Příspěvkové organizace

Organizace metodicky řízené odborem kultury, školství a tělovýchovy

Základní školy


Pro všechny základní školy všeobecně platí: Povinností základních škol je výuka a výchova v rozsahu obecně závazných předpisů v oblasti základního školství a zajištění školní družiny pro žáky 1.- 4. tříd.


Základní škola jazyků Karlovy Vary, příspěvková organizace

Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 725 043 842
ředitel: Mgr. Jiří Burian
e-mail: infoatjazkvary [emailtecka] cz (info[at]jazkvary[dot]cz)
internet: http://www.jazkvary.cz

Škola sídlí v rekonstruované historické budově Libušina 31 a školičce Libušina 22.

Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků. První cizí jazyk již od 1. třídy (Aj), druhý cizí jazyk (Nj, Rj, Fj) již od 5. třídy, třetí cizí jazyk volitelně od 9. třídy. Výuka matematiky, přírodovědných a humanitních předmětů je přizpůsobena potřebám žáků, kteří budou dále studovat na odborných školách, středních školách a gymnáziích. Žákům cizincům, kterých je ve škole 10 - 20 %, připravujeme podmínky pro zvládnutí českého jazyka a studia v českém prostředí. Škola se podílí na evropských projektech a pořádá poznávací cesty žáků do zahraničí. Spolupracujeme s partneskými školami v Plavně a Waldsassenu.

Zájmové aktivity: sportovní hry, robotika, výtvarný a keramický kroužek (vlastní keramická pec), florbal, sportovní gymnastika, volejbal, tenis


Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Truhlářská 19, 360 17 Karlovy Vary
tel.: 353 562 283, 353 562 686
ředitel: Mgr. Jana Krausová
e-mail: zstruhlarskaatseznam [emailtecka] cz (zstruhlarska[at]seznam[dot]cz)
internet: http://www.zstruhlarska.cz

Od 5. ročníku zavedeny třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřené na kopanou pro chlapce ve spolupráci s 1. FC Karlovy Vary a bodyforming a fitness pro dívky. První cizí jazyk (Aj) již od 1. ročníku. Přípravné třídy. Náprava poruch učení pro žáky se speciálními poruchami učení proškolenými odbornými asistentkami. Při škole zřízen školní klub (pro zájmové vyžití dětí v jejich volném čase), odborná výuka informatiky, 2 počítačové učebny, pronájem nebytových prostor a sauny.

Polytanové multifunkční hřiště (tenis, odbíjená, košíková, florbal, umělá tráva na fotbal), posilovna.


Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace

Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary
tel.: 353 437 110 - 111
ředitel: Mgr. Josef Šrámek
e-mail: sramekatzsruzovyvrch [emailtecka] eu (sramek[at]zsruzovyvrch[dot]eu)
internet: http://www.zsruzovyvrch.edupage.org/

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na lehkou atletiku, lední hokej a sport obecně ve spolupráci se sportovními kluby – AC START Karlovy Vary; HC Energie Karlovy Vary

Polytanové atletické a víceúčelové hřiště a bazén, posilovna; 2 počítačové učebny; multimediální učebna; školní klub; nabídka zájmových kroužků – anglický jazyk, florbal, sportovní hry, plavání, výtvarný kroužek, volný přístup na internet apod.; pronájmy tělocvičen a bazénu.


Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace

Konečná čp. 917/25, 360 05 Karlovy Vary
tel.: 353 564 119
ředitelka: Mgr. Radka Hodačová
e-mail: zskonecnaatzskonecnakv [emailtecka] cz (sekretariat[dot]zskonecna[at]zskonecnakv[dot]cz)
internet: http://zskonecna.webnode.cz

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na basketbal ve spolupráci s TJ Lokomotiva a TJ Thermia a s rozšířenou výukou informatiky nabízí kroužky: výpočetní technika, florbal, softbal, basketbal, volejbal, tenis, kopaná, vybíjená, rafty, jazykové kroužky.

Vlastní moderní sportovní areál s umělohmotnými povrchy v celotýdenním provozu, 2 tělocvičny


Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvková organizace

Šmeralova čp. 336/15, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 447 021, 353 447 022
ředitel: Mgr. Břetislav Svoboda
e-mail: bretislav [emailtecka] svobodaatzsazus [emailtecka] cz (bretislav[dot]svoboda[at]zsazus[dot]cz)
internet: www.zsazus.cz

Základní škola

Výuka podle Školního vzdělávacího programu „Škola plná dětí od rána do večera“ a dle programu Obecná škola (dobíhá ve 4., 5. a 9. ročníku) s rozšířenou výukou estetiky: hudby, tance a výtvarné výchovy (žáci přijímáni na základě talentových zkoušek před zahájením povinné školní docházky).

Základní umělecká škola

Obory hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický. Provozování galerie Duhová paleta, Sokolovská 35, tel.: 353 449 131. Školní symfonický orchestr a big band Gringos.
Spolupráce s Mezinárodním pěveckým centrem Antonína Dvořáka, pořádání celostátní pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, mezinárodní klavírní soutěže „Čtyři ruce na klávesách“, koncertů, výstav v galerii Duhová paleta.


Základní škola Jana Amose Komenského Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace

Kollárova čp. 553/19, 360 09 Karlovy Vary
tel.: 353 300 321
ředitelka: Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková
e-mail: vasickovaatzskomenskeho-kv [emailtecka] cz
internet: www.zskomenskeho-kv.cz

Škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů nabízí kroužky: keramický, sportovní (sálová kopaná, florbal), jazykové (anglický, ruský) a internet.

Školní družina nabízí kroužky: pěvecký „Notička“, sportovní hry „Zdatlík“, výtvarný „Paletka“, pracovně-výtvarný Šikulka“, deskové hry „Logik“ a flétničky.

Součástí školy je multifunkční sportovní areál Amos, který je odpoledne otevřen i pro veřejnost.


Základní škola Dukelských hrdinů Karlovy Vary, Moskevská 25, příspěvková organizace

Moskevská čp. 1117/25, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 226 984
ředitelka: Mgr. Bc. Eva Doušová
e-mail: infoatzsdukla [emailtecka] cz (info[at]zsdukla[dot]cz)
internet: www.zsdukla.cz

Nabízí kroužky: informatika, florbal, košíková, kroužek výtvarných technik, pěvecký kroužek, deskové hry, anglický jazyk, náprava řeči.

Při škole zřízen školní klub pro žáky 5. – 9. ročníku (pro zájmové vyžití dětí v jejich volném čase).

V rámci školní družiny a školního klubu provádí odborné asistentky nápravu u žáků se specifickými poruchami učení.


Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace

Poštovní 1743/19, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 226 408, 725 595 503
ředitel: Mgr. Karel Fiala
e-mail: infoatzskvary [emailtecka] cz (sekretariat[at]zskvary[dot]cz)fialaatzskvary [emailtecka] cz (fiala[at]zskvary[dot]cz)
internet: www.zskvary.cz

Základní škola v Karlových Varech, Poštovní ulici je zaměřena na rozšířenou výuku matematiky, přírodovědných předmětů a výpočetní techniky pro děti z města i z okolí. Zájem o rozšířené vyučování je v posledních letech menší, a tak nevytváříme celé matematické třídy, ale zájemce rozdělujeme do skupin volitelných předmětů. Podle našeho školního vzdělávacího programu „Dokážeme to“ je rozšířená výuka zahájena od 6. ročníku formou výběrové třídy nebo skupiny. Žáci mají 6 hodin matematiky týdně, fyzika je rozšířena v rámci běžného počtu přidělených hodin a od 8. ročníku mají žáci o hodinu více chemie. K dispozici jsou odborné pracovny Fy, Ch a 2 učebny výpočetní techniky. Máme 14 učeben s interaktivní tabulí, které jsou plně využívány každý den. Také máme vybudované dva volně přístupné informační koutky s počítači připojenými k internetu. Zaměření školy má za cíl získávání a prohloubení širších znalostí z matematiky, fyziky, chemie a výpočetní techniky a co nejlepší přípravu pro další studium na středních školách. Vedle výběrových tříd jsou třídy s běžným učebním plánem. Prostupnost je možná.

Nabízíme kroužky: florbalový, výtvarný, paličkování, sportovní, keramický, kroužek výpočetní techniky, zoologický, dramatický, basketbalový – dle zájmu.


Základní škola Karlovy Vary, 1. máje, příspěvková organizace

1. máje 58/1, 360 06, Karlovy Vary
tel.: 353 563 426
ředitel: Mgr. et Mgr. Jiří Kopárek
e-mail: postaatskoladvory [emailtecka] cz (posta[at]skoladvory[dot]cz)
internet: www.skoladvory.cz

Nabízí kroužky: výtvarný, keramický, florbal, sportovní hry, angličtiny, volný internet, turistický, němčiny, sportovní gymnastiky, zdravotnický, vaření.


Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace

Mozartova 346/7, 360 20 Karlovy Vary
telefon: 353 224 241
ředitelka: Mgr. Klára Píšová
e-mail: zsdyslekticka [emailtecka] kvatseznam [emailtecka] cz (zsdyslekticka[dot]kv[at]seznam[dot]cz)
internet: www.zsdys.cz

Základní škola rodinného typu, 1. - 5. postupný ročník, speciálně zaměřená na děti s poruchami učení, na děti hyperaktivní, se sníženou schopností koncentrace pozornosti.

Nabízí zájmové kroužky: výtvarný, dramatický a tvořivá dílna, pro žáky 1. a 2. ročníku kroužek „Hravé angličtiny“ (příprava na výuku AJ od 3. roč.)


Mateřské školy


1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace

Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary
Telefon: 776 142 100
ředitelka: Mgr. Bc. Zdeňka Tichá
e-mail: reditelkaatmaterinkykv [emailtecka] cz (reditelka[at]materinkykv[dot]cz)
Internet: www.materinkykv.cz


Odloučená pracoviště:


MŠ Barevná školka, Komenského
Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary
Telefon: 606 677 250 
vedoucí učitelka: Martina Stejskalová
e-mail: komenskeho7atmaterinkykv [emailtecka] cz (komenskeho7[at]materinkykv[dot]cz)

Čtyřtřídní mateřská škola, ve dvou třídách pracují se vzdělávacím programem "Barevná škola", třetí a čtvrtá třída s alternativním výchovným zaměřením waldorfská pedagogika.

Nabízí doplňkové aktivity: výuka anglického jazyka, hra na zobcovou flétnu, rozvoj tělovýchovných dovedností – bruslení, plavání, pobyt v solné jeskyni, cvičení v tělocvičně SOS vesničky, mezinárodní spolupráce se švédským partnerem z Katrineholmu, „Baby klub“ pro budoucí malé klienty, logopedické chvilky "Povídání s Emilem".


Mateřská škola "Kopretina"
U Brodu 73, 360 18 Karlovy Vary - Tašovice
telefon: 606 677 253
vedoucí učitelka: Monika Hlavinková
e-mail: ubrodu73atmaterinkykv [emailtecka] cz (ubrodu73[at]materinkykv[dot]cz)

Jednotřídní mateřská škola, od r.1999 je zapojena do vzdělávacího programu "Začít spolu"

Nabízí doplňkové aktivity: výuka anglického jazyka, výuka hry na zobcovou flétnu pod vedením učitele ZUŠ, rozvoj tělovýchovných dovedností - plavání, bruslení, saunování, pobyt v solné jeskyni, pravidelné cvičení v tělocvičně MŠ


Mateřská škola "Studánka pod lesem"

Krymská 10, 360 01 Karlovy Vary - Tuhnice
telefon: 606 677 252
vedoucí učitelka: Bc. Monika Horáková
e-mail: krymska10atmaterinkykv [emailtecka] cz (krymska10[at]materinkykv[dot]cz)

Čtyřtřídní mateřská škola, věkové složení jednotlivých tříd je smíšené, pracuje podle vlastního projektu "Spolu u studánky je nám hezky", je cvičnou školou pro pedagogickou školu, naše MŠ má registrovanou samostatně fungující Radu rodičů

Nabízí doplňkové aktivity: výuka hry na zobcovou flétnu pod vedením učitele ZUŠ, výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím, výuka německého jazyka, mezinárodní spolupráce s německým partnerem z Johanngeorgennstadtu, rozvoj tělovýchovných dovedností - bruslení, plavání, pobyt v solné jeskyni, logopedické chvilky, keramickou dílnu, nadstandardní taneční a hudební činnosti, pořádáme Týden dětských radostí, Velkou zahradní slavnost a slavnost Svatého Martina


Mateřská škola „Zdravá mateřská škola“

Krymská 12, 360 01 Karlovy Vary - Tuhnice
telefon: 606 677 251
vedoucí učitelka: Bc. Jana Picková
e-mail: krymska12atmaterinkykv [emailtecka] cz (krymska12[at]materinkykv[dot]cz)

Čtyřtřídní mateřská škola, věkové složení jednotlivých tříd je smíšené, od roku 2002 je zapojena do projektu škol podporujících zdraví "Zdravá mateřská škola", projekt obhájila již potřetí a získala certifikát Státního zdravotního ústavu

Nabízí doplňkové aktivity: výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím, taneční, výtvarný a hudební doplňkovou činnost, bruslení, plavání, pobyt v solné jeskyni, nadstandardní činnosti s dětmi připravujícími se na vstup do ZŠ


Mateřská škola "Na kopečku“

Mozartova 4, 360 20 Karlovy Vary - Drahovice
telefon: 606 677 254
vedoucí učitelka: Romana Kleinmannová
e-mail: mozartova4atmaterinkykv [emailtecka] cz (mozartova4[at]materinkykv[dot]cz)

Čtyřtřídní mateřská škola pracuje podle vlastního projektu "Každý den je jiný ..."

Nabízí doplňkové aktivity: sportování, zpívánky, výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím, výuka hry na zobcovou flétnu pod vedením učitele ZUŠ, grafomotorická cvičení pro děti s odkladem školní docházky, „Pasování na školáky“, "Mikulášská“, výlety, exkurze, sportovní a výtvarné soutěže, plavání, pobyt v Solné jeskyni, saunování, návštěvy kulturních programů, školička v přírodě,

Naše MŠ má registrovanou, samostatně fungující Radu rodičů


Mateřská škola „Sluníčko“

Východní 6, 360 20 Karlovy Vary - Drahovice
telefon: 606 677 256
vedoucí učitelka: Věra Kalinová
e-mail: vychodni6atmaterinkykv [emailtecka] cz (vychodni6[at]materinkykv[dot]cz)

Čtyřtřídní mateřská škola, pracuje ve vlastním projektu „Putování se sluníčkem za radostí a poznáním“, zaměřuje se na estetickou výchovu, tvořivou dramatiku, pohybové činnosti

Nabízí doplňkové aktivity: cvičení s dětmi, angličtina hrou, plavání, saunování, pobyt v solné jeskyni, „Pasování na školáky“, pravidelné návštěvy krajské knihovny


Mateřská škola "Cestička"

nám. Emy Destinnové 1, 360 09 Karlovy Vary - Drahovice
telefon: 602 522 988
vedoucí učitelka: Ivana Bešťáková
e-mail: edestinove1atmaterinkykv [emailtecka] cz (edestinove1[at]materinkykv[dot]cz)

Čtyřtřídní mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu "Cesty a cestičky", jehož hlavním principem je získávání informací prožitkovým učením. Aktivitami se zaměřujeme na zvyšování fyzické zdatnosti dětí, poznávání historie a kultury Karlových Varů, nabízíme dětem širokou škálu estetických činností, efektivně připravujeme předškoláky na vstup do 1. třídy ZŠ. Třídy MŠ jsou věkově homogenní.

Nabízí doplňkové aktivity: “Cvičíme s radostí“, od září 2012 otevíráme speciální třídu s logopedickou péčí zaměřenou na překonávání nedostatků v komunikaci a vytváření správných komunikačních návyků a správné výslovnosti. Do této třídy budou přijímány děti od 4,5 let na základě odborného posudku od logopeda.


Mateřská škola "Šikulové"

Hornická 66, 360 01 Karlovy Vary - Olšová Vrata
telefon: 606 677 255
vedoucí učitelka: Kateřina Pöseltová
e-mail: hornicka66atmaterinkykv [emailtecka] cz (hornicka66[at]materinkykv[dot]cz)

Jednotřídní mateřská škola rodinného typu pracuje podle vlastního projektu „Školka plná zábavy“, kdy náměty čerpáme ze vzdělávacích programů „Zdravá MŠ“ a „Metoda dobrého startu“, ve věkově smíšené třídě od 3-6 let využíváme materiály pro výchovu k ekologii

Nabízí doplňkové aktivity: výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím, pětidenní škola v přírodě, mezinárodní spolupráce se švédským partnerem z Katrineholmu


2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace

Krušnohorská 740/16, 360 10 Karlovy Vary - Růžový vrch
telefon: 774 484 953
e-mail: reditelkaat2mskv [emailtecka] cz (reditelka[at]2mskv[dot]cz)
www.2mskv.cz

ředitelka: Lenka Fischbachová


Odloučená pracoviště:


Mateřská škola, Krušnohorská

Krušnohorská 740/16, 360 10 Karlovy Vary - Růžový Vrch
telefon: 774 446 405
e-mail: krusnohorskaat2mskv [emailtecka] cz (krusnohorska[at]2mskv[dot]cz)

zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Vladimíra Černá


Mateřská škola, Sedlec

Sedlec 5, 360 10 Karlovy Vary - Sedlec
telefon: 720 989 065
e-mail: sedlecat2mskv [emailtecka] cz (sedlec[at]2mskv[dot]cz)
zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Lenka Hrušková


Mateřská škola, Javorová

Javorová 211/2 A, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role
telefon: 720 989 058
e-mail: javorovaat2mskv [emailtecka] cz (javorova[at]2mskv[dot]cz)
zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Adéla Nosková


Mateřská škola, Fibichova

Fibichova 777/5, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role
telefon: 607 653 867
e-mail: fibichovaat2mskv [emailtecka] cz (fibichova[at]2mskv[dot]cz)
zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Gabriela Žaloudíková


Mateřská škola, Truhlářská

Truhlářská 690/11, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role
telefon: 607 031 393
e-mail: truhlarskaat2mskv [emailtecka] cz (truhlarska[at]2mskv[dot]cz)
zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Martina Hurtová


Mateřská škola, Mládežnická

Mládežnická 862/6, 360 05 Karlovy Vary - Rybáře
telefon: 601 183 734
e-mail: mladeznickaat2mskv [emailtecka] cz (mladeznicka[at]2mskv[dot]cz)
zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Renáta Záhorská


Mateřská škola, Kpt. Jaroše

Kpt. Jaroše 141/6, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
telefon: 720 989 083
e-mail: dvoryat2mskv [emailtecka] cz (jarose[at]2mskv[dot]cz)
zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Mgr. Martina Pyszková


Mateřská škola, Vilová

Vilová 346/1, 360 04 Karlovy Vary - Bohatice
telefon: 720 989 052
e-mail: vilovaat2mskv [emailtecka] cz (vilova[at]2mskv[dot]cz)
zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Lenka Levinská


Mateřská škola, Dvořákova

Dvořákova 692/1, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role
telefon: 720 989 044
e-mail: dvorakovaat2mskv [emailtecka] cz (dvorakova[at]2mskv[dot]cz)
zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Mgr. Dana Malá


Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, Čankovská 9, příspěvková organizace

Čankovská 35/9, 360 05 Karlovy Vary   
ředitelka: Bc. Dana Kohlíková


Karlovarský symfonický orchestr, příspěvková organizace

Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary 
tel.: 353 223 310, 353 228 707-8 
ředitel: MgA. Michaela Moc Káčerková, M. Mus

www.kso.cz

Jeden z nejstarších symfonických orchestrů v Evropě je chloubou kulturního života města, vyhledávaným reprezentantem české hudby i kulturní tradice lázeňského města Karlovy Vary. Město reprezentuje jak v České republice, tak v zahraničí.

Hlavní těžiště umělecké činnosti spočívá v abonentních cyklech, mimořádných koncertech a pořadech pro mládež. KSO pravidelně účinkuje při všech tradičních hudebních událostech - slavnostně otevírá lázeňskou sezónu, účinkuje na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary a pořádá Mozartovy a Beethovenovy dny. Dále je KSO letitým partnerem Pěvecké soutěže Antonína Dvořáka a Karlovarského Jazzfestu.

V dramaturgii KSO se pravidelně objevují všechna základní díla klasického a romantického symfonického i komorního repertoáru a vybraná díla hudby XX. století. Bohatě je zastoupena česká tvorba, nejvíce díly Antonína Dvořáka.

Pro žánrové obohacení je v koncertních programech KSO zastoupena hudba vhodná pro populární koncerty pod širým nebem, filmová a muzikálová hudba, operní a operetní tvorba a většina proslulých instrumentálních koncertů.

Organizace metodicky řízené odborem sociálních věcí

Městské zařízení sociálních služeb

Východní 621/16, 360 20 Karlovy Vary

telefon: 353 225 060
e-mail: reditelatkv-mzss [emailtecka] cz (reditel[at]kv-mzss[dot]cz)
web: www.kv-mzss.cz

ředitel: Mgr. Karin Sasáková

Poskytování kompletních pečovatelských i pobytových sociálních služeb občanům města Karlovy Vary

Organizace metodicky řízené technickým odborem

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád

Lázeňská 18/2, 360 01 Karlovy Vary 
tel.: 353 362 100, tel./fax: 353 362 101 
e-mail: officeatsplzak [emailtecka] com (office[at]splzak[dot]com) 
web: www.splzak.cz

ředitel: Ing. Václav Benedikt


Operativní správa přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary, preventivní ochrana těchto zdrojů, provoz a údržba kolonádních staveb.


Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary

Sovova stezka 504/4, 360 01 Karlovy Vary 
tel.: 354 939 811
e-mail: %20infoatllpkv [emailtecka] cz (info[at]llpkv[dot]cz)
web: www.llkv.cz

ředitel: Ing. Bc. Stanislav Dvořák, Ph.D.

Zajišťování funkce lesů (především lázeňské, rekreační a estetické) v ochranném pásmu minerálních léčivých zdrojů a ekologické stability území, správa lesů v majetku města, pěstování a ochrana lesů ve smyslu lesního zákona. Údržba a rekonstrukce cest a objektů (altánů, křížů, pamětních desek, obelisků). Zahradnická a sadovnická činnost, péče o veřejně přístupnou zeleň a údržba vodních ploch. Provoz sběrného dvora, kompostárny, správa hřbitovů.


Technický odbor zajišťuje správu útulku pro psy

Útulek pro psy 

Chodovská ul. směr Počerny 
tel.: 725 536 158
e-mail: infoatutulekpropsy [emailtecka] cz (info[at]utulekpropsy[dot]cz)
web: www.utulekpropsy.cz 

Útulek pro psy má celkem 20 kotců. Slouží výhradně pro potřeby města, nefunguje jako hotel. Psi v útulku jsou nejčastěji odchyceni Mětskou policií Karlovy Vary. Jsou zde umísťováni i psi týraní, kteří byli odebráni původnímu majiteli.

Organizace metodicky řízené odborem strategií a dotací

Kancelář architektury města Karlovy Vary

náměstí Milady Horákové č.p. 2041, 360 20 Karlovy Vary
tel.: 353 151 480, 721 988 504
e-mail: infoatkamkv [emailtecka] cz (info[at]kamkv[dot]cz)

ředitel: Ing. arch. Karel Adamec

Péče o obraz města a koncepční rozvoj městské aglomerace Karlových Varů

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Jitka Hnátíková

Poslední aktualizace: 4.10.2023

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám