Územní studie Karlovy - Stará Role, Okružní ulice, včetně Domova pro seniory

Rada města Karlovy Vary svým usnesením ze dne 26.2.2013 schválila výběr lokality pro investiční záměr na výstavbu Domova pro seniory, který bude umístěn v městské části Stará Role, v Okružní ulici, na pozemcích v majetku města, a rozhodla o pořízení územní studie i pro pozemky související, a to jak v majetku města, tak v majetku soukromých osob.

Předmětem územní studie je urbanistické řešení koncepce zástavby předmětné lokality, přičemž hlavním účelem územní studie je řešení umístění Domova pro seniory. Při Okružní ulici se předpokládá smíšená městská zástavba – občanská vybavenost, obchod, služby, administrativa, ve zbytku území zástavba bytovými domy a městský park.

Požadavkem je zpracovat dvě varianty řešení – s intenzivnější a méně intenzivní zástavbou.

Dalším požadavkem je doplnit dopravní obsluhu území z Okružní ulice a řešení dopravy v klidu, prověřit umístění parkovacího domu a kruhového objezdu v místě současné křižovatky Okružní – Truhlářská.

Dále je potřeba řešit koncepci infrastruktury pro celou lokalitu. Napojení řešených rozvojových ploch se uvažuje na stávající a nově navržené vodovodní řady, kanalizační stoky, STL plynovody a vedení VN 22kV, zásobování teplem je řešeno napojením na horkovodní napáječ Vřesová – Karlovy Vary, jehož trasa je vedena podél Okružní ulice.

Je potřeba vzít také v úvahu etapizaci výstavby s tím, že první etapou bude vybudování Domova pro seniory.

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Petr Vaňkát

Poslední aktualizace: 27.4.2016

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám