Nouzové přežití

1. Úvod

Jedním z rozhodujících a hlavních úkolů při řešení mimořádné události je ochrana života a zdraví obyvatelstva a likvidace bezprostředních následků mimořádných událostí v zasaženém území.

Plán nouzového přežití vychází z analýzy rizik ohrožení území. Opatření nouzového přežití navazují na evakuaci obyvatelstva z postiženého území nebo jsou realizována na pomoc obyvatelstvu v prostoru zasaženém mimořádnou událostí. Jedná se zejména o poskytnutí nouzového ubytování náhradního ošacení, stravy a nápojů po nezbytně nutnou dobu.

Plán nouzového přežití obsahuje:

 • nouzové ubytování,
 • nouzové zásobování potravinami,
 • nouzové zásobování pitnou vodou,
 • nouzové základní služby obyvatelstvu,
 • nouzové dodávky energií,
 • organizování humanitární pomoci
 • rozdělení odpovědnosti za provedení opatření pro nouzové přežití obyvatelstva.

Pro potřeby operativního řešení mimořádných událostí a krizových situací (povodně, přívalové srážky, vichřice, rozsáhlé požáry, teroristické útoky apod.) je na úrovni centrální, krajské a územní vytvořeno následující zásoby materiálu pro potřeby zajištění nouzového přežití obyvatel:

Centrální úroveň – pro území České republiky

 • 11 souprav materiálních základen humanitární pomoci, každá o kapacitě pro 150 osob,
 • 15 souprav mobilních kontejnerů nouzového přežití,
 • pro potřeby HZS krajů při mimořádných událostech velkého rozsahu je na centrální úrovni u Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR uložen materiál a věcné prostředky pro nouzové přežití obyvatelstva.

Krajská úroveň – pro území Karlovarského kraje

 • kontejner nouzového přežití určený pro poskytnutí krátkodobé účinné pomoci pro 25 až 50 osob postižených mimořádnou událostí nebo krizovou situací.

Územní úroveň

Ve skladech a na stanicích HZS KK jsou uloženy:

 • soupravy nouzového přežití pro okamžité použití,
 • soupravy nouzového přežití pro následnou pomoc,
 • soupravy pro pětičlenné rodiny pro potřeby nouzového přežití (ošacení, pokrývky hlavy, obuv, hračky).

Místo uložení a obsah jednotlivých souprav je uveden v příloze č. 1

Pro operativní řešení mimořádných událostí jsou ve skladech HZS KK dále uloženy prostředky pro záchranné a likvidační práce (např. stany, zakrývací plachty, protipovodňové pytle, plničky, vysoušeče, spací pytle a další). Seznam materiálu je uveden v příloze č. 2.

ORP Karlovy Vary má pro řešení následků mimořádných událostí a pro potřeby nouzového přežití zakoupen materiál uvedený v příloze č. 3

 

2. Nouzové  ubytování

Nouzové ubytování zahrnuje organizaci a poskytování náhradních ubytovacích kapacit pro evakuované obyvatelstvo. Je zabezpečeno tak, aby byly splněny základní požadavky pro spánek, odpočinek a hygienické potřeby osob. Přednostně jsou k tomuto účelu využívána zařízení v majetku obcí, měst či krajů tzn. školská zařízení, ubytovny a tělocvičny. Upřednostňují se zařízení, která jsou schopna zabezpečit stravu a její vydávání. Dále je možné k nouzovému ubytování využít i soukromé zařízení, jako jsou hotely, ubytovny a kempy.

Přehled subjektů využitelných k zabezpečení nouzového ubytování a stravování na území ORP Karlovy Vary je uveden v příloze č. 4.

3. Nouzové zásobování potravinami

Nouzové zásobování potravinami zahrnuje zajištění zásobování základními druhy potravin a zabezpečení stravování. Pro tyto potřeby se využívá distribuční síť, stálá stravovací
zařízení, mobilní stravovací zařízení a hromadné výdejny stravy. Možno využít humanitární pomoc.

Zabezpečení nouzového zásobování potravinami je sledováno v kategoriích:

 • základní potraviny,
 • balená pitná voda,
 • pekařství,
 • masné výrobky.

Přehled vývařoven, supermarketů, velkoskladů s potravinami a nápoji, pekáren apod. pro ORP Karlovy Vary je uveden v příloze č. 4.

 

4. Nouzové zásobování pitnou vodou

Nouzové zásobování pitnou představuje zabezpečení nezbytného množství vody pro obyvatelstvo v situaci, kdy stávající systém zásobování pitnou vodou je zcela, nebo částečně nefunkční. Systém nouzového zásobování pitnou vodou se zahajuje do pěti hodin od vyhlášení krizového stavu.    

Při nouzovém zásobování pitnou vodou je nutné respektovat následující zásady:

 • přednostně pitnou vodou zásobovat správní úřady, školská, zdravotnická, sociální
  a ubytovací zařízení, zařízení ozbrojených sil a bezpečnostních sborů,
 • pitnou vodou požadované kvality zásobit obyvatele v množství první dva dny 5 litrů na osobu a den a třetí a další dny 10-15 litrů na osobu a den.

K nouzovému zásobování pitnou vodou se využívají:

 • nenarušené vodovodní systémy a možnosti jejich propojení,
 • soupravy na dezinfekci vody,
 • dovážení pitné vody cisternami,
 • dodávky balené vody,
 • mobilní úpravny vody apod.

V Karlovarském kraji nouzové zásobování pitnou vodou zabezpečují vodárenské podniky, Státní správa hmotných rezerv a také vybrané právnické a fyzické osoby (na základě Dohody). Pro ORP Karlovy Vary jsou dodavatelem pitné vody Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 06 Karlovy Vary, Doubí a společnost AYIN, s. r. o., Mariánské Lázně, Úšovice, Tepelská 867/3a.

V Karlovarském kraji není ustavena Služba nouzového zásobování pitnou vodou ve smyslu metodického pokynu Ministerstva zemědělství čj. 102598/2011-MZE-15000.

 

5. Nouzové základní služby obyvatelstvu

Jedná se o základní nouzové služby obyvatelstvu postiženého mimořádnou či krizovou situací.

Zabezpečení nouzových základních služeb je plánováno v kategoriích:

 • ošacení,
 • hygienické potřeby,
 • sklenářství,
 • pokrývačství,
 • truhlářství,
 • prádelny a čistírny,
 • lékárny,
 • veterinární ambulance,
 • tuhá paliva,
 • pohonné hmoty,
 • ostatní služby.
 • zdravotnické služby
 • sociální služby
 • pohřební služby.

Přehled organizací využitelných k poskytnutí nouzových služeb je uveden v části B2 KP ORP, v přehledu dodavatelů nezbytných dodávek.

Přehled čerpacích stanic PHM je uveden v části B3 KP ORP.

 

6. Nouzové dodávky energií

Zajištění energií (elektrická energie, teplo, plyn) pro důležité provozy a objekty potřebné k zajištění činnosti postiženého území za využití nouzového propojení energetických sítí, pojízdných a přenosných zdrojů energií a zabezpečení dodávek zejména tuhých paliv.

Mezi právní předpisy, které upravují oblast energetiky, mimo jiné patří:

 • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
 • Vyhláška MPO č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství
 • Vyhláška MPO č. 80/2010 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice
 • Vyhláška MPO č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

 

6.1.Elektrická energie

Elektrická energie pro obyvatelstvo bude dodávána podle příslušného stupně regulačního, vypínacího a frekvenčního plánu na základě konkrétní situace v závislosti na dispečerském řízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., případně ČEPS, a.s.
Provozovatelem distribuční soustavy pro ORP Karlovy Vary je společnost ČEZ Distribuce, a.s.

 

6.1.1. Řešení běžných poruchových a havarijních stavů

Pro řešení běžných poruchových stavů v distribuční soustavě na území ORP Karlovy Vary jsou po celých 24 hodin každého dne vyčleněny v ČEZ Distribuce, a. s. tyto organizační jednotky:

 • poruchová služba pro distribuční zařízení VN a NN – pracoviště Karlovy Vary,
 • oblastní středisko údržby sítí distribuční soustavy – pracoviště Karlovy Vary,
 • oblastní středisko údržby rozvoden distribuční soustavy – pracoviště Karlovy Vary pro rozvodny elektrické energie pro území ORP Karlovy Vary.
 • Poruchová linka: 840 850 860

 

6.1.2.Řešení mimořádných poruch a stavů nouze

Eskalaci poruchových stavů řeší ČEZ Distribuce, a. s. pomocí vnitřního řídicího aktu – Eskalační plán. Stav nouze je řešen v souladu s Havarijním plánem ČEZ Distribuce, a. s. a vzniklá situace je organizačně řízena krizovým štábem ČEZ Distribuce, a. s.

 

6.2.Plynárenství

Pro obyvatelstvo bude plyn dodáván podle omezujících otopových křivek, které umožní vytápění objektů na minimální teplotu nebo podle havarijního odběrového stupně, který představuje zastavení dodávky plynu odběratelům všech kategorií. Pro velkoodběratele pro výrobní účely se plyn bude dodávat podle omezujících odběrových stupňů.

Dodavatelem plynu pro ORP Karlovy Vary je společnost GasNet, s.r.o.

 

V případě vzniku poruch, nehod nebo havárií na rozvodných plynových zařízeních jsou povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v rámci řešení těchto stavů ve společnosti řešeny v havarijních plánech zpracovaných dle zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., a v Havarijním plánu GasNet, s.r.o.

 

6.3.Teplárenství

Pro obyvatelstvo bude dodávka tepla prováděna na základě regulačního plánu podle odběrových diagramů k jednotlivým regulačním stupňům. Při regulaci odběru tepla se bere v úvahu naléhavost dodávek tepla, zejména z hlediska potřeb zdravotnictví, potravinářství, školství případně i dalších.

Hlavními dodavateli tepla v ORP Karlovy Vary jsou:

 • Karlovarská teplárenská, a.s., Karlovy Vary, Bohatice, Na Výšině 348/26
 • Elektrárna Tisová, a.s., Březová, Tisová 2
 • Zemědělské družstvo Novosedly, Pšov 4
 • Žlutická teplárenská, a.s., Žlutice, Velké náměstí 131

 

Přehled sil a prostředků na likvidaci mimořádných událostí je součástí havarijních plánů jednotlivých závodů. Případný nedostatek energií je řešen smluvním vztahem s vybranými dodavateli.

Při stavech nouze jsou držitelé autorizace a odběratelé povinni se podřídit omezení spotřeby. Rozsah a způsob omezení tepla se provádí podle regulačního plánu. V každé soustavě zásobování teplem se stanovují regulační stupně dodávky v závislosti na míře omezení jejího výkonu. Držitelé autorizace jsou povinni bezprostředně po vzniku havárie či vyhlášení stavu nouze zahájit likvidaci následků v souladu s havarijními plány organizace, které se zpracovávají u soustav zásobování teplem o výkonu vyšším jak 10 MW.

 

7. Organizování humanitární pomoci

Úkolem humanitární pomoci je uspokojit základní životní potřeby obyvatelstva, pomáhat při obnově postiženého území formou věcných, nebo finančních prostředků, služeb, nebo speciálních prací. Je poskytována dobrovolně a bezplatně orgány státní správy, právnickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a nevládními organizacemi. Humanitární pomoc může mít charakter finanční (finanční sbírky, výtěžek charitativních koncertů apod.), materiální (ošacení, stravování, hygienické potřeby, vysoušeče, pracovní nářadí, dezinfekční prostředky, pracovní obuv a rukavice, lůžkoviny apod.), psychosociální (krizové intervenční psychosociální týmy) a duchovní (náboženská pomoc). Součástí humanitární pomoci může být i pomoc sociální a právní.

 

7.1.Organizace humanitární pomoci

Při organizování humanitární pomoci je postupováno v souladu s  vydanými „Zásadami postupu hasičských záchranných sborů krajů při poskytování a koordinaci přijetí darů movitých věcí nabídnutými tuzemskými dárci v rámci humanitární pomoci“ (čj.: PO-337-7/OOB-2003).

 

7.2.Výdej materiálu humanitární pomoci

Výdej materiálu humanitární pomoci ze skladu HZS KK bude zahájen na základě rozhodnutí krajského ředitele Hasičského záchranného sboru  kraje, případně krajského řídícího důstojníka při vzniku mimořádné události. Výdej materiálu HP organizuje vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

 

7.3. Zásoby pro humanitární pomoc

Zásoby pro humanitární pomoc jsou součástí systému nouzového hospodářství podle § 10 zákona č. 241/2000 Sb. a jsou vytvářeny Správou státních hmotných rezerv (SSHR) v systému státních hmotných rezerv.

Zásoby pro humanitární pomoc tvoří vybrané základní materiály a výrobky určené k bezplatnému poskytnutí vážně materiálně postižené fyzické osobě a vydávají se po vyhlášení krizových stavů. O jejich vydání rozhoduje předseda SSHR na základě požadavku krajského úřadu nebo obecního úřadu ORP. Za přidělení odpovídá hejtman nebo starosta ORP, kterému byly zásoby pro humanitární pomoc poskytnuty.

Stav zásob pro humanitární pomoc je k 1. 9. 2016 u SSHR následující:

 • 17 680 ks přikrývek,
 • 7 000 ks izotermických záchranných folií,
 • 1 741 ks spacích pytlů,
 • 1000 ks spacích izolačních podložek,
 • 400 ks lůžek skládacích,
 • 150 ks stanů rodinných,
 • 15 760 ks příborů plastových,
 • 7 880 ks hrnků,
 • 7 880 ks zápalek,
 • 7 880 ks vařičů na tuhý líh,
 • 7 880 ks tuhého lihu,
 • 23 640 ks svíček (kelímek),
 • 7 880 ks poznámkových bloků,
 • 7 880 ks tužek,
 • 31 520 ks papírových kapesníků.

Konzervované dávky potravin ani balená pitná voda v současné době v zásobách pro humanitární pomoc nejsou. Humanitární balíček jako takový byl zrušen, většina jeho položek byla zachována a nyní jsou vedeny v evidenci samostatně, viz výše.

 

7.4. Jiná pomoc

Důležitou úlohu při poskytování humanitární pomoci postiženému obyvatelstvu  plní nevládní a církevní organizace (např. občanská sdružení, armáda spásy, ČČK), které působí v humanitární, sociální a sociálně-zdravotní oblasti. Na území ORP Karlovy Vary sídlí Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary a Farní Charita Karlovy Vary poskytující humanitární a sociální pomoc. Kontakty na NNO jsou dostupné v části B4.1 KPK.

Obyvatelstvu je také poskytována posttraumatická, psychosociální a duchovní pomoc, jejíž zabezpečení je rozpracováno v části C15 HPK, plán psychosociální pomoci.

Organizačním prvkem pro zabezpečení humanitární pomoci obyvatelstvu je externí skupina stálé pracovní skupiny štábu HZS KK – Pracovní skupina pro koordinaci poskytování humanitární pomoci (dále jen „skupina KPH“).

V případě, že je aktivován KŠ ORP a KŠK nezasedá, může krizový štáb ORP požádat cestou štábu HZS KK o aktivaci skupiny KPH pro zajištění koordinace poskytování humanitární pomoci  v rámci ORP.

 

8. Rozdělení odpovědnosti za provedení opatření pro nouzové přežití obyvatelstva

Fyzické osoby

V souladu s ustanoveními zákona č. 239/2000 Sb., o IZS může být fyzická osoba vyzvána velitelem zásahu, starostou obce nebo hejtmanem kraje k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci.

 

Právnické a podnikající fyzické osoby

POaPFO zahrnuté do havarijního plánu Karlovarského kraje poskytují a aktualizují podklady pro jeho zpracování a plní úkoly opatření nouzového přežití v rozsahu jim stanoveným tímto plánem. Dále se mohou podílet na některých opatřeních k nouzovému přežití obyvatelstva jako zřizovatelé zařízení civilní ochrany.,

POaPFO jsou v souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi a s jejich přípravou povinny poskytnout osobní nebo věcnou pomoc na přímou výzvu velitele zásahu nebo starosty obce nebo prostřednictvím KOPIS.

 

Orgány obce

Obecní úřad se podílí na zajištění nouzového přežití obyvatelstva ve své územní působnosti.

Obecní úřad ve své územní působnosti za tímto účelem poskytuje informace a dodává podklady potřebné ke zpracování havarijního plánu kraje. Dále seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení a připravenými opatřeními pro nouzové přežití.

K zabezpečení opatření nouzového přežití může obec zřizovat zařízení civilní ochrany.

Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce.

 

Orgány Karlovarského kraje

Zajišťují a organizují přípravu a realizaci opatření nouzového přežití obyvatelstva ve své územní působnosti. Tyto úkoly orgánů Karlovarského kraje plní HZS KK.

 

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

HZS KK dále organizuje a koordinuje humanitární pomoc, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva.        

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Lukáš Zelenka

Poslední aktualizace: 7.6.2023

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám