Elektronická úřední deska

Podávání žádostí o zveřejnění dokumentu s osobními údaji

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR) musí magistrát města věnovat zvýšenou pozornost žádostem subjektů o zveřejnění obdržených dokumentů na úřední desce. Právo na zveřejnění takových dokumentů mají pouze subjekty, které k tomu mají závazný podklad. Upozorňujeme, že oprávnění těchto subjektů včetně rozsahu zveřejňovaných informací obsahujících osobní údaje bude v každém jednotlivém případě podrobeno právnímu přezkumu.

Externí žadatelé budou nově vždy povinně uvádět zákonné oprávnění svých požadavků.

Kde naleznete fyzickou úřední desku?
Fyzická úřední deska Magistrátu města Karlovy Vary naleznete před budovou na adrese Moskevská 2035/21.

 

Název Zveřejnění Ukončení
Zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o Výpůjčce č. 9054000209
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 5/2021, MDZ MK KV ul. Vodárenská, Ostrovská, zajištění průjezdu hasičské techniky
Přílohy: pdf
Záměr uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě - pronájem pozemku pro umístění stánku "Becherovka"
Přílohy: pdf
Zveřejnění záměru pachtu pozemku p.č. 626 v k.ú. Doubí u Karlových Var, obec Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - doručování písemností - Milan Marvánek
Přílohy: pdf pdf
Usnesení vlády ČR č. 54 o přijetí krizového opatření (Sbírka zákonů, částka 9)
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - doručování písemností - Milan Marvánek
Přílohy: pdf pdf
Usnesení vlády ČR č. 53 o přijetí krizového opatření (Sbírka zákonů, částka 9)
Přílohy: pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Přerov - pov. Lenka Vaněčková
Přílohy: pdf
Oznámení o možnosti převzít písemnost - úrčené osobě Ing. Martin Kotlík, nar. 23.10.1981, Kostomlaty pod Řípem 125, 413 01 Kostomlaty pod Řípem
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.1/2021, PDZ, na silnici III/1944 a III/2262 a pozemních komunikacích v obci Valeč - Nahořečice
Přílohy: pdf
Výzva - možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí o přičlenění honebních pozemků v k. ú. Hájek u Ostrova, Lesov, Otovice u Karlových Var, Všeborovice a Vysoká u Dalovic k honitbě Sadov
Přílohy: pdf pdf pdf pdf pdf
Sdělení Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20599/2020-49/MIN/KAN - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem COVID-19 od 18.1.2021
Přílohy: pdf
Plán dílčího povodí Ohře pro období 2021 - 2027 a Dokumentace území s významných povodňovým rizikem
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 290_20210_ Mozartova _ zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro osobu ZTP
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Plzeň-město - Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu - Roman Vavroch
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 4_2021 _ Moskevská _ zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro osbu ZTP
Přílohy: pdf
Prodej pozemku p.č. 3274 v k.ú. Karlovy Vary - licitace
Přílohy: pdf
Záměr pronájmu nebytového prostoru - garáž - A04S10, Nejdlova 936/7
Přílohy: doc
Výzva k odstranění odstaveného vozidla nezjištěné značky, červené barvy, RZ a VIN kód nezjištěn
Přílohy: doc docx pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 3/2021 _ přechodná úprava provozu _ uzavírka mostu Kpt. Jaroše
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN - plán očkování osob určených k očkování od 14.1.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Rozhodnutí - společné povolení „Přístavba zahradní chaty“ Karlovy Vary, Stará Role, Rolavská ul.
Přílohy: pdf
Dohoda o narovnání práv a povinností spoluvlastníků domu Sokolovská 102/105, 191/109 a 293/107 Karlovy Vary, Rybáře
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 1596/2021/MIN/KAN - povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování od 14.1.2021 do odvolání
Přílohy: pdf
Zveřejnění záměru uzavření Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě č. KVLIB5 - pronájem části budovy Základní školy jazyků Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Oznámení o nálezu - kocour, mour
Přílohy: pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.279/2020, MDZ, vnitroblok Družstevní – Závodu míru.
Přílohy: pdf
Vyhlášení 53. výzvy pro předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° A1.3. Modernizace dopravních uzlů veřejné hromadné přepravy osob a jejich vhodná lokalizace - Terminály VII.
Přílohy: pdf pdf pdf docx pdf pdf pdf pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.276/2020, MDZ, II/208 Modernizace silnice Hlinky - Bochov.
Přílohy: pdf
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - K. Vary 1.2.2021
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.274/2020, MDZ, na silnicI III/2201, III/22134 a místní komunikaci ulice Hraniční.
Přílohy: pdf
Pronájem pordejního stánku veletržního typu v prostorách Vřídelní kolonády v K. Varech
Přílohy: pdf pdf
Usnesení vlády ČR č. 33 - provoz krematorií a zpopelňování těl (Sbírka zákonů, částka 7)
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška č.j. 215/OD/21 Nov; oznámení o uložení písemnosti + žádost o zveřejnění
Přílohy: doc
OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - „K. Vary, St. Role, Závodu míru, pč.366/4, kNN“
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 308/2020, PDZ MK KV ul. Mariánskolázeňská - oprava chodníku
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 310/2020 - místní úprava provozu v ul. Svatošská u lávky přes Ohři ve Svatošských skalách
Přílohy: pdf
Oznámení "Nová Role - výstavba bytových domů – VH část"
Přílohy: doc
Nové Hamry, vodovod a kanalizace, II. etapa - seznámení s podklady rozhodnutí
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 2/2021, PDZ MK KV Ostrovský most aj. - provádění diagnostického průzkumu mostu
Přílohy: pdf
Usnesení vlády ČR č. 12 (Sbírka zákonů č. 9/2021)
Přílohy: pdf
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje o vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let za nouzového stavu
Přílohy: pdf
Usnesení vlády ČR č. 13 (Sbírka zákonů č. 10/2021)
Přílohy: pdf
Mimořádné opatření č. MZDR 47828/2020-11/MIN/KAN - změna platnosti Mimořádného opatření č. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN
Přílohy: pdf
Usnesení vlády ČR č. 14 (Sbírka zákonů č. 11/2021)
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.264/2020, MDZ,Doplnění dopravního značení - křižovatka silnice III/22124 a pozemní komunikace na p.p.č. 1263/1 k.ú. Radošov u Kyselky.
Přílohy: pdf
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Úředník odboru životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary
Přílohy: doc
Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného řízení o návrhu Územního plánu K. Vary a Vyhodnocení vlivů Územního plánu K. Vary na udržitelný rozvoj území
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.277/2020, MDZ, Doplnění dopravního značení-přístupová komunikace na p.p.č. 291/10, k.ú. Mezirolí.
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 283/2020, PDZ MK KV ul. K Letišti - zajištění prací v komunikaci
Přílohy: pdf
Prodej části pozemku p.č. 771/2 v k.ú. Čankov
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 300/2020, PDZ MK KV ul. nábř. Jana Palacha, zajištění vjezdu do dvora objektu - 20
Přílohy: pdf
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20599/2020-46/MIN/KAN - omezení překročení státní hranice ČR od 5.1.2021
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy č. 309/2020; MDZ MK KV ul. Nákladní - změna dopravního značení po provedené rekonstrukci
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 298/2020, PDZ MK KV ul. Hřbitovní, zajištění bezpečného výjezdu vozidel za stavby
Přílohy: pdf
Zrušení usnesení - dražební vyhláška - pov. Irena Koptová
Přílohy: pdf
Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 60510/2020-3/MIN/KAN - přímé lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska od 1.1.2021
Přílohy: pdf
Nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje č. 6/2020 - vyčlenění objektů v souvislosti s nákazou COVID-19
Přílohy: pdf
Usnesení vlády ČR č. 1375 o přijetí krizového opatření - zákaz volného pohybu osob
Přílohy: pdf
