Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Činnost odboru

Odbor sociálně právní ochrany dětí vykonává státní správu a samosprávu na úseku sociálně právní ochrany dětí. Podílí se na vytváření předpokladů pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí. Podílí se na přípravě Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary, jehož předmětem je mimo jiné rozvoj infrastruktury sociálních služeb.

Úřední hodiny všech agend

 

Náhradní rodinná péče

Žadatelé, kteří mají zájem o osvojení dítěte, osvojení dítěte z ciziny, či svěření dítěte do pěstounské péče

se dostaví na odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, k pracovnicím náhradní rodiné péče, které poskytnou pomoc oři zprostředkování osvojení a pěstounské péči.

Osvojení nebo pěstounská péče v České republice a osvojení dětí z ciziny do České republiky se zprostředkuje jen na žádost fyzické osoby, která má zájem osvojit dítě nebo přijmout dítě do pěstounské péče (dále jen „žadatel“). Žádost občana České republiky nebo cizince, kterému vyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo který má na území České republiky povolen trvalý pobyt anebo který podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky přechodně pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu nejméně 365 dnů, se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Magistrát města jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vede spisovou dokumentaci o žadateli; spisová dokumentace obsahuje zejména:

a) žádost, v níž jsou obsaženy žadatelovy osobní údaje, jimiž jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu;

b) doklad o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu na území České republiky nebo o nepřetržitém přechodném pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního právního předpisu1a) upravujícího pobyt cizinců na území České republiky; jde-li o občana Evropské unie, je možné po žadateli požadovat rovněž předložení jiného dokladu, na základě kterého lze prokázat, že se tento žadatel zdržuje nepřetržitě na území České republiky nejméně po dobu 365 dnů, nejde-li o cizince, kterému vyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie;

c) opis z evidence Rejstříku trestů vyžádaný obecním úřadem obce s rozšířenou působností; 
d) doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů vydaný ve státech, ve kterých se žadatel zdržoval nepřetržitě déle než 3 měsíce v době od dovršení patnáctého roku věku do podání žádosti; 
e) zprávu o zdravotním stavu předloženou žadatelem;

f) údaje o ekonomických a sociálních poměrech;

g) písemné vyjádření žadatele, zda

1. souhlasí s tím, aby byl zařazen také do evidence Úřadu pro zprostředkování osvojení dětí z    ciziny,

2. žádá výlučně o osvojení dítěte z ciziny;

h) písemný souhlas s tím, že orgán sociálně-právní ochrany zprostředkující osvojení nebo pěstounskou péči je oprávněn

1. zjišťovat další údaje potřebné pro zprostředkování, zejména o tom, zda způsobem života    bude žadatel zajišťovat pro dítě vhodné výchovné prostředí,

2. kdykoliv zjistit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové dokumentaci;

i) písemný souhlas s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny;

j) stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností k žádosti o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče;

Zastupování dětí

Standardy sociálně právní ochrany dětí

Standardy sociálně-právní ochrany dětí

Není zde žádná položka

Kontakty

Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Mgr. Jana Balintová
OSPOD - NRP
j [emailtecka] balintovaatmmkv [emailtecka] cz 353152580 U Spořitelny 2
222
Bc. Renata Černá DiS.
OSPOD - kurátor pro děti a mládež
r [emailtecka] cernaatmmkv [emailtecka] cz 353152602 U Spořitelny 2
231
Bc. Kristýna Larišová
pracovnice OSPOD
k [emailtecka] larisovaatmmkv [emailtecka] cz 353152587 U Spořitelny 2
223
Ing. Bc. Pavel Hnátek DiS.
OSPOD - kurátor pro děti a mládež
p [emailtecka] hnatekatmmkv [emailtecka] cz 353152579 U Spořitelny 2
231
Bc. Jiřina Kopecká
OSPOD - NRP
j [emailtecka] kopeckaatmmkv [emailtecka] cz 353152556 U Spořitelny 2
223
Věra Krejčová
OSPOD - NRP
v [emailtecka] krejcovaatmmkv [emailtecka] cz 353152578 U Spořitelny 2
213
Dana Krylová DiS.
OSPOD - kurátor pro děti a mládež
d [emailtecka] krylovaatmmkv [emailtecka] cz 353152573 U Spořitelny 2
232
Sylvie Kunešová DiS.
pracovnice OSPOD
s [emailtecka] kunesovaatmmkv [emailtecka] cz 353152601 U Spořitelny 2
225
Mgr. Ivana Látová
OSPOD - NRP
i [emailtecka] latovaatmmkv [emailtecka] cz 353152572 U Spořitelny 2
213
Bc. Michaela Raková DiS.
pracovnice OSPOD
m [emailtecka] rakovaatmmkv [emailtecka] cz 353152571 U Spořitelny 2
214
Bc. et Bc. Petra Roušalová
OSPOD - kurátor pro děti a mládež
p [emailtecka] rousalovaatmmkv [emailtecka] cz 353152582 U Spořitelny 2
231
Vendula Sedláková
ekonom odboru, sekretariát, archiv
v [emailtecka] sedlakovaatmmkv [emailtecka] cz 353152760 U Spořitelny 2
215
Helena Štrajtová DiS.
pracovnice OSPOD
h [emailtecka] strajtovaatmmkv [emailtecka] cz 353152576 U Spořitelny 2
226
Mgr. Bc. Jana Szolárová
OSPOD - kurátor pro děti a mládež
j [emailtecka] szolarovaatmmkv [emailtecka] cz 353152518 U Spořitelny 2
230
Ing. Bc. Renata Valentová
pracovnice OSPOD
r [emailtecka] valentovaatmmkv [emailtecka] cz 353152588 U Spořitelny 2
212

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Pavel Hnátek

Poslední aktualizace: 2.7.2024

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám