Územně analytické podklady

Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Karlovy Vary (aktualizace 2020)

"Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj."

www.strukturalni-fondy.cz/iop

Územně analytické podklady Města Karlovy Vary byly pořízeny v souladu s § 26-29 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a v souladu s § 4-5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění.

Pořizovatel: Město Karlovy Vary

Zhotovitel: Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad, oddělení územního plánování

Zpracovatelé v rámci programu IOP: MEDIKA projekt, Karlovy Vary s.r.o.; Ing. Václav KELLNER, Zeměměřičská inženýrská projektová kancelář, Karlovy Vary

Zpřístupnění: Územně analytické podklady Města Karlovy Vary jsou zveřejněny v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle § 166 stavebního zákona, v platném znění.

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Karlovy Vary - 5. aktualizace 2020

Textová část ÚAP (5. úplné aktualizace ÚAP 2020)

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marcela Giertlová

Poslední aktualizace: 1.11.2023

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám