Informace pro cizince

Tato aktivita byla realizována  v rámci projektu Statutárního města Karlovy Vary „Doma v Karlových Varech 2016“ na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.

 

Welcome to the sites of  The Chartered Town of Karlovy Vary,

We would like to make you familiar with  operation of the authority. The  authority is internally divided into divisions according to the specialization of activities, e.g.traffic problems, social work and social services, care for chidren and youth, environment, business and the like). The range of activities is wide and we also perform some duties for other neighbouring communities and towns. We will help you with solving your problems and deal with them in compliance with Czech law in force.If it is not in our competence to deal with your problem, we will probably refer you  to solve it with another institution. The major ones are the following : 

Tax Office: https://www.financnisprava.cz

Labour Office: https://www.uradprace.cz/web/cz/karlovarsky-kraj#obsah

Regional Authority of  Karlovy Vary Region: https://www.kr-karlovarsky.cz

From our practice so far we have chosen some subjects that often appear while dealing with citizens from abroad. In the following  documents you can find brief instructions where, who with and how to solve the particular situation.

The official agenda is subject to the Czech law. To make the official agenda faster we recommend you to take an interpreter with you, alternatively a person who can speak Czech language properly. The official language for dealings at authorities in the Czech Republic is always Czech language.

 

Contacts:

Address: Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21 (Municipal Authority)
Telephone: 353 151 111
Fax: 353 151 400
E-mail: postaatmmkv [emailtecka] cz
Bank connection: Česká spořitelna, a.s. Karlovy Vary 0800424389/0800

 

Office days


 

 

 

Приветствуйте на сайте Статутного города Карловы Вары,

мы хотим коротко сообщить Вам о работе ведомства. Ведомство разделено на отделы разной специализации, например, проблематика транспорта, социальная работа и социальные услуги, опека детей и молодежи, окружающая среда, предпринимательская деятельность и т.п. Сфера влияния ведомства большая и некоторым делопроизводством занимаемся также и для других сел и городов в окрестностях.  При решении Ваших проблем поможем Вам и будем рассматривать их согласно действующему чешскому праву. Если мы не будем иметь компетенцию решить Вашу проблему, мы порекомендуем Вам правдоподобно другое учреждение. Главные учреждения:

Финансовое управление: https://www.financnisprava.cz

Биржа труда: https://www.uradprace.cz/web/cz/karlovarsky-kraj#obsah

Областное управление по Карловарскому краю:  https://www.kr-karlovarsky.cz

Из нашей прежней практики мы выбрали темы, которые чаще всего появляются при работе с иностранцами. В следующих документах Вы найдете короткие инструкции, где, с кем и как решить данную ситуацию. 

Переговоры в ведомстве подчиняются чешскому праву. В целях ускорения переговоров в ведомстве рекомендуем Вам взять с собой переводчика или лицо, которое хорошо владеет чешским языком. Официальным языком ведомств в Чешской Республике всегда является чешский язык.

 

Контакты:

Адрес: Магистрат города Карловы Вары, Москевска 2035/21
Телефон: 353 151 111
Факс: 353 151 400
E-mail: postaatmmkv [emailtecka] cz
Банковские реквизиты: Česká spořitelna, a.s. Karlovy Vary 0800424389/0800

 

Служебные дни

 

 

Муниципальное предпринимательское управление
Митинг155.61 KB

Xin kính chào Qúy vị tại trang mạng theo Quy định

của thành phố Karlovy Vary,

Chúng tôi rất mong muốn được thông báo một cách ngắn gọn cho Qúy vị sự hoạt động của Ủy ban. Ủy ban ở trong được chia ra nhiều phòng theo trọng tâm của phạm vi, ví dụ như : vấn đề giao thông, các công việc xã hội và dịch vụ công cộng, việc chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên, môi trường sống, việc kinh doanh v..v... . Phạm vi của Ủy ban là rất lơn và tại một số sự vụ-phòng chúng tôi còn thực hiện cả những công việc dành cho các làng xã và các thành phố xung quanh. Trong khi giải quyết các vấn đề của Qúy vị chúng tôi sẽ hỗ trợ các Qúy vị và chúng tôi sẽ xem xét những việc đó theo pháp luật hiện hành của nhà nước Séc. Nếu như đó không thuộc thẩm quyền của chúng tôi giải quyết những thắc mắc của Qúy vị, chắc chắn chúng tôi sẽ chú giải Qúy vị đến với phòng ban khác. Mà chính thức bao gồm:

Sở tài chính - Finanční úřad:  https://www.financnisprava.cz

Sở lao động - Úřad práce: https://www.uradprace.cz/web/cz/karlovarsky-kraj#obsah

Ủy ban tỉnh của tỉnh Karlovarský - Krajský úřad Karlovarského kraje: https://www.kr-karlovarsky.cz

Theo kinh nghiệm thực tế cho đến nay của chúng tôi, chúng tôi đã lựa chọn những chuyên đề, gồm những vấn đề thường xuyên xảy ra trong khi làm việc với các công dân của những nước khác. Trong các tài liệu tiếp theo Qúy vị sẽ tìm thấy những hướng dẫn ngắn gọn là ở đâu, gặp ai và cách giải quyết tình huống đã nêu như thế nào.

Việc đàm phán tại Công sở lệ thuộc vào luật pháp Séc. Chúng tôi đề nghị Qúy vị trong khuôn khổ thúc đẩy nhanh hơn tiến độ đàm phán trong Ủy ban hãy đi cùng người phiên dịch, hoặc là người biết tiếng Séc tốt. Ngôn ngữ đàm phán tại các Công sở trên C.H. Séc bao giờ cũng là tiếng Séc.

 

Các mối liên lạc:

Địa chỉ Tòa thị chính thành phố - : Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21
Số phôn - : 353 151 111
Số Fax: 353 151 400
Hòm thư điện tử - E-mail: postaatmmkv [emailtecka] cz
Mối liên hệ tài chính: Česká spořitelna, a.s. Karlovy Vary 0800424389/0800

Ngày giờ hành chính

 

 

Obecní živnostenský úřad

Poslední aktualizace: 16.2.2021

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám