Relace pro obyvatelstvo

1.Relace pro obyvatelstvo

1.1.Stav nebezpečí

1.1.1.Vyhlášení stavu nebezpečí

Pozor - mimořádná zpráva!

 

Občané, věnujte, prosím, pozornost následující zprávě.

Z důvodu ohrožení životů, zdraví, majetku, (životního prostředí, vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku) v důsledku živelní pohromy (ekologické nebo průmyslové havárie nebo jiných událostí) vzniklé (ých) v (u, v lokalitě atd.) v /..čas../ vyhlásil hejtman kraje pro území ........,  (jeho části, v obcích ap.) na základě rozhodnutí Stav nebezpečí, jehož počátek stanovil na ....... hod. dne ......., a který potrvá do ........ (do zrušení).

Úřady jednotlivých stupňů spolu se složkami integrovaného záchranného systému aktivně pracují na odvrácení ohrožení a zabránění zvýšení nebezpečí podle přijatých krizových opatření.

Učiňte:

  1. ……..
  2. ……..

Sledujte rozhlasové vysílání (podle možností využívejte další mediální prostředky), respektujte zprávy a pokyny  a předávejte jen oficiální informace. Podle možností sledujte i oznámení úřadů na vývěsních místech.

 

1.2.Nouzový stav

1.2.1.Vyhlášení nouzového stavu

Pozor - mimořádná zpráva!

 

Občané, věnujte, prosím, pozornost následující zprávě.

Z důvodu rozsáhlého nebezpečí, rozšiřující se oblasti živelní pohromy (ekologické, průmyslové havárie, .....) trvajících a narůstajících  následků, vyhlásila vláda České republiky z důvodu ......... pro území ........ Nouzový stav, jehož počátek stanovila na  ....... hod. dne ......., a který potrvá do ....... .

Úřady všech stupňů (krizové orgány) spolu s výkonnými složkami Integrovaného záchranného systému koordinují záchranné akce, a za řízení součástmi Hasičského záchranného sboru provádějí záchranné a likvidační práce a ochranu obyvatelstva.

Respektujte režimová opatření stanovena v předchozím období, nová opatření, nařízení, zákazy a rozhodnutí vlády (zejména omezení, povinné vykonávaní činností, včetně uložení pracovní povinnosti).

Sledujte rozhlasové vysílání (podle možností využívejte další mediální prostředky) respektujte zprávy a pokyny a předávejte jen oficiální informace. Podle možností sledujte i oznámení úřadů na vývěsních místech.

 

1.2.2.Evakuace a poskytování věcných prostředků

Pozor - mimořádná zpráva!

 

Občané, věnujte, prosím, pozornost následující zprávě.

V důsledku trvání nouzového stavu nařizuje vláda evakuaci osob a majetku z vymezeného území.

Nařízení platí pro občany s trvalým bydlištěm  v .......... (oblasti, zóně .......). Spolu s tím ukládá pracovní povinnosti, pracovní výpomoci a povinnost poskytnout věcné prostředky. Všechny subjekty jsou toto povinny učinit ze zákona.

Upozorněte sousedy, pomozte starým a nepohyblivým lidem. Pomoc poskytněte organizačními opatřeními i nezbytnými věcnými prostředky.

Připravte si evakuační zavazadlo, které by mělo obsahovat osobní doklady / občanský průkaz, pas, rodný list/, kartu zdravotní pojišťovny, doklady rodinných příslušníků, řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, peníze, vkladní knížky, doklady k účtům, cenné papíry, přenosné cennosti, léky a zdravotní pomůcky, soupravu náhradního sezónního oblečení, prostředky osobní hygieny, spací pytel nebo teplou přikrývku, základní trvanlivé potraviny a pitnou vodu na 2 -3 dny, rádio s rezervními bateriemi, mobilní telefon, předměty denní potřeby, motouz, svítilnu, svíčku a zápalky.

Před opuštěním Vašeho bytu uhaste otevřený oheň, vypněte elektřinu, plyn, zastavte vodu a topení. Uzavřete okna a domovní uzávěry.

Uzamkněte byt a vyznačte na vstupních dveřích Vaše jméno a čas opuštění bytu.

Odejděte do evakuačního střediska a řiďte se pokyny regulační služby. Pokud neznáte místo dislokace střediska, informujte se na obecních úřadech, případně na vývěsních místech obecních úřadů.

 

1.2.3. Provádění technických opatření, stavebních prací a terénních úprav

Pozor - mimořádná zpráva!

 

Občané, věnujte, prosím, pozornost následující zprávě.

V důsledku trvání nouzového stavu nařizuje vláda provádění technických opatření, stavebních prací a terénních úprav na vymezeném území.

Nařízení platí pro práceschopné občany s trvalým bydlištěm  v .......... (oblasti, zóně .......). Spolu s tím ukládá pracovní povinnosti, pracovní výpomoci a povinnost poskytnout věcné prostředky. Všechny subjekty jsou toto povinny učinit ze zákona.

Pomoc poskytněte organizačními opatřeními i nezbytnými věcnými prostředky.

Hlaste se v shromaždištích pro stavební práce a terénní úpravy a řiďte se pokyny regulační služby.

Informujte se na obecních úřadech, případně na vývěsních místech obecních úřadů. 

 

1.3.Stav ohrožení státu

1.3.1.Vyhlášení stavu ohrožení státu

Pozor - mimořádná zpráva!

 

Občané, věnujte, prosím, pozornost následující zprávě.

 

V důsledku dalšího zhoršování mezinárodně politické situace vyhlásila vláda ČR pro celé území státu “Stav ohrožení státu”. Současně činí intenzivní politická jednání k odstranění nebezpečí ozbrojeného konfliktu a ke snížení napětí.

Žádáme všechny obyvatele, aby se seznámili s vyhláškou pro stav ohrožení státu.

Tyto budou vyvěšeny na všech vývěsních místech obecních úřadů.

Mějte neustále zapnut rozhlasový přijímač na stanici, kterou právě posloucháte, sledujte zprávy a pokyny.

Svépomocí si připravte vlastní nebo improvizované prostředky ochrany. Zaměstnancům a vybraným kategoriím obyvatelstva bude poskytnutí prostředků zajištěno. Bližší pokyny obdržíte na příslušném obecním úřadě.

Zde se rovněž informujte o možnostech ukrytí. Podle pokynů obecního úřadu a podle Vašich schopností a možností pomozte při budování improvizovaných úkrytů v okolí Vašeho bydliště.

Připravte si úkrytové /evakuační/ zavazadlo. (viz. evakuační zavazadlo v relaci o evakuaci)

Proveďte preventivní protipožární opatření a opatření proti zamoření. Odstraňte hořlavé předměty z okolí oken, jako jsou záclony, závěsy. Přelepte okna papírovými nebo umělohmotnými páskami křížem. Vysaďte sklo ze skříní a uložte křehké předměty na bezpečné místo. Odstraňte z bytu, chodeb, půd a sklepů snadno zápalné předměty. Připravte si zásobu písku nebo sypké hlíny, nádoby s vodou a vhodné hasební nářadí. Překontrolujte funkci domovních hydrantů, neporušenost hadic a přístup k nim. Také zajistěte přístup pro rychlý uzávěr elektřiny, vody, plynu, topení. Zvyšte hermetičnost místností v bytě utěsněním škvír, průduchů ve dveřích a oknech. Omezte cestování veřejnými dopravními prostředky.

 

1.3.2. Evakuace

Pozor - mimořádná zpráva!

 

Občané, věnujte, prosím, pozornost následující zprávě.

V důsledku bezprostředního ohrožení území našeho státu mohou být na území celé ČR vyhlášena evakuace.

Připravte si evakuační zavazadlo, které by mělo obsahovat osobní doklady (občanský průkaz, pas, rodný list), kartu zdravotní pojišťovny, doklady rodinných příslušníků, řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, peníze, vkladní knížky, doklady k účtům, cenné papíry, přenosné cennosti, léky a zdravotní pomůcky, soupravu náhradního sezónního oblečení, prostředky osobní hygieny, spací pytel nebo teplou přikrývku, základní trvanlivé potraviny a pitnou vodu na 2 -3 dny, rádio s rezervními bateriemi, mobilní telefon, předměty denní potřeby, motouz, svítilnu, svíčku a zápalky.

Upozorněte sousedy, pomozte starým a nepohyblivým lidem. Pomoc poskytněte organizačními opatřeními i nezbytnými věcnými prostředky.

Před opuštěním Vašeho bytu uhaste otevřený oheň, vypněte elektřinu, plyn, zastavte vodu a topení. Uzavřete okna a domovní uzávěry.

Uzamkněte byt a vyznačte na vstupních dveřích Vaše jméno a čas opuštění bytu.

Odejděte do evakuačního střediska a řiďte se pokyny regulační služby. Pokud neznáte místo dislokace střediska, informujte se na obecním  úřadě, případně na vývěsních místech.

 

Znění vyhlášky k evakuaci                    

 

1. “Starosta obce na základě napadení/ vzniku nebezpečí z možného napadení..............(útoku............., použití............. .............látek ........... prostředků................... jednotkami............ organizovanými skupinami.............) /druh, charakter vzniklé situace, mimořádné-ých události/í vyhlašuje na území ......................................................(obec, část obce)  evakuaci, která začne dne ............ v ............... hodin”.

 

2. “Starosta obce na základě/napadení/ vzniku nebezpečí z možného napadení..............(útoku............., použití............. .............látek ........... prostředků................... jednotkami............ organizovanými skupinami.............) /druh, charakter vzniklé situace, mimořádné-ých události/í vyhlašuje na území ......................................................(obec, část obce) krátkodobou evakuaci s okamžitým opuštěním prostoru, území ................. a přesunem do prostoru ........... po trase ................... (ve směru...............).

Čas vyhlášení evakuace dne   ......................... v ......................... hodin.”

 

 

Poznámka:

Orgán vyhlašující a řídící evakuaci může závazné znění doplnit těmito údaji:

  1. jaké jsou předpokládané následky mimořádné události,
  2. způsob vykonání evakuace, rozmístění a činnost evakuačních zařízení (sběrná místa, evakuační středisko/a, místa nástupu a výstupu, regulační stanoviště pro organizování a usměrňování do míst ubytování, kontrolní stanoviště pro zjišťování kontaminace evakuovaných, materiálu a techniky, a usměrňování k vykonání speciální očisty),
  3. jiné důležité informace nutné pro ohrožené obyvatelstvo,
  4. pokyny usměrňující evakuaci domácích zvířat a věcí.

 

1.3.3.Výdej prostředků ochrany

Pozor - mimořádná zpráva!

 

Občané, věnujte, prosím, pozornost následující zprávě.

Ve všech výdejních střediscích  civilní ochrany na území našeho státu byl zahájen výdej prostředků individuální ochrany a jejich distribuce. Těmito prostředky budou vybaveny vybrané kategorie obyvatelstva. Zaměstnancům poskytuje prostředky ochrany zaměstnavatel.

Děti budou vybaveny ve školních zařízeních. Pro osoby v nemocnicích a sociálních zařízeních jsou připraveny prostředky individuální ochrany v těchto institucích………

Pro základní ochranu je opatření nezbytné. Vláda činí veškerá opatření k odstranění napětí a ke snížení nebezpečí ozbrojeného konfliktu.

 

1.3.4.Zpohotovení úkrytů a označení staveb

Pozor - mimořádná zpráva!

 

Občané, věnujte, prosím, pozornost následující zprávě.

Důležitým opatřením ke zvýšení Vaší ochrany v případě nebezpečí je ukrytí.

O možnostech ukrytí se informujte na obecních úřadech, případně na vývěsních místech obecních úřadů (tzv. úředních deskách).

Všechny úkryty a další ochranné stavby jsou označeny mezinárodním rozlišovacím znakem civilní ochrany (Modrý trojúhelník v oranžovém poli).

Stálých tlakově odolných úkrytů je nedostatek, pomozte při budování dalších objektů pro možné ukrytí. Jedná se o úpravy vhodných prostorů podle pokynů obecních úřadů. Vláda považuje toto opatření za nezbytné. Vláda činí veškerá opatření k odstranění napětí a ke snížení nebezpečí ozbrojeného konfliktu.

 

1.4.Válečný stav

1.4.1.Vyhlášení válečného stavu

Pozor - mimořádná zpráva mimořádné důležitosti!

 

Zpráva je určena všemu aktivně pracujícímu i neaktivnímu obyvatelstvu České republiky.

V důsledku očekávání možného napadení svrchovanosti, územní celistvosti a demokratických základů České republiky, vyhlašuje Parlament ČR na návrh vlády ČR Válečný stav. Spolu s tím probíhá na základě branné povinnosti doplňování ozbrojených sil, které stanovil president republiky v rozkaze o všeobecné mobilizaci.

Sledujte rozhlasové vysílání (podle možností využívejte další mediální prostředky), respektujte zprávy a pokyny a předávejte jen oficiální informace. Podle možností sledujte i oznámení úřadů na vývěsních místech. Snažte se připravit na náhle změny situací a všeobecně podstatně zhoršené životní podmínky.

Spolu s přípravami na odvrácení útoku ............. a budováním aktivní obrany ..........................

probíhají intenzivní politická jednání, o nichž budete průběžně informováni.

 

1.4.2.Vzdušný poplach

Pozor - mimořádná zpráva!

 

Občané, vzhledem k bezprostřednímu nebezpečí vzdušného napadení byl na celém území České republiky vyhlášen Vzdušný poplach.

Většina z Vás již byla informována tónem sirény o hrozící mimořádné události (kolísavý v délce 140 sekund).

Urychleně se odeberte do nejbližšího úkrytu. Vezměte sebou úkrytové zavazadlo, které by mělo obsahovat osobní doklady (občanský průkaz, pas, rodný list), kartu zdravotní pojišťovny, doklady rodinných příslušníků, řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, peníze, vkladní knížky, doklady k účtům, cenné papíry, přenosné cennosti, léky a zdravotní pomůcky, soupravu náhradního sezónního oblečení, prostředky osobní hygieny, spací pytel nebo teplou přikrývku, základní trvanlivé potraviny a pitnou vodu na 2 -3 dny, rádio s rezervními bateriemi, mobilní telefon, předměty denní potřeby, motouz, svítilnu, svíčku a zápalky a ochranné prostředky.

Před opuštěním bytu uhaste otevřený oheň, vypněte elektřinu, vodu, plyn a uzavřete okna a dveře.

 

1.4.3.Radiační a chemické nebezpečí

Pozor - mimořádná zpráva!

 

Občané, věnujte, prosím, pozornost následující zprávě.

V důsledku použití jaderných (chemických) zbraní bylo na celém území ČR (v oblasti…) vyhlášeno “ radiační a chemické nebezpečí”.

Prostředky ochrany noste neustále u sebe připraveny k okamžitému použití.

Pokud se nacházíte v improvizovaném úkrytu nebo doma zkontrolujte utěsnění oken a dveří.

Na celém ohroženém území je prováděno monitorování. V případě bezprostředního ohrožení životů a zdraví občanů bude na daném území vyhlášen radiační nebo chemický poplach. Vyhlášení uslyšíte také prostřednictvím naší rozhlasové stanice.

 

1.4.4.Radiační poplach

Pozor - mimořádná zpráva!

 

Věnujte, prosím, pozornost následující zprávě, která je určena pro občany v oblastech ......................... tzn. také pro občany obcí …...

Je vyhlášen radiační poplach.

Byla naměřena úroveň radiace vyšší než 5 mGy/h.

Urychleně si nasaďte a zkontrolujte správnost nasazení ochranných prostředků u sebe a u svých blízkých.

Sledujte naši rozhlasovou stanici.

 

1.4.5.Chemický poplach

Pozor - mimořádná zpráva!

 

Věnujte, prosím, pozornost následující zprávě, která je určena pro občany v oblastech ......................... tzn. také pro občany obcí …..  .

Je vyhlášen chemický poplach.

Byly naměřeny  otravné látky.

Urychleně si nasaďte a zkontrolujte správnost nasazení ochranných prostředků u sebe a u svých blízkých.

Sledujte naši rozhlasovou stanici.

 

2.Terorismus ohrožující bezpečnost státu

2.1.Jednotlivé teroristické akce velkého rozsahu

Pozor - mimořádná zpráva!

 

Občané, věnujte, prosím, pozornost následující zprávě. Na základě posledních agenturních zpráv o bezpečnostní situaci v evropských zemích, v přímé souvislosti s útoky teroristů na  .....................( instituce,  důležitá hospodářská, administrativní a energetická centra) může dojít k teroristickému útoku  na ......................, (došlo k první teroristické akci v ČR  napadením…...........). Podrobnosti k situaci jsou periodicky vysílány sdělovacími prostředky.

Orgány ministerstva vnitra publikují seznam center, která mohou být napadena.

Teroristy plánovaná destrukce může být provedena klasickými trhavinami, ale i zprostředkovaně iniciací výbuchů prostředky dopravní a energetické sítě. Nelze vyloučit ani lokální použití chemických zbraní nebo účinek škodlivin po zásahu technologických zařízení, kde se tato média shromažďují. Může se jednat i o jiné formy útoku.

Sledujte zprávy a pokyny.

Seznamte se s organizováním a regulací evakuace z prostorů a center, která mohou být cílem útoku, se zabezpečením výdeje prostředků ochrany a možnostmi ukrytí. Buďte připraveni na vyhlášení možného vzdušného, radiačního a chemického poplachu. Připravte si evakuační (úkrytové) zavazadlo. Bližší pokyny obdržíte u zaměstnavatele nebo na příslušném obecním úřadě.

Vláda považuje toto opatření za nezbytné pro Vaši ochranu. Spolu se státy Evropy sdruženými v organizacích a aktivitách mezinárodní bezpečnosti činí cestou vybraných útvarů armády a bezpečnostních složek Ministerstva vnitra účinné kroky k odstranění napětí a ke snížení nebezpečí …. (odvrácení útoku). Současná situace vyžaduje Vaše uvědomělé jednání.

  

2.2.Rozsáhlé a závažné diverzní činnosti jako příprava agrese

Pozor - mimořádná zpráva!

 

Občané, věnujte, prosím, pozornost následující zprávě.

Na základě posledních agenturních zpráv o bezpečnostní situaci v evropských zemích, v přímé souvislosti s rozsáhlou a koordinovanou diverzní činností, je Česká republika ve stavu přípravy na tuto možnost. Cílem může být znehodnotit prostředky obrany ČR a tím narušit její přechod na válečný stav. Může se jednat o napadení především energetických zdrojů, komunikačních a dopravních center, uzlů a tepen, a vodních nádrží zvláště s pitnou vodou. K diverzní akci na území ČR zatím nedošlo (jsou signály, že by diverzní činnost mohla mít své zdroje v ................... a být uplatněna .............. ). Podrobnosti k situaci jsou periodicky vysílány sdělovacími prostředky.

Orgány ministerstva vnitra a obrany publikují seznam lokalit, kde mohou diverzní skupiny operovat.

Destrukce funkce hospodářství a ochromení každodenního života až po průnik do obranných struktur státu  může být provedena různými formami a v různých etapách. Závažnost je jak ve skryté přípravě, tak ve skrytém způsobu provedení. Očekávat lze velmi rozsáhlé akce s řetězcem účinků. Z nejzávažnějších např. vyřazení vodních zdrojů a rezervoárů vody. Vedle otravných látek s klasickou hrozbou použití také biologických prostředků (patogenních mikroorganismů známých jako choroboplodné zárodky nebo toxinů produkovaných živými organismy).  Zaměření může být na použití aerosolů biologických látek a na kontaminaci vody, zemědělských kultur a potravin. Lze očekávat i jiné formy diverzních akcí.

Sledujte zprávy a pokyny.

Seznamte se s organizováním a regulací evakuace z prostorů a center, která mohou být cílem útoku, se zabezpečením výdeje prostředků ochrany a možnostmi ukrytí. Buďte připraveni na vyhlášení možného vzdušného, radiačního a chemického poplachu nebo výstrahy z důvodu biologického útoku. Připravte si evakuační (úkrytové) zavazadlo. Bližší pokyny obdržíte u zaměstnavatele nebo na příslušném obecním úřadě.

Vážení občané, naše vláda považuje toto opatření za nezbytné pro Vaši ochranu. Spolu se státy Evropy sdruženými v organizacích a aktivitách mezinárodní bezpečnosti činí cestou vybraných útvarů armády a bezpečnostních složek Ministerstva vnitra účinné kroky k odstranění napětí a ke snížení nebezpečí …. (odvrácení útoku). Současná situace vyžaduje Vaši vlasteneckou spolupráci.

  

2.3.Rozsáhlé migrační vlny ozbrojených a polovojenských skupin

Pozor - mimořádná zpráva!

 

Občané, věnujte, prosím, pozornost následující zprávě. Na základě posledních agenturních zpráv o bezpečnostní situaci v evropských zemích, v přímé souvislosti s rozsáhlými migračními vlnami z krizových oblastí .............., do České republiky z................... dochází (došlo) k ............  nekontrolované migraci civilního obyvatelstva ze zemí .......... s překročením/ačováním hranic ČR v prostorech ........... nejčastěji..... (způsob). Spolu s tímto přílivem osob do České republiky mohou proniknout (pronikly) státní hranicí ozbrojené a polovojenské skupiny (odhad o jaké skupiny se jedná). Dá se předpokládat, že mají zájem nebo přímo úkol páchat na území státu destrukční činnost. Podle toho mohou organizovat zločinecké projekty, a k tomu na sebe nabalovat asociální osoby.  Takto vytvářené zločinecké bandy se mohou stát nebezpečím také pro Vás. Podrobnosti k situaci jsou periodicky vysílány sdělovacími prostředky.

Tento nastupující migrační tlak nemůže být samotnou policií a dalšími vyčleněnými silami zcela kontrolován a represivně potlačen.

Sledujte zprávy a pokyny. Zvláště v lokalitě svého bydliště se zajímejte o všechny známky pohybu (v uvozovkách cizích osob), informujte se o přijatých opatřeních na příslušném  obecním úřadě.

U těchto skupin nelze rovněž vyloučit použití zbraní s dopadem hromadného účinku.

Buďte ostražití, nepouštějte se  do komunikace s neznámými osobami. Můžete se stát obětí zastrašování  a braní rukojmích.  Bude-li dána výstraha, připravte se podle pokynů k ochraně.

 

2.4.Teroristický útok s použitím radiologických zbraní

1.   informace (obecná)

 

Pozor - mimořádná zpráva! 

Občané, věnujte, prosím, pozornost následující zprávě. Na základě oficiální informace Policie ČR, v přímé souvislosti s možnými  útoky teroristů na .....................( instituce,  důležitá hospodářská, administrativní a energetická centra) může dojít k teroristickému útoku radiologickou zbraní na ....................... . Policie vyhodnocuje anonymní oznámení z ….hod.  o rozmístění radioaktivních zářičů  na trase ……… se zaměřením na centra s vysokou kumulací osob.

Podrobnosti k situaci jsou periodicky vysílány sdělovacími prostředky.

Orgány ministerstva vnitra publikují seznam center, která mohou být napadena. Pro případ radiologického útoku jsou připraveny mobilní  monitorovací skupiny.

Sledujte zprávy a pokyny.

Seznamte se s  organizováním a regulací evakuace z prostorů a center, která mohou být cílem útoku, se zabezpečením výdeje  prostředků ochrany a možnostmi ukrytí. Buďte připraveni na vyhlášení možného radiačního poplachu. Připravte si evakuační (úkrytové)  zavazadlo. Bližší pokyny obdržíte u zaměstnavatele nebo na příslušném  obecním úřadě.

Současná situace vyžaduje Vaše uvědomělé jednání.

 

2.   informace (cílená)

Vážení spoluobčané, oznamujeme, že byl proveden radiologický útok. Aktivované radioaktivní zářiče ………….(jiná forma radioaktivního agens) byly nalezeny (v prostoru ….. na místech ……). Prvotním opatřením k varování občanů  byl signál  “ všeobecná výstraha”, o kterém byla většina občanů daného prostoru …., (v lokalitě ….) informována prostřednictvím kolísavého tónu sirény po dobu 140 sekund a slovním návěštím „radiační poplach“. Bylo provedeno vytýčení nebezpečné zóny.

Upozorňujeme, že  radioaktivní látky mohly  zamořit prostředí …. v………. a ohrozit používání vody.

Občané žijící v lokalitě ..............., omezte pohyb směrem …, k místu ….. a respektujte policejní uzávěru.

Spolu s prováděním radioaktivní dekontaminace je při zásahu poskytována zdravotnická pomoc.

Nepodléhejte panice.

Sledujte zprávy, pokyny a doporučení pro nastalou situaci a její další vývoj.

 

3.Mimořádné situace

3.1.Havárie

3.1.1.Radiační havárie

 

Vážení občané, Hasičský záchranný sbor ČR oznamuje, že dne ...... v ......hodin došlo k havárii Jaderné elektrárny ........

Bezprostřední ohrožení Vašich životů nehrozí. Omezte pohyb na volném prostranství, ukryjte domácí zvířectvo, nekonzumujte vypěstované potraviny ani vodu ze studní.

Respektujte prosím zásady zveřejňované sdělovacími prostředky a dbejte místních pokynů zasahujících složek.

Děkujeme za vaši vstřícnost a trpělivost. Další informace, pokyny a instrukce budou sděleny na naší rozhlasové stanici.

 

3.1.2.Provozní havárie s únikem nebezpečných látek

 

Vážení občané, věnujte prosím pozornost následující zprávě.

V podniku .... došlo v ..... hodin k úniku nebezpečných látek do okolí.

Nebezpečná látka se šíří v ovzduší. Pokud nepociťujete příznaky přítomnosti nebezpečné látky (např. dušnost, kašel), opusťte ohrožený prostor proti větru. V opačném případě se co nejrychleji ukryjte v uzavřené místnosti budovy. Uzavřete a utěsněte okna a dveře, vypněte ventilaci a utěsněte prostory, kterými mohou škodliviny vniknout do vašeho obydlí. Uhaste otevřený oheň. Dýchací cesty chraňte navlhčenou roušku (kapesník, ručník, utěrka) přiložením na nos a ústa. Oči chraňte uzavřenými brýlemi (např. potápěčskými či lyžařskými). K ochraně hlavy a krku použijte vhodnou čepici či šálu. Povrch těla chraňte uzavřeným oblekem, pláštěm, kabátem či kombinézou, rukavicemi nebo fólií k omotání, gumovými holínkami.

V upraveném prostoru zůstaňte až do odvolání. Neopouštějte uzavřený prostor, který jste si sami upravili, pokud to není nezbytně nutné. Pracovníci specializovaných zařízení již pracují na odstranění havárie. Respektujte zásady zveřejňované informačními prostředky a dbejte místních pokynů zasahujících složek.

Další informace, pokyny a instrukce budou sděleny na naší rozhlasové stanici a prostřednictvím mobilních hlídek Policie ČR a zasahujících hasičů.

 

3.2.Lokální nebezpečí

3.2.1.Nebezpečí  povodně

 Občané, dne ……. v …… hod byl na území Karlovarského kraje v obcích ........  vyhlášen ………… stupeň povodňové aktivity  - stav ……….. Pokračující deště (rychlé tání sněhu,…) a nepříznivá předpověď počasí na nejbližší dny mohou znamenat značné ohrožení.

Vyzýváme občany ohrožených oblastí, kde je reálné nebezpečí povodně, aby přijali opatření k ochraně vlastních  životů, zdraví a majetku.

Především si připravte pytle s pískem  a břevna k ochraně vlastního obydlí a k zajištění dveří a oken. Vyčistěte kanalizaci. Mějte k dispozici rozhlasový přijímač s náhradními zdroji a silnější baterku.

Uskladněte do vyšších pater trvanlivé potraviny a pitnou vodu na 2 - 3 dny. V okolí svého domu připevněte vše co lze a co by mohlo uplavat.

Zvolte si bezpečné místo, o kterém se dá předpokládat, že nebude zaplaveno. Postarejte se o domácí zvířata.  Na bezpečné místo přemístěte Váš automobil.

Respektuje nařízení  pro případ Vaší evakuace

Povodňovými komisemi všech stupňů je neustále sledována a vyhodnocována situace. Další pokyny můžete získat prostřednictvím obecního  úřadu.

O vývoji situace budete informováni v našem vysílání.

V kritickém nedostatku času ihned po zaznění sirény zanechte veškeré činnosti a vystupte na nejvyšší místo v terénu.

 

3.2.2. Nebezpečí přívalové povodně

Občané,

po extrémním přívalovém dešti došlo k rychlému vzestupu hladin malých vodních toků, především potoka …….. Vzestupu hladin v tocích předcházel plošný odtok vody po svazích. Přívalová povodeň přichází rychle a nečekaně. Proud má velkou rychlost, unáší s sebou množství pevného materiálu, jako jsou části stromů a větví, ale i části pobořených domů, mostů aj. Škody tedy mohou vznikat nejen zaplavením, ale také dynamickými účinky proudící vody. Problémy může způsobit i ucpaná nebo poddimenzovaná kanalizace.

 

Vyzýváme občany ohrožených oblastí, kde je reálné nebezpečí povodně, aby přijali opatření k ochraně vlastních  životů, zdraví a majetku.

Respektuje nařízení  pro případ Vaší evakuace

 

Zvolte si bezpečné místo, o kterém se dá předpokládat, že nebude zaplaveno. Postarejte se o domácí zvířata.  Na bezpečné místo přemístěte Váš automobil.

 

Občané,

dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a včas se dostavte na určené místo. Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i při použití vlastních vozidel.

 

3.2.3. Nebezpečí rozsáhlého požáru

Občané , dne  ....  vznikly a dále s šíří  rozsáhlé velkoplošné požáry na území ........   .

Mohou  ohrozit i lesní katastry  obcí  ........... .

V obytných domech, ve školách, úřadech, podnicích, obchodech apod. zkontrolujte protipožární preventivní opatření, zejména uspořádání a vybavení daného místa z hlediska požární ochrany. Přesvědčte se, že jsou na přístupném místě hasicí prostředky, jako vědra na vodu, tlumiče, lopaty, krumpáče, pily, sekery, bedny s pískem, ruční hasicí přístroje, že fungují domovní vodovodní uzávěry, hydranty,  že jsou přístupné hlavní uzávěry plynu, vypínače elektrického proudu a pojistkové skříně.

Připravte se na nutnost rychlého opuštění bytu. Sbalte si evakuační zavazadlo. Vyveďte domácí zvířata na bezpečné místo. Pokud je to možné, zabezpečte hořlavé, výbušné, jedovaté a ekologicky nebezpečné látky tak, aby nepřišly do styku s ohněm.

Správní úřady spolu se silami integrovaného záchranného systému s pomocí sil armády ČR a dobrovolníků pracují na likvidaci požárů  a zamezení jejich dalšího rozšiřování.

 

 

3.3.Karanténa

Občané, dne ............... byla  orgány veřejného zdraví na území Karlovarského kraje v obcích ............... vyhlášena karanténa. Do 20 km od hranic obce je stanoven prostor observace.

Upozorňujeme občany, že pohyb do uvedených prostorů je značně omezen a jejich opuštění téměř vyloučeno.

Další pokyny jsou určeny pro občany v prostoru karantény.

Občané, nacházíte se v oblasti zvýšeného zdravotnického dozoru.

V případě onemocnění Vám bude poskytnuta nemocniční péče. Vyjděte vstříc zdravotnickému personálu, který bude zaznamenávat údaje týkající se zdravotního stavu všech osob.

Z prostoru karantény nesmí nikdo odejít, pokud nemá příslušné povolení. Platí i zákaz pohybu a soustřeďování obyvatel. Omezte sousedské návštěvy na minimum.  Spolupracujte s odbornými orgány, popřípadě se sami zapojte do provádění desinfekce, desinsekce a deratizace. Při pohybu venku a při styku s ostatními spoluobčany chraňte především dýchací orgány a ruce improvizovanými prostředky ochrany.

Dodržujte přísně zásady osobní hygieny. Ve zvýšené míře provádějte desinfekci rukou, obuvi a rukavic. Vhodné je obalit kliky vstupních dveří budov  textilií nasycenou desinfekční látkou. Apelujeme na Vaši rozvahu a trpělivost. Pochopte, že zrušení karantény je možné až tehdy, nevyskytuje-li se další případ infekčního onemocnění po dobu, která odpovídá inkubační době onemocnění.

 

3.4.Nebezpečí zvláštní povodně

Možné tísňové informace:

 

Občané,

ve správním obvodu ORP …….., - pro  obce ………., ………….., … byl vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení . Ohrožuje voda přehrady ......... !

Hrozí  bezprostřední vznik zvláštní povodně!

 

Občané,

pod přehradou ………....... vznikla zvláštní povodeň! (Blíží se čelo zátopové vlny!). Záchranou života je okamžitá evakuace! Řiďte se pokyny pro evakuaci! Poskytněte pomoc starým a nemocným osobám.

 

Občané,

dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a včas se dostavte na určené místo. Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i při použití vlastních vozidel.

 

3.5.Pandemie chřipky

1. Oznámení o mimořádném očkování (pro fyzické osoby zvláštních věkových kategorií nebo s vysokým rizikem komplikací)

(podobně i pro podání antivirového přípravku)  

   

Občané!

V důsledku postupující pandemie chřipky a tím vážného ohrožení zdraví občanů, rozhodl Hlavní hygienik ČR o protiepidemických opatřeních, v rámci nichž se provádí na  celém území ČR očkování (vakcinace) vybraných cílových skupin obyvatelstva.

 

Očkování vychází z národního plánu pro případ pandemie chřipky a vztahuje se  jen na:

(Příklad – upraví se podle skutečnosti)

      osoby starší 65 let,

      osoby/pacienty umístěné v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v domovech nebo   

       penzionech pro důchodce a v ostatních ústavech sociální péče,

      osoby s konkrétním vážným onemocněním nebo ve zvláštním režimu léčby (výběr

       provádí praktický lékař)

      osoby ve věku od 6 měsíců do 18 let (děti a mladiství).

 

V obci ……… bude zahájeno ………. (datum a hodina) a potrvá do (datum) každodenně, od …….. do …….. hodin.

Místa očkování :  ……………………………………. (název a adresa objektu,– poschodí, místnost) ……………………………………. ad. (podle skutečnosti)

 

K očkování je potřeba předložit občanský průkaz (pas), kartu zdravotní pojišťovny, (osoby podle výběru praktickým lékařem předloží  navíc doklad praktického lékaře).

Další bližší informace jsou vyvěšeny na úřední  desce úřadu obce...... 

 

2. Oznámení o mimořádném očkování (pro fyzické osoby maximálně ohrožené z důvodů profesní expozice akutní nemocí, které mohou rovněž lehce přenést chřipku do rizikových skupin a fyzické osoby činné v oblastech klíčových pro hospodářství, obranu a bezpečnost státu).

(podobně i pro podání antivirového přípravku)

 

Zaměstnanci!

V důsledku postupující pandemie chřipky a tím vážného ohrožení zdraví občanů, rozhodl  Hlavní hygienik ČR o protiepidemických opatřeních, v rámci nichž se provádí na  celém území ČR očkování (vakcinace) vybraných cílových skupin zaměstnanců podle vykonávaných profesí.

 

Očkování vychází z národního plánu pro případ pandemie chřipky a vztahuje se na fyzické osoby maximálně ohrožené z důvodů profesní expozice akutní nemocí, které mohou rovněž lehce přenést chřipku do rizikových skupin a fyzické osoby činné v oblastech klíčových pro hospodářství, obranu a bezpečnost státu.

 

Výběr zaměstnanců k očkování  provádí zaměstnavatel.

 

V (U)  ……… (název organizace) bude zahájeno ………. (datum a hodina) a potrvá do (datum) každodenně, od …….. do …….. hodin.

Místa očkování :  ……………………………………. (budova, pracoviště,– poschodí, místnost) ……………………………………. ad. (podle skutečnosti)

 

K očkování je potřeba předložit občanský průkaz (pas) a  kartu zdravotní pojišťovny. Další bližší informace jsou vyvěšeny na vývěsní desce organizace (místo vývěsní desky) [např. seznam zaměstnanců nebo vybrané profese].

 

Poznámka:

Orgán rozhodující o protinákazových opatřeních může  znění doplnit těmito údaji:

a)   jaká jsou  průběžná opatření týkající se občanů nebo zaměstnanců,

b)   jaké je doporučené chování v průběhu pandemie.

 

3.6.Ptačí chřipka

Občané!

Dne … (datum) ... potvrdil Státní veterinární ústav pozitivní nález viru „ptačí chřipky“ (typ…, podtyp … ) u ……… (labutě, v chovu apod.) ……. .

Ohniskem nákazy (místem nálezu u volně žijícího ptactva) je …… (hospodářství, soukromý chov, rybník apod.) … .

Do vzdálenosti 3 km bylo vymezeno ochranné pásmo, které zahrnuje ….. (výčet obcí, částí obcí, případně ohraničující linie) … .

Do vzdálenosti 10 km bylo vymezeno pásmo dozoru které zahrnuje ….. (výčet obcí, částí obcí apod.) ….

Občané, v ochranném pásmu a v pásmu dozoru je závazné  „Nařízení mimořádných veterinárních opatření ke zdolání a zamezení šíření nebezpečné nákazy ptačí chřipky“, vydané krajskou veterinární správou. Nařízení platí od … (datum) … .

V ochranném pásmu a v pásmu dozoru:

-         respektujte zákazy vstupu do označených prostorů,

-         spolupracujte při plnění úkolů obecních úřadů, zejména pokud se jedná o soupisy drůbeže  a manipulaci s drůbeží,

-         důsledně zajistěte ochranu domácího chovu (umístěním mimo volný výběh),

-         hlaste zjevné změny chování drůbeže, ukazující na možná onemocnění,

-         drůbež a jiné chované ptactvo nepřepravujte,

-         dbejte dalších pokynů orgánů veterinární péče a obecního úřadu.

S úplným obsahem „nařízení“ se můžete seznámit na úřední desce  obce ……….. (na internetu ….. apod.)  . 

Občané,

dodržujte stanovaná opatření.  Za porušení povinností stanovených tímto nařízením může být uložena pokuta podle veterinárního zákona. Datum ukončení platnosti nařízení bude zveřejněn.

 

3.7.Upozornění na příchod vichřice (orkánu)

Občané,  

podle  předpovědní situace pro území Karlovarského kraje se v průběhu následujících hodin,  (v ranních/odpoledních/nočních/ hodinách dne ….) předpokládá na území kraje vichřice dosahující místy rychlosti a  síly  orkánu, v nížinách …m/s, v Jeseníkách a Beskydech ….m/s. Vzhledem k tomu, že se očekávají místní škody a nelze vyloučit ani újmu na zdraví, doporučujeme Vám  chránit své životy, zdraví a majetek.

Především:

-    omezte pohyb na otevřených prostranstvích,

-    nezdržujte se pod stromy,

-    nárazy větru přečkejte v bezpečných prostorách,

-    opusťte vozidla a lehké obytné prostředky (např. maringotky, obytné přívěsy, stany)

-    zabezpečte předměty proti rozbití,  snadnému stržení  a odnášení (okna, skleníky, volně stojící  předměty a další přenosné  věci)

-    pokud sportujete,  vynechejte některé činnosti -  např. plachtění ve vzduchu nebo na  vodních plochách.

 

Upozornění pro podnikatele a  provozovatele zařízení:

- zabezpečte výškovou techniku (např. stavební jeřáby),

- připravte se na pokyn k okamžité evakuaci  dětských stanových táborů a rekreačních kempů,

- umístěte výstražné informace, případně výstražně označte prostory, kde hrozí nebezpečí  pádu konstrukcí, (např. lešení,  montovaných přístřešků,  tribun apod.),

 

Sledujte vysílání  rozhlasu a televize. O vývoji  místní situace budete informováni.

 

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Lukáš Zelenka

Poslední aktualizace: 7.6.2023

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám