Sociální situace

Žádost o přidělení bytu zvláštního určení

Byty zvláštního určení umožňují občanům bydlení, kde je jim poskytována terénní pečovatelská služba. Jsou přidělovány občanům , kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary – odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci, sociální pracovnice Mgr. Ruppertová Michaela, kancelář č. 005, přízemí.

Adresa: Magistrát města II., U Spořitelny 2, Karlovy Vary

Telefon: 353152554

Pondělí a středa  8.00 – 12.00  13.00 - 17.00 hod.

Základní informace k životní situaci

Občan, který není schopen zajistit si péči o vlastní osobu a vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání nejrůznějších úkonů.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Získat potřebné informace a formuláře na základě osobního nebo telefonického jednání s příslušnou sociální pracovnicí, příp. vyplnit formulář žádosti na internetových stránkách.

Co k tomu potřebujete

 • občanský průkaz - povolení k trvalému pobytu
 • výměr důchodu
 • vyjádření lékaře (předepsaný tiskopis)
 • listina o ustanovení opatrovníka
 • rozsudek o omezení způsobilosti k právním úkonům

Formuláře

Tiskopisy si můžete stáhnout níže v dokumentech.

Označení vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 - odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci, přízemí, kancelář č.001.

Adresa: Magistrát města II., U Spořitelny 2, Karlovy Vary

Telefonická konzultace se sociální pracovnicí Dagmar Pazdercovou, DiS.- tel. 353 152 562

Úřední hodiny : pondělí a středa  8.00 - 12.00       13.00 - 17.00 hod.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nárok na parkovací průkaz ( O7 ) označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou má držitel průkazu pro osoby se zdravotním postižením II. a III. stupně (průkaz ZTP nebo ZTP/P ) s výjimkou osoby, které byl průkaz ZTP nebo ZTP/P přiznán z důvodu praktické nebo úplné hluchoty. Průkaz pro osoby se zdravotním postižením vydá krajská pobočka (resp. kontaktní místo) Úřadu práce.

Co k tomu potřebujete

 • platný občanský průkaz
 • průkaz mimořádných výhod II. stupně (ZTP) nebo III. stupně (ZTP/P)
 • původní označení do vozidla
 • fotografii o rozměrech 35 x 45 mm odpovídající současné podobě
 • rozhodnutí o omezení svéprávnosti a listinu opatrovníka
 • u dětí rodný list a občanský průkaz zákonného zástupce
 • rozhodnutí úřadu práce o přiznání nároku na průkaz mimořádných výhod II.stupně (ZTP) nebo III. stupně (ZTP/P)

Žádost o výměnu označení do vozidla bude sepsána přímo při jednání, není nutno vypisovat předem.

Základní informace

Návrh na ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 – odbor sociálních věcí, oddělení sociálních pomoci, přízemí, kancelář č.001.

Adresa: Magistrát města II., U Spořitelny 2, Karlovy Vary

Telefonická konzultace se sociální pracovnicí Dagmar Pazdercovou, DiS. - tel. 353 152 562

Úřední hodiny: pondělí a středa  8.00 – 12.00  13.00 - 17.00 hod.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Obecní úřad rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění ve smyslu zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpeční, ve znění pozdějších předpisů, v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, a nebo nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, výplatu přijímat.

Výkon sociální práce

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 – odbor sociálních věcí, oddělení sociálních pomoci, přízemí, kanceláře č. 1-12.

Adresa: Magistrát města II., U Spořitelny 2, Karlovy Vary

Úřední hodiny: pondělí a středa  8.00 – 12.00  13.00 - 17.00 hod.

Telefonní kontakty na sociální pracovníky (dole viz. příloha )

Základní informace

Sociální práce je vykonávána v rámci přenesené působnosti na obcích s rozšířenou působností a v oblasti hmotné nouze též ve vztazích k pověřeným obecním úřadům. Sociální práce je vykonávána převážně v terénu a pomáhá v předcházení sociálně nežádoucích jevů a řešení celospolečenských problémů, inkluze lidí ohrožených sociálním vyloučením na základě zdravotního stavu nebo sociálně-ekonomické situace.

Zabezpečení tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem

        

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary – odbor sociálních věcí, pracovnice Zuzana Šandorová, kancelář č. 202, 2. patro

Adresa: Magistrát města II., U Spořitelny 2, Karlovy Vary

Telefon: 353152565

Úřední hodiny: pondělí a středa  8.00 – 12.00  13.00 - 17.00 hod.

zák. č. 366/2021 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

 • Zabezpečujeme úkony ve věci převzetí, evidence, uložení a další distribuce tiskopisů žádanek a recepturních tiskopisů s modrým pruhem určených k předepisování léčivých přípravků obsahujících omamné látky skupiny I. a psychotropní látky skupiny II. od příslušného výrobce. Distribuci zajišťujeme na základě objednávek osob provozujících zdravotnické  zařízení nebo zařízení ústavní sociální péče nebo fyzických nebo právnických osob oprávněných k výkonu odborných veterinárních činností s místem výkonu těchto činností ve správních obvodech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Veřejný opatrovník

Veřejný opatrovník  - zák. č. 128/2000 Sb., zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 • Vedeme evidenci občanů města K. Vary, kteří byli omezeni na svéprávnosti, vyhledáváme vhodné osoby pro výkon funkce opatrovníka, provádíme sociální šetření v rodinách osob omezených na svéprávnosti a podáváme příslušnému okresnímu soudu zprávy o výsledcích šetření.  V případech, kdy není v okruhu blízkých osob nalezen vhodný opatrovník, vykonává funkci opatrovníka těmto osobám město K. Vary.

 

Fond finanční pomoci občanům v krizových situacích

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 – odbor sociálních věcí,

Ing.Věra Baumanová,kanc.č. 204,2.patro

Adresa: Magistrát města II., U Spořitelny 2, Karlovy Vary

Telefon: 353 152 585

Úřední hodiny: pondělí a středa  8.00 – 12.00  13.00 - 17.00 hod.

Prostředky fondu slouží pro poskytnutí jednorázové finanční pomoci fyzickým osobám a jejich rodinám, kteří se následkem nepředvídatelných krizových  událostí (např. živelná katastrofa, hromadné neštěstí) dostanou do obtížně řešitelných životních situací, které nedokážou vyřešit vlastními silami. Prostředky fondu jsou určeny pro občany trvale hlášené v Karlových Varech.

Sociální pohřeb

Kde to vyřídíte

Magistrát města Karlovy Vary – odbor sociálních věcí, pracovnice Zuzana Šandorová, kancelář č. 202, 2. patro.

Adresa: Magistrát města II., U Spořitelny 2, Karlovy Vary

Telefon: 353 152 565

Úřední hodiny: pondělí a středa  8.00 – 12.00  13.00 - 17.00 hod.

 

Sociální pohřeb – dle ustanovení § 5 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů

Nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí podle zvláštního právního předpisu žádná fyzická nebo právnická osoba pohřbení nebo nebyla-li zjištěna totožnost mrtvého do 1 týdne od zjištění úmrtí a žádný poskytovatel zdravotních služeb v souladu s podmínkami stanoveným zvláštním právním předpisem neprojevil zájem o využití lidských pozůstatků pro potřeby lékařské vědy a výzkumu nebo k výukovým účelům, je povinna zajistit pohřbení obec, na jejímž území k úmrtí došlo.

Kontakty

foto

Bc. Jana Reischlová

Telefon
E-mail
j [emailtecka] reischlovaatmmkv [emailtecka] cz
Budova
U Spořitelny 2
Kancelář
201
Činnost
vedoucí odboru
Oddělení
Oddělení sociální pomoci
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Anna Bartáková
ekonom odboru, dotace
a [emailtecka] bartakovaatmmkv [emailtecka] cz 353152569 U Spořitelny 2
204
Ing. Věra Baumanová
koordinátor komunitního plánování, dotace, národnostní menšiny, fond krizové pomoci
v [emailtecka] baumanovaatmmkv [emailtecka] cz 353152585 U Spořitelny 2
204
Zuzana Šandorová
úředník odboru, sekretariát, sociální pohřby, archiv
z [emailtecka] sandorovaatmmkv [emailtecka] cz 353152565 U Spořitelny 2
202
Oddělení sociální pomoci
Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Bc. Eva Jeřábková
sociální pracovník
e [emailtecka] jerabkovaatmmkv [emailtecka] cz 353152563 U Spořitelny 2
4
Milan Kubík DiS.
sociální pracovník
m [emailtecka] kubikatmmkv [emailtecka] cz 353152604 U Spořitelny 2
3
Jiřina Kučerová DiS.
sociální pracovník, sociální kurátor
jirina [emailtecka] kucerovaatmmkv [emailtecka] cz 353152541 U Spořitelny 2
6
Bc. Olga Licková
sociální pracovník, veřejný opatrovník
o [emailtecka] lickovaatmmkv [emailtecka] cz 353152549 U Spořitelny 2
12
Bc. Hana Nedbalová
sociální pracovník, veřejný opatrovník
h [emailtecka] nedbalovaatmmkv [emailtecka] cz 353152547 U Spořitelny 2
11
Olga Novotná
sociální pracovník
o [emailtecka] novotnaatmmkv [emailtecka] cz 353152566 U Spořitelny 2
4
Dagmar Pazdercová DiS.
ved.odd.sociální pomoci, sociální pracovník, ustanovení zvláštního příjemce důch.dávek, průkazy ZTP, ZTP/P
d [emailtecka] pazdercovaatmmkv [emailtecka] cz 353152562 U Spořitelny 2
1
Bc. Anžela Pernetová
sociální pracovník, sociální kurátor, přestupky
a [emailtecka] pernetovaatmmkv [emailtecka] cz 353152603 U Spořitelny 2
6
Mgr. Dagmar Roučková
sociální pracovník, veřejný opatrovník
d [emailtecka] rouckovaatmmkv [emailtecka] cz 353152543 U Spořitelny 2
12
Mgr. Michaela Ruppertová
sociální pracovník, veřejný opatrovník
m [emailtecka] ruppertovaatmmkv [emailtecka] cz 353152554 U Spořitelny 2
5
Bc. Olga Sláčíková
sociální pracovník
o [emailtecka] slacikovaatmmkv [emailtecka] cz 353152540 U Spořitelny 2
3
DiS. Tošovská Zuzana
sociální pracovník, veřejný opatrovník
z [emailtecka] tosovskaatmmkv [emailtecka] cz 353152542 U Spořitelny 2
11
Mgr. Marie Weisová
sociální pracovník, veřejný opatrovník
m [emailtecka] weisovaatmmkv [emailtecka] cz 353152548 U Spořitelny 2
5

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Zuzana Šandorová

Poslední aktualizace: 18.3.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám