Rybářství, myslivost, lesy a ovzduší

Vydání loveckého lístku

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary – odbor životního prostředí, 3. patro, kancelář č. 337, s úředníky na úseku státní správy myslivosti.

Adresa: Magistrát města II., U Spořitelny 2, Karlovy Vary

Telefon: 353 152 499

Úřední hodiny:

Pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.

Základní informace k životní situaci

 • Vystavení loveckého lístku pro české občany s trvalým bydlištěm v územní působnosti ORP Karlovy Vary nebo pro cizince, kteří se budou v době lovu v tomto území zdržovat

Co k tomu potřebujete

 • platný  občanský průkaz nebo cestovní pas
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti
 • doklad o studiu na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem
 • platný doklad opravňující k lovu vydaný v cizině (jen u loveckých lístků pro cizince) a jeho  úřední překlad do českého jazyka
 • výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – u cizinců jeho  úřední překlad do českého jazyka; (u cizince, která nemá trvalý pobyt na území ČR a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, se výpis nevyžaduje)
 • doklad o pojištění proti následkům zákonné odpovědnosti při výkonu práva myslivosti (za škodu způsobenou při lovu  ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob s limitem plnění nejméně ve výši 20 000 000,-Kč a za škodu na věci s limitem plnění nejméně ve výši 500 000,-Kč na jednu pojistnou událost. Pojistné podmínky nesmějí obsahovat výluku, v důsledku které se pojištění nevztahuje na případy neopatrného chování pojištěného.
 • plná moc pro podání žádosti a převzetí loveckého lístku (v případě, že žadatel je zastoupen zmocněncem)

Formuláře

Předepsaný tiskopis žádosti o vydání loveckého lístku – na odboru ŽP nebo níže v dokumentech

Vydání rybářského lístku

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary – odbor životního prostředí, 3. patro, kancelář č. 337.

Adresa: Magistrát města II., U Spořitelny 2, Karlovy Vary

Telefon: 353 152 734

Úřední hodiny:

Pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.

Základní informace k životní situaci

Rybářský lístek je vydán žadateli s trvalým pobytem, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti v obci: Andělská Hora, Bochov, Božíčany, Bražec, Březová, Dalovice, Děpoltovice, Hory, Jenišov, Karlovy Vary, Kolová, Kyselka, Mírová, Nová Role, Otovice, Pila, Sadov, Stanovice, Stružná, Šemnice, Teplička

Co k tomu potřebujete

 • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas
 • doklad o získání kvalifikace
 • dříve vydaný rybářský lístek, jiný doklad osvědčující, že byl již držitelem rybářského lístku
 • doklad o zaplacení správního poplatku

Formuláře

Předepsaný formulář „Žádost o vydání rybářského lístku“ je k dispozici na Magistrátu města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 – odbor životního prostředí dveře č. 304. Vyplňuje se až před vydáním rybářského lístku ve spolupráci s vydávajícím úředníkem.

Uznání honitby

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary – odbor životního prostředí, 3. patro, kancelář č. 306, s úředníky na úseku státní správy myslivosti.

Adresa: Magistrát města II., U Spořitelny 2, Karlovy Vary

Telefon: 353 152 735

Úřední hodiny:

Pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hod.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti prostřednictvím pošty, prostřednictvím elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem nebo osobně doručit do podatelny Magistrátu města Karlovy Vary.

Co k tomu potřebujete

 • doklad o vlastnictví honebních pozemků (výpis z listu vlastnictví k navrhovaným parcelám z katastru nemovitostí)
 • v případě společenstevní honitby návrh na registrací HS s doklady, že vlastnící honebních pozemků vytvořili HS a mají souvislých 500 ha honebních pozemků

Formuláře

Předepsaný tiskopis žádosti není stanoven.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Vladimír Krůta

Poslední aktualizace: 27.11.2023

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám