Územně analytické podklady

Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Karlovy Vary (aktualizace 2016)

"Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj."

www.strukturalni-fondy.cz/iop

Územně analytické podklady Města Karlovy Vary byly pořízeny v souladu s § 26-29 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a v souladu s § 4-5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění.

Pořizovatel: Město Karlovy Vary

Zhotovitel: Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad, oddělení územního plánování

Zpracovatelé v rámci programu IOP: MEDIKA projekt, Karlovy Vary s.r.o.; Ing. Václav KELLNER, Zeměměřičská inženýrská projektová kancelář, Karlovy Vary

Zpřístupnění: Územně analytické podklady Města Karlovy Vary jsou zveřejněny v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle § 166 stavebního zákona, v platném znění.

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Karlovy Vary - 4. aktualizace 2016

Textová část16.63 MB

The person responsible for this page is: Marcela Giertlová

Last update: 16.10.2020

Are you missing something on this page? Write us