Informace o zpracovávání osobních údajů

Statutární město Karlovy Vary má v souladu s čl. 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) povinnost poskytovat subjektům údajů informace o zpracování osobních údajů.

 1. Kdo je správcem osobních údajů?
  Správcem osobních údajů je statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary, IČO 00254657.
 2. Na koho se můžete obrátit?
  gdpratmmkv [emailtecka] cz (gdpr[at]mmkv[dot]cz)
 3. Kdo je subjektem údajů?
  Subjektem údajů jsou všechny fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (např. účastníci správních řízení, smluvní partneři, jde-li o fyzické osoby, jednající osoby právnických osob, zaměstnanci správce).
 4. Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?
  1. identifikační a kontaktní údaje smluvních partnerů a jejich zaměstnanců, bankovní údaje a identifikační údaje podnikajících fyzických osob
  2. identifikační a kontaktní údaje subjektů údajů
  3. identifikační, kontaktní, demografické, ekonomické a další údaje, které nám ukládají právní předpisy, zejména pro vedení úředních jednání a povinně zveřejňovaných dokumentů na úřední desce
  4. údaje sdělené subjekty údajů při úředních jednáních
  5. osobní údaje vyjádřené v souhlasech subjektů údajů se zpracováním osobních údajů nebo které jsou nám poskytnuty v souladu s oznámeními, žádostmi nebo podněty subjektů údajů
  6. osobní údaje, které nám předávají jiné orgány nebo organizace
 5. Jakým způsobem osobní údaje získáváme?
  Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů, z veřejných a neveřejných zdrojů (rejstříku, registrů ad.), do nichž máme na základě příslušných oprávnění povolen přístup, popř. i z dalších zdrojů (např. účastníci řízení, smluvní partneři).
 6. Za jakým účelem a na základě jakého oprávnění osobní údaje zpracováváme?
  Zpracování osobních údajů je prováděno za účelem naplňování našich povinností v samostatné a přenesené působnosti. Zpracování je v těchto případech nezbytné pro plnění právních povinností správce a pro plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni.

  Pokud zpracování osobních údajů provádíme na základě souhlasu subjektu údajů, pak je to výhradně za účelem vyjádřeným v souhlasu se zpracováním osobních údajů, s nímž subjekt údajů seznámíme vždy před jeho udělením. Zpracování osobních údajů se souhlasem sleduje zefektivnění komunikace mezi subjektem údajů a správcem, snadnější přístup k informacím nebo propagaci činnosti města a účast veřejnosti na dění ve městě.

  Osobní údaje sdělené subjektem údajů nezpracováváme pro jiné účely, než pro ty, které jsme sdělili v okamžiku jejich předání. Pokud bychom hodlali zpracovávat tyto osobní údaje pro jiné účely, před zahájením zpracování poskytneme subjektu údajů informace o tomto jiném účelu, jakož i další potřebné informace.

  V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na plnění právních povinností a jejich poskytování je zákonným požadavkem, je subjekt údajů povinen osobní údaje poskytnout. V případě jejich neposkytnutí nemůžeme naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů.

  Pokud je poskytování osobních údajů smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutno uvést do smlouvy (a nejde o plnění právních povinností), může dojít v případě odmítnutí poskytnout nám osobní údaje k situaci, kdy nebude možno smlouvu uzavřít nebo subjektu údajů vyhovět. Nikdy však nepodmiňuje uzavření smlouvy poskytnutím těch osobních údajů, které nejsou pro řádné uzavření smlouvy nezbytné. O tom, jaké osobní údaje je subjekt údajů povinen poskytnout, bude vždy informován.
 7. Jakým příjemcům osobní údaje poskytujeme?
  Poskytování osobních údajů dalším subjektům je možné jen tehdy, jsme-li k tomu povinni na základě účinných právních předpisů anebo k tomu subjekt údajů udělil souhlas.

  Předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím nemáme v úmyslu.
 8. Jaká má subjekt údajů práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
  Subjekt údajů má právo na:
  1. přístup k osobním údajům
  2. výmaz
  3. opravu, či doplnění
  4. omezení zpracování
  5. přenositelnost údajů
  6. vznést námitku proti zpracování
  7. podat stížnost u dozorového úřadu
  8. odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
  9. nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky tj. právo nebýt předmětem rozhodnutí s uvedenými účinky bez účasti lidského faktoru, které zahrnuje i profilování.
 9. Po jakou dobu máme osobní údaje uloženy?
  Zpracování osobních údajů můžeme vykonávat jen po nezbytně nutnou dobu. Pomine-li účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, zpracování musí být ukončeno. Po uplynutí této doby můžeme osobní údaje uchovávat pouze pro účely archivace, vědeckého či historického výzkumu a statistické účely.
 10. Jakým způsobem a jakými prostředky je zpracování prováděno?
  Ke zpracování osobních údajů dochází jak automatizovaně, tak v listinné podobě. Způsob zpracování je závislý na typu agendy, příp. na povinnostech uložených právními předpisy. V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování - rozhodování je vždy založeno na rozhodnutí úředníků. Profilování nevyužíváme, ledaže by toho bylo třeba pro efektivní uplatnění práv subjektů údajů nebo by takový způsob zpracování vyplýval z obecně závazného právního předpisu.

  Pokud není možné, aby zpracování osobních údajů bylo prováděno přímo statutárním městem Karlovy Vary, může být prováděno prostřednictvím zpracovatele. V takovém případě statutární město Karlovy Vary uzavře se zpracovatelem písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů obsahující ustanovení, za jakým účelem a na jakou dobu je uzavírána.

Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých odborech:

Ochrana oznamovatelů v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů

Pravidla pro fungování vnitřního oznamovacího systému Magistrátu města Karlovy Vary:

Oznámení musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít, a které má znaky trestného činu, znaky přestupku se sazbou pokuty minimálně 100 000 Kč, porušuje zákon č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 1.  finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, 
 2.  daně z příjmů právnických osob, 
 3.  předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4.  ochrany spotřebitele,
 5.  souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6.  bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7.  ochrany životního prostředí,
 8.  bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9.  radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10.  hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11.  ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12.  ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13.  ochrany finančních zájmů Evropské unie,
 14.  fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznamovatelem může být fyzická osoba, která je zaměstnancem zařazeným do Magistrátu města Karlovy Vary (včetně zaměstnanců na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti), fyzická osoba, která vykonává svou funkci na základě zvolení, dále fyzická osoba vykonávající odbornou praxi, stáž nebo dobrovolnickou činnost. Dále může být oznamovatelem fyzická i právnická osoba, která vykonává pro Statutární město Karlovy Vary samostatnou výdělečnou činnost nebo povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti, které zaměstnanci a osoby v podobném postavení, zjistí v souvislosti s výkonem práce.

Oznamovatel má možnost podat oznámení rovněž Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznámení nemusí obsahovat tyto údaje, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.

Oznámení je možné podat písemně v bezpečně uzavřené obálce s označením „NEOTEVÍRAT - k rukám příslušné osoby“ do podatelny magistrátu města nebo do kanceláře příslušné osoby. Dále je možné oznámení podat elektronicky na email: oznameniatmmkv [emailtecka] cz (oznameni[at]mmkv[dot]cz), telefonicky na telefonní číslo: 607 040 161, nebo osobně ústně u pověřené osoby, kterou je PhDr. Filip Lepík.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Radek Kletečka

Poslední aktualizace: 6.9.2023

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám