Životní prostředí

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary - Odbor životního prostředí, 3. patro, kancelář č. 301.

Adresa: Magistrát města II., U Spořitelny 2, Karlovy Vary

Telefon: 353 152 733

Co k tomu potřebujete

  • Občanský průkaz
  • Specifikaci dřevin, které mají být pokáceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního nákresu

Obvod kmene ve výši 130 cm nad zemí

Formuláře

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – k dispozici níže v dokumentech, nebo v kanceláři OŽP u příslušného úředníka

Rozhodnutí, závazná stanoviska a souhlasy podle zákona o ochraně přírody a krajiny

Nutnost získání  souhlasu či závazného stanoviska dle zákona č.114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny (např. Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, závazné stanovisko k odlesnění a zalesnění pozemků nad 0,5 ha, souhlas k umísťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz atd.)

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary - odbor životního prostředí, č.dveří 302, 303.

Adresa: Magistrát města II., U Spořitelny 2, Karlovy Vary

Telefon: 353 152 733

Úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod.

Co k tomu potřebujete

Žádost musí být doplněna projektovou dokumentací záměru, k němuž má být vydáno rozhodnutí. V případě zastupování je nutno doložit plnou moc.

Formuláře

  • Žádost o vydání souhlasu se stavbou, která by mohla snížit nebo změnit krajinný ráz
  • Žádost o vydání závazného stanoviska k odlesňování  a zalesňování pozemků nad 0,5 ha, výstavbě lesních cest a svážnic a lesních melioračních systémů
  • Žádost o vydání stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku

Na Magistrátu města Karlovy Vary, odboru životního prostředí a níže v dokumentech.

Zemědělský půdní fond

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, 3. patro, kancelářč. 300

Adresa: Magistrát města II., U Spořitelny 2, Karlovy Vary

Telefon: 353 152 730, 725 533 310

Úřední dny: pondělí a středa od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Formuláře

Na Magistrátu města Karlovy Vary, odboru životního prostředí a níže v dokumentech.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Stanislav Průša

Poslední aktualizace: 27.11.2023

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám