Předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů

Nejdůležitější právní předpisy jsou uvedeny vždy pod číslem původního znění, nejsou citovány další průběžné novelizace. Platný právní předpis je vždy ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné

 • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky;
 • zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jakou součásti ústavního pořádku České republiky;
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení);
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích;
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád);
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě;
 • vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádí zákon o archivnictví a spisové službě;
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
 • zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí;
 • zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek;
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích;
 • zákon č. 101/2000 Sb.,, o ochraně osobních údajů;
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích;
 • zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník;
 • zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník;
 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii;
 • zákon č. č. 65/1965 Sb. Zákoník práce;
 • vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích;
 • nařízení vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii;
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků;
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy;
 • zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností;
 • zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozšířenou působností
 • Vyhláška MV č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

Evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
 • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel
 • Nařízení vlády č.612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů
 • Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004, o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech

Přestupky

 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu
 • Zákon č. 218/2004 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže
 • Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky

Matrika a ověřování

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů;
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů;
 • zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů;
 • vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb. , o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb. , kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. , o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině;
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování);
 • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu;
 • sdělení MZV č. 235/1995 Sb., o sjednání smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství.

Zvířata

 • Zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání
 • Vyhláška MZE č. 75/1996 Sb., o stanovení nebezpečného druhu zvířat
 • Vyhláška MZE č. 192/2004 Sb., o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu
 • Vyhláška MZE č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě
 • Vyhláška MZE č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a dresúry zvířat
 • Vyhláška MZE č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování

Myslivost

 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb. , o myslivosti
 • Vyhláška 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu
 • Vyhláška 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd
 • Vyhláška 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice
 • Vyhláška 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě

Lesní hospodářství:

 • Zákon 289/1995 Sb., o lesích
 • Vyhláška 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa
 • Vyhláška 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí
 • Vyhláška 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení
 • Vyhláška 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů
 • Vyhláška 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • Vyhláška 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
 • Vyhláška 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování
 • Vyhláška 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství
 • Vyhláška 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže
 • Vyhláška 219/1998 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
 • Vyhláška 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa
 • Vyhláška 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
 • Vyhláška 391/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví
 • Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
 • Vyhláška 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb. , o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Rybářství

 • Zákon 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
 • Vyhláška 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb. , o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

Ovzduší

 • Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší
 • Nařízení vlády č.350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity, způsob sledování a hodnocení kvality ovzduší
 • Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší
 • Nařízení vlády č.352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů
 • Nařízení vlády č.353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů
 • Nařízení vlády č.354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu
 • Vyhláška MŽP č.355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity pro těkavé organické látky
 • Vyhláška MŽP č.356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity
 • Vyhláška MŽP č.357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv
 • Vyhláška MŽP č.553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů, ústřední regulační řád

Příroda

 • Zákon č.17/1992 Sb.,
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
 • Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech

Odpady

 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění
 • Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů … v platném znění
 • Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění

ZPF

 • Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • Vyhláška MŽP č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn a doplňků

Stavební

 • Zákon č.183/2006 Sb. zákon o územním plánování a stavebním řádu
 • Zákon č.184/2006 Sb. zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
 • Zákon č.186/2006 Sb. změna zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Alena Kusá

Poslední aktualizace: 3.10.2017

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám