Užívání stavby

Základní informace

Tato problematika je upravena v ustanoveních §§ 119 - 124 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejících právních předpisech:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“)
 • Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny vyhlášky č. 62/2013 Sb.
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění změny vyhlášky č. 63/2013 Sb.
 • Vyhláška č. 268/2009, o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č. 398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o
a) stavbu veřejné infrastruktury,
b) stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,
c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,
d) změnu stavby, která je kulturní památkou,
lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy - § 119 stavebního zákona.

Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby - § 123 stavebního zákona, a to před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. Dále může stavební úřad vydat povolení ke zkušebnímu provozu stavby - § 124 stavebního zákona, kterým se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle dokumentaci či projektové dokumentace.

Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právnímu předpisy např.

 • § 4 vyhlášky č. 111/1981 Sb., o čištění komínů
 • §§ 15 a 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • § 4 vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/200 Sb.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ve výše uvedené věci je oprávněn jednat stavebník tedy fyzická osoba, fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo právnická osoba a to samostatně nebo na základě zmocnění k zastupování.

Podmínky a postup řešení

Na základě písemného žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby a žádosti o povolení předčasného užívání stavby, které je nutné podat na předepsaném formuláři, přičemž obsahové náležitosti podání i žádosti jsou upraveny v ust. § 37 správního řádu a v ust. 122 stavebního zákona a ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění změny vyhlášky č. 63/2013 Sb. (dále jen „vyhlášky“)

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Osobně na odboru – Úřad územního plánování a stavební úřad, oddělení stavební úřad I. a II. Magistrátu města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, Karlovy Vary, ve 4. patře, v úřední dny pondělí a středa v úředních hodinách, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem postaatmmkv [emailtecka] cz (posta[at]mmkv[dot]cz).

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti je nutné připojit všechny potřebné doklady či písemnosti, které jsou stanoveny v ust. §§ 121, 122, 123 a 124 stavebního zákona a v přílohách č. 11, 12 a 13 vyhlášky (respektive v části B předepsaného formuláře). Žádost k povolení zkušebního provozu je možné podat písemně volnou formou.

Formuláře

Předepsaný formulář je k dispozici zde: kolaudační souhlas

Správní a jiné poplatky

Za vydání kolaudačního souhlasu se správní poplatek nevyměřuje, pokud je stavba dokončena v termínu stanoveném ve stavebním povolení..
Za vydání povolení k předčasnému užívání stavby se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 8 , I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 000,- Kč.
Za vydání povolení ke zkušebnímu provozu stavby se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 9 , I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 000,- Kč.

Lhůty pro vyřízení

S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení užívání, stavební úřad rozhodnutím užívání nezakáže.
Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Závěrečná kontrolní prohlídka musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Další účastníci

Kolaudační souhlas - nevede se řízení, a proto zde není stanoven okruh účastníků řízení.
Předčasné užívání stavby - účastníkem řízení je podle ust. § 123 odst. 1 stavebního zákona stavebník, zhotovitel stavby a vlastník stavby.
Zkušební provoz stavby – účastníkem řízení je podle ust. § 124 odst. 2 stavebního zákona stavebník a vlastník stavby.

Další dotčení mohou být dotčené orgány, provozovatelé a vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Opravné prostředky

Oznámení užívání stavby a kolaudační souhlas jsou správní akty, které je možné přezkoumat. Žádost o přezkum se podává u správního orgánu, který ho vydal.

Opravné prostředky proti rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby a rozhodnutí o povolení zkušebního provozu se dělí na řádné – odvolání a mimořádné- přezkum a obnova řízení. Rozdíl mezi nimi je ten, že odvolání je možné do rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci, přičemž přezkum nebo obnova řízení je možná pouze u pravomocných rozhodnutí. V případě odvolání odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud správní řád nestanoví jinak. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Michaela Eperješiová

Poslední aktualizace: 1.11.2023

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám