Integrovaný plán rozvoje území aglomerace Karlovy Vary (IPRÚ KV) 2014-2020

ipru

Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) je nástroj, který stanovuje potřeby a problémy městské aglomerace a bude sloužit jako podklad pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie na identifikované investiční akce realizované v období 2014 – 2020, které budou tyto problémy řešit.

IPRÚ v podmínkách České republiky připravuje v souladu s Metodickým pokynem pro integrované nástroje 6 městských aglomerací, mezi nimiž je také aglomerace karlovarská. Vymezené území sídelní aglomerace Karlovy Vary se rozkládá na 403,6 km2 a zahrnuje 27 z celkových 132 obcí Karlovarského kraje. Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou centra nadregionálního významu Karlovy Vary při spolupůsobení sídelních center Chodov, Nejdek a Ostrov. Mezi centry jsou díky geografické blízkosti a dopravní provázanosti silné prostorové vazby. Tuto rozvojovou oblast, ležící v podkrušnohorské pánevní oblasti, charakterizuje silná koncentrace obyvatelstva. Přestože území aglomerace zaujímá pouze 12 % rozlohy Karlovarského kraje, k 1. 1. 2013 zde žilo 114 064 obyvatel, tj. cca 38 % obyvatel celého kraje. Hustota zalidnění v sídelní aglomeraci Karlovy Vary (282,6) je výrazně vyšší než krajský průměr (91,0).

Sídelní aglomerace Karlovy Vary je významná také ekonomickou činností, kdy 39 % pracovních míst a 42 % podnikatelských subjektů z celého kraje spadá právě do Karlovarské aglomerace. Z toho důvodu je vymezená aglomerace faktickým jádrem celého kraje a její rozvoj je určující pro rozvoj celého kraje.

V rámci strategického dokumentu IPRÚ jsou řešeny tři prioritní oblasti – lidské zdroje, dopravní infrastruktura a atraktivita prostředí. Bude-li IPRÚ na přelomu roku schváleno centrálními orgány, budou pro Karlovy Vary a jejich zázemí rezervovány dotační prostředky v operačních programech v programovém období 2014 – 2020. Další informace včetně Vyhodnocení vlivu na životní prostředí - procesu SEA na www.kvprojekty.cz

Potenciální žadatelé se mohou obrátit na nositele, pokud chtějí realizovat projekt, který má potenciál naplnit cíle některé z tematických oblastí strategie. Zatím se jedná o nezávaznou konzultační aktivitu. Poté, co bude integrovaná strategie schválena, začne být od roku 2016 naplňována prostřednictvím integrovaných projektů. Jejich sběr bude zahájen jednotlivými výzvami vyhlašovanými nositelem. Potenciální žadatelé budou informováni prostřednictvím těchto webových stránek a na úřední desce města.

Příprava Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary pro období 2014–2020 probíhala v rámci projektu „Příprava integrované strategie pro Integrovaý plán rozvoje území Kalrovy Vary, který byl financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc a státního rozpočtu ČR, registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00312.

Související dokumenty

Aktuální výzvy

Aktuální výzvy jsou zveřejněny na webové stránce http://kvprojekty.cz/integrovane-nastroje/ipru-kv/vyzvy/

 

Archiv výzev

Archiv starších výzev naleznete na webové adrese http://kvprojekty.cz/integrovane-nastroje/ipru-kv/archiv-vyzev/

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 22.12.2021

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám