Užívání stavby

Základní informace

Tato problematika je upravena v ustanoveních §§ 119 - 124 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejících právních předpisech:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“)
 • Vyhláška č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny vyhlášky č. 62/2013 Sb.
 • Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění změny vyhlášky č. 63/2013 Sb.
 • Vyhláška č.268/2009, o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č.398/2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 nebo stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle §104 odst. 1 písm. a) až d) a k), nebo stavby ohlašované podle zvláštního právního předpisu anebo byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy podle § 116 stavebního zákona nebo certifikátu autorizovaného inspektora § 117 stavebního zákona, byla dokončována podle opakovaného stavebního povolení nebo dodatečného povolení stavby pod § 129 stavebního zákona, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu - § 120 stavebního zákona nebo kolaudačního souhlasu- § 122 stavebního zákona.

Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby - § 123 stavebního zákona, a to před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. Dále může stavební úřad vydat povolení ke zkušebnímu provozu stavby - § 124 stavebního zákona, kterým se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle dokumentaci či projektové dokumentace.

Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právnímu předpisy např.

 • § 4 vyhlášky č. 111/1981 Sb., o čištění komínů
 • §§15 a 19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • § 4 vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/200Sb.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ve výše uvedené věci je oprávněn jednat stavebník tedy fyzická osoba, fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo právnická osoba a to samostatně nebo na základě zmocnění k zastupování.

Podmínky a postup řešení

Na základě písemného oznámení o užívání stavby, žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavby a žádosti o povolení předčasného užívání stavby, které je nutné podat na předepsaném formuláři, přičemž obsahové náležitosti podání i žádosti jsou upraveny v ust. § 37 správního řádu a v ust. §§ 120 odst. 1 a 6, 122 odst. 1 a 6 a § 123 odst.1 a 5 stavebního zákona a ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění změny vyhlášky č. 63/2013 Sb.(dále jen „vyhlášky“)

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Osobně na odboru – Úřad územního plánování a stavební úřad, oddělení stavební úřad I. a II. Magistrátu města Karlovy Vary, U Spořitelny 2, Karlovy Vary, ve 4. patře, v úřední dny pondělí a středa od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem postaatmmkv [emailtecka] cz (posta[at]mmkv[dot]cz).

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

K žádosti je nutné připojit všechny potřebné doklady či písemnosti, které jsou stanoveny v ust. §§ 120, 121, 123 a 124 stavebního zákona a v přílohách č. 11, 12 a 13 vyhlášky (respektive v části B předepsaného formuláře). Žádost k povolení zkušebního provozu je možné podat písemně volnou formou.

Formuláře

Předepsaný formulář je k dispozici zde

Správní a jiné poplatky

Za vydání kolaudačního souhlasu se správní poplatek nevyměřuje, pokud je stavba dokončena v termínu stanoveném ve stavebním povolení..
Za vydání povolení k předčasnému užívání stavby se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 8 , I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 000,- Kč.
Za vydání povolení ke zkušebnímu provozu stavby se vyměřuje správní poplatek podle položky č. 18 bodu 9 , I. části sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1 000,- Kč.

Lhůty pro vyřízení

S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení užívání, stavební úřad rozhodnutím užívání nezakáže.
Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Závěrečná kontrolní prohlídka musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Další účastníci

Oznámení užívání stavby a kolaudační souhlas - nevede se řízení, a proto zde není stanoven okruh účastníků řízení.
Předčasné užívání stavby - účastníkem řízení je podle ust. § 123 odst. 1 stavebního zákona stavebník, zhotovitel stavby a vlastník stavby.
Zkušební provoz stavby – účastníkem řízení je podle ust. § 124 odst. 2 stavebního zákona stavebník a vlastník stavby.

Další dotčení mohou být dotčené orgány, provozovatelé a vlastníci veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Opravné prostředky

Oznámení užívání stavby a kolaudační souhlas jsou správní akty, které je možné přezkoumat. Žádost o přezkum se podává u správního orgánu, který ho vydal.

Opravné prostředky proti rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání stavby a rozhodnutí o povolení zkušebního provozu se dělí na řádné – odvolání a mimořádné- přezkum a obnova řízení. Rozdíl mezi nimi je ten, že odvolání je možné do rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci, přičemž přezkum nebo obnova řízení je možná pouze u pravomocných rozhodnutí. V případě odvolání odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud správní řád nestanoví jinak. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Marcela Giertlová

Poslední aktualizace: 23.4.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám