Integrované teritoriální investice ITIKA° 2021 - 2027

Integrované teritoriální investice (ITI) jsou nástrojem, který stanovuje potřeby a problémy městské aglomerace a bude sloužit jako podklad pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie na identifikované investiční akce realizované v období 2021 – 2027, které budou tyto problémy řešit.

ITI v podmínkách České republiky připravuje v souladu s Metodickým pokynem pro integrované nástroje 13 městských aglomerací, mezi nimiž je také aglomerace karlovarská. Vymezené území sídelní aglomerace Karlovy Vary se rozkládá na 610,6 km2 a zahrnuje 33 z celkových 132 obcí Karlovarského kraje. Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou centra nadregionálního významu Karlovy Vary při spolupůsobení sídelních center Sokolov, Chodov, Nejdek a Ostrov. Mezi centry jsou díky geografické blízkosti a dopravní provázanosti silné prostorové vazby. Tuto rozvojovou oblast, ležící v podkrušnohorské pánevní oblasti, charakterizuje silná koncentrace obyvatelstva.Přestože území aglomerace zaujímá pouze 18,44% rozlohy Karlovarského kraje, k 1. 1. 2019 zde žilo 139 tis. obyvatel, což představuje 47% obyvatel kraje.  Hustota zalidnění v sídelní aglomeraci Karlovy Vary (282,6) je výrazně vyšší než krajský průměr (91,0).

Sídelní aglomerace Karlovy Vary je významná také ekonomickou činností, kdy 39 % pracovních míst a 42 % podnikatelských subjektů z celého kraje spadá právě do Karlovarské aglomerace. Z toho důvodu je vymezená aglomerace faktickým jádrem celého kraje a její rozvoj je určující pro rozvoj celého kraje.

Potenciální žadatelé se mohou obrátit na nositele, pokud chtějí realizovat projekt, který má potenciál naplnit cíle některé z tematických oblastí strategie.

Více informací naleznete na kv.projekty.cz

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Blanka Heroutová

Poslední aktualizace: 23.6.2022

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám