Dotace

Dotace z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary jsou poskytovány na základě posouzení jednotlivých projektů a činností žadatelů o dotace a na základě maximálního objemu finančních prostředků příslušného odboru Magistrátu města Karlovy Vary stanoveného rozpočtem Statutárního města Karlovy Vary pro danou oblast dotace dle čl. 1 odst. 1.

Zásady pro poskytování dotací

Formuláře žádostí

Přílohy a vzory povinných příloh k žádostem:

1. Charakteristika činnosti/projektu, na kterou je dotace požadována, včetně podrobného popisu záměru, jenž je činností/projektem sledován – je-li žádána dotace převyšující 50 tis. Kč.

2. Podrobný rozpočet nákladů, příp. výnosů, spojených s konkrétní činností/projektem - je-li žádána dotace převyšující 50 tis. Kč.

3. Odůvodnění požadavku na poskytnutí zálohy, je-li žádána.

4. Je-li žadatel právnickou osobou, identifikace osob s podílem v této právnické osobě, případně uvede, že žádné takové osoby neexistují - viz.“Čestné prohlášení“ na www stránkách města (podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí - viz. § 31 zákona č. 90/2012 Sb.).

5. Je-li žadatel právnickou osobou, identifikace osob, které jsou se žadatelem v přímém obchodním vztahu, a žadatel v nich má přímý podíl a výše tohoto podílu, případně uvede, že žádné takové osoby neexistují – viz.“Čestné prohlášení“ na www stránkách města.

6. Plnou moc - je-li žádost o poskytnutí dotace podepsána osobou, jenž zastupuje žadatele na základě plné moci – viz. vzor

7. Podrobné informace k žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary -  na činnost tělovýchova a sport.

  • vzor přílohy č. 4 a 5 žádosti o poskytnutí dotace (přílohu vyplní žadatel, jež nemá žádný podíl v jiné fyzické ani právnické osobě ani žádná fyzická ani právnická osoba nemá podíl u žadatele)
  • vzor přílohy č. 5 žádosti o poskytnutí dotace (přílohu vyplní žadatel, u nějž má fyzická nebo právnická osoba podíl přičemž přílohu č. 4 nahrazuje např. výpis z obchodního rejstříku, ze kterého podíly vyplývají)

Vzory čestného prohlášení

Uzavření smlouvy – při podpisu smlouvy je žadatel vyzván k doložení příloh :

a) kopie smlouvy, nebo potvrzení banky, o založení běžného účtu

b) charakteristiku činnosti žadatele;

c) v případě žádosti o poskytnutí dotace na činnost převyšující 50 tis. Kč, předložit finanční rozvahu činnosti na období, ke kterému se žádost vztahuje;

d) u právnických osob, které nejsou zapsány ve veřejném rejstříku dle zákona č.304/2013 Sb., kopie stanov nebo statutu žadatele (zřizovací listina, apod.), včetně doložení údajů o osobě či osobách oprávněných za žadatele jednat (zápis ustavující či volební schůze);

e) potvrzení o bezdlužnosti u finančního úřadu, pokud je žadatelem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba;

f) potvrzení o bezdlužnosti u správy sociálního zabezpečení, pokud je žadatelem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, žadatel který nemá zaměstnance může potvrzení nahradit čestným prohlášením o této skutečnosti;

g) čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Karlovy Vary a společnostem a organizacím, v nichž má město Karlovy Vary majetkovou účast nebo je město zřídilo;

h) ke kontrole originál „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“, ke kterému Statutární město Karlovy Vary touto smlouvou o poskytnutí dotace přistupuje (pouze pro oblast sociální péče).

i) Plnou moc – je-li žádost o poskytnutí dotace podepsána osobou, jenž zastupuje žadatele na základě plné moci - viz. vzor

j) Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu „de minimis“ – viz. vzor

k) výpis z rejstříku trestů právnických osob, pokud je žadatelem právnická osoba, dokládající, že této právnické osobě nebyl uložen trest „zákaz přijímání dotací a subvencí“, tento výpis lze nahradit čestným prohlášením.

Vyúčtování dotace

Statutární město Karlovy Vary nemá žádný oficiální formulář k vyúčtování dotace.

Vyúčtování dotace se řídí platnými Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary čl. 7 odst. 4 a uzavřenou veřejnoprávní smlouvou.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Helena Kyselá

Poslední aktualizace: 1.7.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám