Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Činnost odboru

Odbor sociálně právní ochrany dětí vykonává státní správu a samosprávu na úseku sociálně právní ochrany dětí. Podílí se na vytváření předpokladů pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí. Podílí se na přípravě Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary, jehož předmětem je mimo jiné rozvoj infrastruktury sociálních služeb.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany

Úřední hodiny všech agend

 

Náhradní rodinná péče

Žadatelé, kteří mají zájem o osvojení dítěte, osvojení dítěte z ciziny, či svěření dítěte do pěstounské péče

se dostaví na odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, k pracovnicím náhradní rodiné péče, které poskytnou pomoc oři zprostředkování osvojení a pěstounské péči.

Osvojení nebo pěstounská péče v České republice a osvojení dětí z ciziny do České republiky se zprostředkuje jen na žádost fyzické osoby, která má zájem osvojit dítě nebo přijmout dítě do pěstounské péče (dále jen „žadatel“). Žádost občana České republiky nebo cizince, kterému vyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo který má na území České republiky povolen trvalý pobyt anebo který podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky přechodně pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu nejméně 365 dnů, se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Magistrát města jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vede spisovou dokumentaci o žadateli; spisová dokumentace obsahuje zejména:

a) žádost, v níž jsou obsaženy žadatelovy osobní údaje, jimiž jsou jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu;

b) doklad o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu na území České republiky nebo o nepřetržitém přechodném pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního právního předpisu1a) upravujícího pobyt cizinců na území České republiky; jde-li o občana Evropské unie, je možné po žadateli požadovat rovněž předložení jiného dokladu, na základě kterého lze prokázat, že se tento žadatel zdržuje nepřetržitě na území České republiky nejméně po dobu 365 dnů, nejde-li o cizince, kterému vyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie;

c) opis z evidence Rejstříku trestů vyžádaný obecním úřadem obce s rozšířenou působností; 
d) doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů vydaný ve státech, ve kterých se žadatel zdržoval nepřetržitě déle než 3 měsíce v době od dovršení patnáctého roku věku do podání žádosti; 
e) zprávu o zdravotním stavu předloženou žadatelem;

f) údaje o ekonomických a sociálních poměrech;

g) písemné vyjádření žadatele, zda

1. souhlasí s tím, aby byl zařazen také do evidence Úřadu pro zprostředkování osvojení dětí z    ciziny,

2. žádá výlučně o osvojení dítěte z ciziny;

h) písemný souhlas s tím, že orgán sociálně-právní ochrany zprostředkující osvojení nebo pěstounskou péči je oprávněn

1. zjišťovat další údaje potřebné pro zprostředkování, zejména o tom, zda způsobem života    bude žadatel zajišťovat pro dítě vhodné výchovné prostředí,

2. kdykoliv zjistit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností uvedených ve spisové dokumentaci;

i) písemný souhlas s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny;

j) stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností k žádosti o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče;

Zastupování dětí

Není zde žádná položka

Kontakty

Vedoucí odboru

Ing. Bc. František Pavlásek

Telefon:353 152 586

E-mail:

Budova:U Spořitelny 2

Odbor:Odbor sociálně-právní ochrany dětí

Činnost:vedoucí odboru

Kancelář:216

Jméno a příjmení E-mail Telefon Budova / kancelář
Mgr. Jana Janečková
Zástupce vedoucího odboru, SPOD
353 152 589 U Spořitelny 2
211
Vendula Sedláková
Ekonom odboru, sekretariát, archiv
353 152 760 U Spořitelny 2
215
Bc. Andrea Andrlová
OSPOD
353 152 577 U Spořitelny 2
214
Mgr. Jana Balintová
SPOD - NRP
353 152 580 U Spořitelny 2
223
Bc. Renata Černá DiS.
OSPOD - kurátor pro děti a mládež
353 152 602 U Spořitelny 2
230
Dana Čtvrtníková
OSPOD - kurátor pro děti a mládež
353 152 583 U Spořitelny 2
232
Bc. Denisa Havlíková
SPOD
353 152 584 U Spořitelny 2
225
Jana Holubková DiS.
SPOD
353 152 579 U Spořitelny 2
214
Bc Jiřina Kopecká
OSPOD
353 152 556 U Spořitelny 2
224
Bc. Daniela Králová
OSPOD
353 152 574 U Spořitelny 2
227
Mgr. Jana Krásová
OSPOD
353 152 620 U Spořitelny 2
224
Věra Krejčová
SPOD - NRP
353 152 578 U Spořitelny 2
213
Mgr. Eva Kroupová
SPOD - NRP
353 152 575 U Spořitelny 2
222
Dana Krylová DiS.
SPOD
353 152 573 U Spořitelny 2
232
Sylvie Kunešová DiS.
SPOD
353 152 601 U Spořitelny 2
225
Mgr. Ivana Látová
SPOD - NRP
353 152 572 U Spořitelny 2
213
Bc. Adriana Loudová DiS
OSPOD - NRP
353 152 581 U Spořitelny 2
223
Bc. Natalija Peha Klopotovská
SPOD
353 152 587 U Spořitelny 2
227
Michaela Raková DiS
OSPOD
353 152 571 U Spořitelny 2
226
Bc. Petra Roušalová
OSPOD - kurátor pro děti a mládež
353 152 582 U Spořitelny 2
231
Helena Štrajtová DiS.
SPOD
353 152 576 U Spořitelny 2
226
Mgr. Bc. Jana Szolárová
OSPOD - kurátor pro děti a mládež
353 152 518 U Spořitelny 2
231
Ing. Bc. Renata Valentová
SPOD
353 152 588 U Spořitelny 2
212

Za tuto stránku je zodpovědný/á: František Pavlásek
Poslední aktualizace: 15.07.2019

Pomozte nám vylepšit stránky a obsah