečnosti, že stání vozidel na chodníku v tomto místě nikdy nebylo povoleno, ale bylo ve velké míře tolerováno právě s ohledem na nedostatek parkovacích míst, hlavním důvodem úpravy byly časté kolize a ohrožování chodců ze strany motoristů jezdících po chodníku. Z toho důvodu zde bylo instalací svislého a vodorovného dopravního značení „zlegalizováno“ částečné stání na chodníku (kolmé nebo šikmé). Touto úpravou zde vzniklo cca 45 parkovacích míst naplňujících platnou legislativu a splňující požadavky na zajištění bezpečnosti provozu. Vytvořený cyklopruh je jednosměrný (pro směr z centra města do Tuhnic) a představuje komfortním a bezpečné řešení pro cyklisty, kteří projíždějí po rušné Moskevské ulici, navíc podél zaparkovaných aut. Eliminuje se tak možnost kolize cyklisty a couvajícího řidiče. Cyklopruh v Krymské ulici vede v opačném směru (z Tuhnic do centra), tak že se naopak oba pruhy doplňují. I vytvoření cyklopruhu bylo konzultováno s dopravní a městskou policií. Co se týče zřízení rezidenčního parkování, je to samozřejmě jedna z uvažovaných možností. V současné době se zpracovává tzv. Generel dopravy, ze kterého vzejdou návrhy na řešení budoucí podoby i funkce nejen Moskevské ulice, organizace dopravy, formy parkování včetně režimu rezidentních zón apod.

Houpačky v parku na nám.17.listopadu

Dobrý den, sedíme zrovna se ženou v parku na nám. 17.listopadu a říkáme si, ze na tom široce rozvětveném stromě uprostřed parku by mohly být 2 zavěšené houpačky. Šlo by to zrealizovat?
Odpověď:
Instalace houpaček na větve stromů bohužel možná není, a to ze dvou důvodů. Provozem takových houpaček by docházelo k poškozování dřevin, navíc veškeré veřejně přístupné herní prvky musí mít příslušný bezpečnostní certifikát a ten by taková houpačka nedostala. Děkujeme za pochopení.

Dodržování vyhlášky v lázešké zóně a odpad v řece Teplá

Dobrý den. Vážení, v průběhu měsíce července jsem navštívil Vaše město. Byl jsem lázeňským hostem. Po celou bobu jsem byl velice spokojený a Vaše město je velice pěkné. Přetrvávají v něm však problémy v oblasti veřejného pořádku. V oblasti lázeňské zóny od Lázní III na konec Mlýnské kolonády je mnoho zákazů. Tyto zákazy a jejich dodržování však reálně nikdo nekontroluje, nevymáhá a jejich porušení nepokutuje. V lázních jsem byl 29 dní. Každý den jsem v různém čase byl v uvedeném úseku lázeňské zóny minimálně 4-krát. Denně jsem viděl a upozorňoval minimálně 2 osoby, že do dané zóny se nevstupuje se psy, minimálně 4 osoby, že se v dané zóně nekouří a minimálně 1 osobu, že se v dané zóně nejezdí na kole. Jde denně minimálně o 7 osob, které v době mého pobytu v dané zóně porušovalo zákaz, které vydalo město, tj. 7 osob za dobu v úhrnu 40 minut. Za celých 29 dní jsem v uvedené lázeňské zóně potkal pouze 3 hlídky MP a 2 hlídky PČR. Ani jedna hlídka v dané době nevymáhala po žádné osobě dodržování vyhlášky města - zákaz. Naopak velice často jsem potkával hlídku MP jak posedává u veřejných toalet, které jsou v zadní části budovy, kde je na Masarykově třídě supermarket Billa a proti Alžbětiným lázním. Zde hlídky MP pravidelně velmi živě komunikovali se správcem WC. Doporučuji Vám zákazy v lázeňské zóně zrušit nebo reálně jejich dodržování kontrolovat, vymáhat a trestat. Dále mě velice nemile překvapilo množství odpadu v řece Teplá v úseku od Vřídelní kolonády po ústí do soutoku s řekou Ohře. V daném úseku je řeka Teplá plná odpadu - plastové sáčky a láhve, skleněné láhve, plastové popelnice na komunální odpad, rámy (popelnice) na igelitové pytle na odpad, dopravní značky, poklopy od kanálů, aj. Za celou dobu jsem spatřil pouze jednu osobu v řece uklízet, a to v minulém týdnu. Tento úklid byl velmi podivný. Běžně bych očekával, žer po směru toku řeky bude postupně čištěna směrem s soutoku s řekou Ohře. Uvedená osoba však úklid prováděla tak, že z koryta řeky vybrala jeden odpad (např. igelitový sáček) a další 4 kusy odpadu nechala bez povšimnutí a opět jeden kus sebrala o několik metrů dál. Ve výsledku měl uklízející sice plný pytel odpadu, ale řeka je v celém úseku plná odpadu jako před tímto úklidem. Uvedené skutečnosti mi velmi negativně ovlivnili pobyt ve Vašem městě. Jaroslav Novotný, Pardubice
Odpověď:
Děkujeme za Vaše postřehy a podněty k údržbě pořádku v našem městě. Mrzí nás, že Vámi zaznamenané a popisované události tak výrazně ovlivnili Váš dojem z návštěvy našeho města. Rádi bychom Vás však ujistili, že se nejedná o vypovídající obraz o údržbě a zajišťování pořádku ze strany města a jeho organizací. Městské vyhlášky a patřičná omezení nebo zákazy v lázeňské zóně považujeme za účinná a jejich dodržování samozřejmě kontrolujeme. Bohužel Městská policie Karlovy Vary se již delší dobu potýká s personálním podstavem (což se zdá být celorepublikový jev) a tudíž není možné zajistit v ulicích tolik hlídek, kolik bychom si sami představovali. Navíc pozorovat a vnímat prohřešky občanů jako běžný turista v civilu je něco jiného, než procházet ulice v uniformě. Pak si samozřejmě každý „potencionální hříšník“ dá před uniformovaným příslušníkem pozor. I přes tyto skutečnosti ale záznamy městské policie dokládají, že se Vámi popisované nešvary řeší. V průběhu července provedli strážníci jen na Mlýnském nábřeží celkem 50 kontrol, řešili 6 přestupků a prověřovali 5 oznámení občanů. Co se přestávek ve výkonu strážníků týče, v parných letních dnech a v situaci zmiňovaného podstavu, který logicky vede k větší vytíženosti a přesčasům, mají městští policisté povoleno čerpat častěji tzv. technické přestávky, kdy si mohou odpočinout ve stínu a osvěžit se. Jistě pochopíte, že míst, kde tak mohou učinit mimo zraky občanů, aby nebyli podezíráni z „vysedávání“, není ve městě mnoho. Nepořádek v korytu řeky je problém, jehož podstata ale není v nečinnosti města. Když pomineme, že jde o následek neodpovědného chování lidí, tak primárně je úklid záležitostí Povodí Ohře. Město pouze zajišťuje odstraňování popelnic, značek a dalších prvků uličního mobiliáře, které se přičiněním vandalů v řece bohužel čas od času objevují. Povodí Ohře pak provádí běžný úklid. Jeho intenzita je na této organizaci. Tolik tedy na vysvětlenou. Výše uvedeným se ale samozřejmě nezříkáme odpovědnosti. Jsme si vědomi možných rezerv, zejména v kvalitě úklidu. Snažíme se ale navyšovat četnost úklidu veřejných prostranství a také kvalitu jeho provedení.

Nádoba na plasty

Dobrý den, při neustálém růstu plastů jsem se chtěla zeptat, zda město třeba neuvažuje o zřízení ještě žlutých popelnic a jejich pravidelný vývoz? Máme už na bioodpad a je to super! Plasty samozřejmě také třídíme a nosíme do žlutého kontejneru. Ale velmi brzy je plný. A nehledě na to, kdyby lidé měli žlutou popelnici hned u domu, třídili by plasty mnohem víc. Děkuji a přeji hezký den
Odpověď:
Děkujeme za Váš podnět k rozšíření možnosti třídění plastového odpadu. Celoplošné navýšení počtu nádob nebo rozmisťování malých nádob na tento druh odpadu ale není možné. Takový krok by neúměrně zatížil městský rozpočet. Navíc pro takové množství nádob nemá město ani prostorové možnosti. Domníváme se, že stanoviště s nádobami na tříděný odpad jsou rozmístěna vždy v komfortní dochozí vzdálenosti ve všech lokalitách města. Samozřejmě ale průběžně vyhodnocujeme vytíženost jednotlivých stanovišť. Pokud tedy ve svém okolí registrujete problémy s kapacitou nebo četností vývozu stávajících nádob, budeme rádi za upřesnění konkrétní lokality. Můžeme případně zajistit častější vývoz, přidání nádob nebo prověřit možnost vybudování dalšího stanoviště. Obrátit se můžete přímo na pracovnici odboru technického, do jejíž agendy nádoby na tříděný odpad spadají (email: h [emailtecka] szmitkovaatmmkv [emailtecka] cz, tel. 353 151 213).

Čistota ve městě

I přes všechnu snahu a plýtvání vody (kterou by se mělo šetřit) při tzv.blokovém čištění,ze dne 9.7.2018 v ul.B.Němcové a okolních ulicích, jako by neproběhlo. Je stále co do kvality čistoty, hodně co dohánět!Třeba - bordel před a v okolí městské tržnice,v přilehlých čtvrtích,jako třeba H.Drahovicích,u pivovaru v Rybářích,všude se povalující,řvoucí opilý bezdomovci v zastávkách MHD a to i ve dne,o večerních hodinách nemluvím.Včera večer 13.7.2018 cca.ve 20. 30 hod.jich u pivovaru bylo nepočítaně.A to je jen hrstka toho, co je ve městě špatně.
Odpověď:
Děkujeme za Váš názor a podněty k čistotě města. Jistě máte pravdu v tom, že je stále co zlepšovat a dohánět. Ovšem ne pouze v přístupu města. Zásadní je v tomto ohledu chování některých obyvatel a návštěvníků města. Vámi vyjmenované lokality jsou pravidelně nad rámec blokového čištění uklízeny strojním metením nebo pracovníky ručního úklidu. Co se týče blokových čištění a úklidu všeobecně – v pracovní dny jsou ke konci pracovní doby prováděny namátkové kontroly úklidu – zjištěné nedostatky jsou odstraňovány buď v daný den, případně následující den v ranních hodinách. Pokud někde proběhl úklid nedostatečně, vítáme okamžité upozornění (ideálně prostřednictvím rubriky Závady a nedostatky na našem webu - https://mmkv.cz/cs/zavady-nedostatky). Reklamaci s větší časovou prodlevou bohužel nedokážeme uplatnit. Chodníky před Tržnicí jsou uklízeny pracovníky ručního úklidu dvakrát denně, ráno a odpoledne. Travnaté plochy udržuje a uklízí Správa lázeňských parků. Jednou týdně jsou trávníky čištěny motorovým vysavačem, nečistoty jsou odstraňovány i během sečení. To, že jsou krátce po úklidu plochy opět plné nedopalků, nesvědčí o nečinnosti města. Řešení problematiky bezdomovců není jednoduché. Samotná existence, jejich postávání nebo posedávání na zastávkách není žádným přestupkem. Chování těchto osob se přesto snaží řešit strážníci městské policie. Provádějí kontroly veřejných prostranství, namátkové kontroly zákazu prodeje alkoholu podnapilým osobám, zajišťují převoz podnapilých na protialkoholní záchytnou stanici (ročně i 200 opilců). Faktem ale je, že strážníci v mají v podstatě minimum nástrojů, jak Vámi popisovaný jev řešit, navíc případné sankce jsou u této skupiny obyvatel téměř nevymahatelné. Jediným alespoň trochu účinným nástrojem je obrátit se na operační středisko městské policie (353 153 911) ihned, jakmile zaznamenáte narušování veřejného pořádku, rušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství apod. Takové oznámení, následný zásah městské policie (např. vykázání obtěžujících osob ze zastávek) je v dané situaci nejvhodnější formou řešení. Děkujeme za pochopení.

Doubský most

Dobrý den, vzhledem k tomu, že se na opravě doubského mostu lnic neděje, předpokládám, že je k tomu nějaký důvod. Ale v každém případě je to katastrofa a naprostá nezodpovědnost pracovníků města. Ani vám lidé nestojí za to, abyste předem připravili lávku pro pěší. Je to šlendrián největšího kalibru.
Odpověď:
Město ani pracovníci magistrátu nenesou odpovědnost za průběh a dočasné přerušení stavebních prací při rekonstrukci Doubského mostu. Jeho správa a tedy i samotná rekonstrukce spadá do kompetencí Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dle ředitele karlovarské správy ŘSD Bc. Hnízdila má přerušení stavebních prací své opodstatnění. Po dokončení a odkrytí všech vrstev na mostě a jeho součástích byly zjištěny nové skutečnosti, které vyžadují určité změny v rozsahu prací, použitých materiálech apod. Tyto změny bylo nutné zapracovat do realizační dokumentace stavby, což se momentálně děje. Do konce tohoto týdne budou práce na rekonstrukci obnoveny. Na termín dokončení by toto prodlení nemělo mít vliv, ŘSD naopak vyvine maximální snahu o jeho zkrácení. Co se týče instalace dočasné lávky, tato varianta byla ŘSD zvažována. Vzhledem k velkému rozpětí přes celou šířku řeky Ohře by ovšem investice do její výstavby byla neúměrně vysoká. Náklady by vyšplhaly na cca 3 až 4 miliony korun, přičemž samotná rekonstrukce bude stát necelých 9 mil. Kč bez DPH. Z tohoto důvodu byla ve spolupráci s městem zvolena varianta kyvadlové dopravy, která v exponovaných časech zajišťuje přepravu osob mezi oběma konci mostu. Chápeme, že dočasné omezení je komplikací a zásahem do komfortu zejména obyvatel Tašovic. Zároveň ale věříme v pochopení nezbytné rekonstrukce mostu.

Busking

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je v Karlových Varech nějaké omezení ohledně buskingu. Předem děkuji za odpověď.
Odpověď:
K provozování tzv. buskingu v Karlových Varech není potřeba žádné povolení. Provozováním veřejné umělecké produkce nesmí být ohrožena plynulost a bezpečnost provozu na komunikacích, umělec by neměl umísťovat na veřejném prostranství konstrukce, rampy, pódia apod., nesmí bránit vstupu do okolních objektů nebo bezpečnému průchodu chodců, měl by tedy zachovat dostatečně volný prostor např. na chodníku.

Stížnost

Dobrý den včera tady sekali na ruzaku travniky proč dneska v sobotu sekaji krovinakem když je tady spousta dětí kteří po obědě spi proč to neposekal ten pan včera vše protože si sem z prace ve 2 hodiny jako pan nestačil včera bordel že z tech sekacek on bude bordel i o víkendu kdy po obědě kvůli krovinaku nemůžeme nikdo otevřít ani okna protože to dělá hluk nechápu proč to neudělají v pondělí dekuju za odpověď!!!
Odpověď:
Omlouváme se za dočasné obtěžování hlukem při sekání trávy. Bohužel ale nasazení techniky a pracovníků údržby zeleně je nutné i o sobotách. Pracovníci Správy lázeňských parků se snaží využít příhodného počasí k tomu, aby posekali v co nejkratší době co nejvíce zelených ploch a vyhověli tak všem požadavkům a podnětům obyvatel města. Správa lázeňských parků musí posekat plochy na 12 sídlištích, v okolí cyklostezek, na Meandru, v okolí hřišť, areálech škol, nezbytná je také údržba 130 kilometrů příkopů a okolí průtahu městem. Co se týče úklidu, provádí se následně po seči, a stroji i ručně. Děkujeme, že výše uvedené s pochopení přijmete.

Jelení pramen, rozbor

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda je někde dostupný rozbor vody Jeleního pramene. U pramene žádná cedulka není a na internetu jsem to nedohledal. Děkuji Havlík
Odpověď:
Jelení pramen je ve správě Lázeňských lesů Karlovy Vary, jedná se o vývěr čisté vody ze skály bez léčivých účinků. Rozborem vody nedisponujeme.

Horní nádraží v Karlových Varech

Dobrý den, nevíte kdo může při opravě nového nádraží za to, že si cestující napřed v prvním poschodí musí koupit jízdenku a pak musí jít znovu do podchodu a projít spodem na druhé nástupiště? Proč nejsou pokladny dole v hale, kde už byly? To si této kuriozity žádný architekt nevšimne? Děkuji za odpověď Vladimír Štěrba
Odpověď:
Rekonstrukci výpravní budovy i nástupišť nádraží provádí Správa železniční dopravní cesty. Na internetových stránkách této organizace je formulář pro dotazy, podněty a stížnosti. Doporučujeme tedy vznést dotazy touto cestou (http://www.szdc.cz/kontakty/napiste-nam.html).