Usnesení vlády ČR č. 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
Přílohy: pdf
Usnesení vlády ČR č. 1378 o přijetí krizového opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 3 až 10 let
Přílohy: pdf
Usnesení vlády ČR č. 1374 o změně krizových opatření
Přílohy: pdf
Sbírka zákonů, částka 237 - usnesení vlády ČR č. 1370 o přijetí krizového opatření (pro poskytovatele sociálních služeb)
Přílohy: pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Plzeň-město - pov. Daniel Štěpán a Martin Donoval
Přílohy: pdf
Sdělení Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20599/2020-44/MIN/KAN - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy COVID-19 od 21.12.2020
Přílohy: pdf
Usnesení vlády ČR č. 1325 (SZ č. 532)
Přílohy: pdf
Usnesení vlády ČR č. 1333 (SZ č. 534)
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - Dražební vyhláška - Marcela Dafné Blueberry
Přílohy: pdf
Zásady upravující způsob rozúčtování nákladů za dodávku tepla a teplé vody - objekty v majetku města K. Vary pro období od 1.1.2021 do 31.12.2022
Přílohy: doc pdf pdf pdf pdf pdf
Záměr pornájmu nebytových prostor určených pro podnikání - objekt v Lidické ul. bez č.p., vystavěný na p.p.č. 895/4 v k. ú. Drahovice
Přílohy: pdf pdf
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN - nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 8.12.2020 do odvolání
Přílohy: pdf
Oznámení o ukončení provozování lázeňské léčebně rehabilitační péče v Lázeňském domu Mánes v Karlových Varech a to ke dni 1.1.2021
Přílohy: pdf
Dražební vyhláška soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., Praha 6 - pov. Irena Koptová
Přílohy: pdf
Informace o zveřejňování rozpočtových dokumentů Statutárního města Karlovy Vary
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Šumperk - odročení dražby - pov. Lucie Skřivánková
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Šumperk - odročení dražby - pov. Marek Šplíchal
Přílohy: pdf
Exekutorský úřad Plzeň-město - odročení dražby - pov. Daniela Černá
Přílohy: pdf
Informace o zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních vod prostřednictvím odpadních jímek (žump), resp. o zpřísnění kontrol technického stavu žump od roku 2021
Přílohy: pdf
Přeložka stávající přípojkové skříně do nového pilíře - K. Vary, Sadová 844, kNN - listopad 2020 až únor 2021
Přílohy: pdf
Dražební vyhláška Exekutorského úřadu Praha-východ - pov. Karel Kunt, Anna Kuntová
Přílohy: pdf
OMEXOM - Oznámení - K. Vary, Počerny, směr-mlýn,kNN
Přílohy: pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Město Karlovy Vary - Aktualizace seznamu nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník
Přílohy: xls
OMEXOM GA Energo s. r. o. - Oznámení - Osazení pojistkových skříní a uložení kabelů NN
Přílohy: pdf
Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Přílohy: pdf pdf pdf
OMEXOM - Oznámení o stavbě
Přílohy: pdf
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 17110/2020 MZE 16212
Přílohy: pdf pdf
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212
Přílohy: pdf pdf pdf
Oznámení o zveřejňování rozpočtových dokumentů DSO ČESKÉ LÁZNĚ - SALONY EVROPY
Přílohy: pdf
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212
Přílohy: pdf pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
Přílohy: xlsx
Ministerstvo zemědělství - Praha - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Přílohy: pdf pdf pdf
OŽP Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Přílohy: pdf doc
Schválený Střednědový výhled rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
Přílohy: pdf
Informace o zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2021 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s
Přílohy: docx
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM-Karlovy Vary - agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (naznámý vlastník)
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM - Agenda nedostatečně označených osob v katastru nemovitostí - aktualizace
Přílohy: pdf xlsx
UZSVM - Nedostatečně označené osoby v KN - aktualizace k 1. 7. 2014
Přílohy: pdf docx docx xlsx
Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Přílohy: pdf