Územní studie Karlovy Vary - Tašovice, chatová oblast

Rada města dne 6.11.2012 usn.č. R.306.0/12 uložila odboru rozvoje a investic, oddělení architektury a urbanismu formulovat požadavky města pro případné zadání územní studie za účelem regulace doposud živelného stavebního vývoje v lokalitě Tašovice, chatová oblast za ul. Slovanská a U Brodu.

Další postup při pořizování studie byl již průběžně usměrňován komisí architektury a památkové péče.

Cíle pořízení územní studie:

Předmětem řešení územní studie je konsolidace technické infrastruktury, především komunikací, a konsolidace stávajících rozvodů inženýrských sítí (elektrická energie), respektive založení nového systému inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení), v řešeném území. Dále pak je předmětem řešení regulace a konsolidace zástavby v řešeném území, které je vymezené územním plánem jako území rekreační.

  • stanovit urbanistické členěni ploch, jejich funkční využití, vzájemné uspořádání a vazby
  • stanovit zásady řešení dopravy v lokalitě – nové trasy uličního koridoru a napojení
  • stanovit koncepci řešení technické infrastruktury v lokalitě a jejich vazby na stávající rozvody sítí
  • stanovit regulační zásady a limitní hodnoty pro možnou budoucí výstavbu v lokalitě.

Územní studie se pořizuje v přenesené působnosti státní správy, v oboru územního plánování, podle § 25 a 30 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon). Návrh studie bude  projednán s dotčenými orgány státní správy, vlastníky a provozovateli technické infrastruktury a s dotčenými osobami disponujícími věcnými (majetkovými)  právy k nemovitostem v řešeném území. Na základě výstupů z projednání a pokynu zadavatele byl dopracován čistopis územní studie, který bude dán k registraci, jakožto regulérní územně plánovací podklad. Koncepce řešení území dle této studie bude promítnuta do nového územního plánu města.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Petr Vaňkát

Poslední aktualizace: 23.11.2016

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám