Urbanistické soutěže města se zúčastnilo 13 návrhů

26.07.2013

Zadáním soutěže bylo vyřešit budoucí rozvoj širšího centra města na pomezí Tuhnic, Rybář, Drahovic a obchodně-správního centra, vymezeného takto:

O hodnocení návrhů rozhodovala jedenáctičlenná porota sestavená ze zástupců městské samosprávy a nezávislých respektovaných odborníků, ve složení:

Členové poroty nezávislí:

 • prof. Ing. František Lehovec, CSc.
  ČVUT, Fakulta stavební, dopravní odborník
 • Ing. arch. Milan Körner, CSc.
  ČVUT, Fakulta architektury, kvalifikovaný porotce
 • doc. Ing. arch. Radek Kolařík, předseda poroty
  autorizovaný architekt, kvalifikovaný porotce
 • prof. Ing. Petr Moos, CSc.
  ČVUT, Fakulta dopravní
 • doc. Ing. arch. Irena Fialová
  autorizovaná architektka, kvalifikovaná porotkyně
 • Ing. arch. Václav Škarda
  autorizovaný architekt, kvalifikovaný porotce

Náhradníci poroty nezávislí

 • Ing. arch. Jan Sedlák
  autorizovaný architekt, kvalifikovaný porotce
 • JUDr. PhDr. Jiří Plos
  kvalifikovaný porotce
 • Ing. arch. Petr Mráz
  autorizovaný architekt, kvalifikovaný porotce

Členové poroty závislí

 • Ing. Petr Kulhánek, místopředseda poroty
  primátor města Karlovy Vary
 • Ing. Petr Bursík
  1. náměstek primátora města Karlovy Vary
 • RNDr. Jaroslav Růžička
  náměstek primátora města Karlovy Vary
 • Ing. arch. Antonín Juštík
  člen Komise architektury a památkové péče
 • Ing. Josef Janů
  člen Komise architektury a památkové péče

Náhradníci poroty závislí

 • Ing. Milan Rusev
  předseda Komise architektury a památkové péče
 • Ing. arch. Jiří Janisch
  člen Výboru pro strategický rozvoj a územní plánování a Komise architektury a památkové péče
 • Ing. arch. Richard Mundil
  člen Výboru pro strategický rozvoj a územní plánování
 • Ing. arch. Ladislav Komrska
  spoluautor připravovaného nového územního plánu města

Přezkušovatel soutěžních návrhů

 • RNDr. Milan Svoboda

Ocenění

Porota na podkladě důkladné rozvahy, založené na podrobném studiu návrhů, rozhodla o jiném rozdělení cen, než jaké bylo předvídáno v soutěžních podmínkách. Rozhodla udělit 3 druhé ceny ve stejné výši, neboť toto rozdělení proporčně vystihuje naplnění předmětu soutěže v oceněných návrzích z důvodů uvedených níže. POdobgně rozhodla také v případě dílčích přínosů návrhů, jimž byly uděleny odměny.

Rozhodnutím soutěžní poroty nebyla udělena 1. cena, byly uděleny 3 druhé ceny ve výši  170 tis. Kč a nebyla udělena cena třetí.

Druhá cena byla udělena těmto návrhům:

 • Návrhu č. 2, jehož autorem je Cigler Marani Architects, a.s., doc. ing. arch. Jakub Cigler a spolupracovníci, nám. 14. října 17, 15000 Praha 5.
 • Návrhu č. 4, jehož autorem jsou: ing. arch. Michal Gabaš, ing.arch. Z. Rothbauer  a ing. arch. Vojtěch Sosna, Na Okraji 132/72, 16200 Praha 6.
 • Návrhu č.11, jehož autorem je: A 69 architekti, s.r.o., ing.arch. B. Redčenkov a spolupracovníci,Valdštejnova 581/8, 35002  Cheb.

Rozhodnutím soutěžní poroty byly dále uděleny 2 odměny ve výši 85 tis. Kč, a to

 • návrhu č. 6, který podal: ing. arch. F. Novotný, Za Mlýnem 1563/27, 147000 Praha 4,  ing. arch. J. Suchan, ing. arch. K. Wirth a spolupracovníci,
 • a návrhu č. 13, který podal doc. ing. arch. Patrik Kotas, Janáčkovo nábř. 5, 15000 Praha 5, ing.arch. L.Krotilová a spolupracovníci.

Závěry poroty

Porota se jednomyslně shodla na tom, že:

 • soutěž naplnila účel a poslání, definované soutěžními podmínkami
 • zejména vybrala autory, kteří konceptem soutěžního návrhu přesvědčili porotu o tom, že mohou být dobrými partnery vyhlašovatele pro dopracování projektu v dalších stupních
 • počet návrhů hodnocených v soutěži byl mírně nižší, než by odpovídalo jejímu významu. Přesto se porota domnívá, že jí tento počet poskytl dostatečný podklad k odpovědnému rozhodování
 • úroveň všech návrhů, kterým byly uděleny ceny a odměny, je dobrá
 • většina návrhů obsahuje velmi odvážné vize, které jsou až  na pomezí reálnosti
 • hodnota ostatních návrhů hodnocených v soutěži v 1. kole spočívá v možnosti porovnání jejich různých přístupů k řešení území s přístupem návrhů, které byly oceněny a odměněny. To znamená především potvrzení přístupů k řešení předmětu soutěže, které porota uvádí ve svém doporučení vyhlašovateli
 • autoři oceněných a odměněných návrhů projevili dostatečnou míru odbornosti pro řešení dílčích částí úkolu.

Popis oceněných a odměněných návrhů

Soutěžní návrh č. 2

 • Návrh je kvalitní v podstatných hlediscích. Předložené řešení dobře vystihuje a reflektuje dvě očekávané vývojové fáze urbanismu širšího centra města – aktuální etapy, se silničním průtahem na levém břehu, a vzdáleného výhledu – pro realizaci silničního obchvatu města. V jednotlivém výčtu patří k nesporným přednostem návrhu:
  umístění komplexního uzlu (terminálu) veřejné dopravy do optimální polohy v prostoru ulice Varšavské a tržnice
 • uvolnění pěšího tahu z centra města přes náměstí Republiky a dále na západ od automobilové dopravy, propojení pěších zón 
 • plnohodnotný městský park na pravém břehu Ohře, optimálně dimenzovaný i šířkově, nikoli jen jako pobřežní zeleň, a to za cenu přiměřené redukce šířky zastavitelné plochy na dolním nádraží. Ve výhledu vč. odstranění bariéry železnice na pravém břehu řeky
 • přitom zachovává prostorové poměry pro smysluplné provedení revitalizace stávajícího brownfieldu dolního nádraží plnohodnotnou zástavbou 
 • ve vzdáleném výhledu odklon trasy bečovské železnice na hlavní trať, a tím koncentrace železnice na Horní nádraží, s odstraněním bariérového efektu železnice v prostoru pravého břehu (dolní nádraží)
 • silničnímu průtahu na levém břehu je v aktuální etapě plně přiznána a ponechána páteřní (kapacitní) funkce. Teprve ve výhledu (časově velmi vzdáleném), po vybudováním obchvatu města, dojde k přeměně této průtahové komunikace na městské třídy a k odstranění bariéry této rychlostní komunikace I/6 na levém břehu řeky.

Návrh umožní dotvoření kvalitního městského centra jako pokračování města lázeňského. Za přínosné je považováno definování dvou fází (etapa) a výhled (po odvedení dopravy z centra obchvatem). Návrhu je však vytýkáno kapacitně nedostatečné dopravní řešení v aktuální etapě, bez nového mostu. Dopravně přetížený bude most Chebský vč. jeho dosti nevhodného dopravního napojení na ulici Horovu. Tímto návrhem je městu předkládáno urbanistické řešení, do jisté míry využitelné pro územně plánovací činnost.

 

Soutěžní návrh č. 4

Návrh je taktéž kvalitní v podstatných hlediscích. Jeho řešením se přetváří prostor širšího centra Karlových Varů na plnohodnotné městské centrum. Překonávají se současné urbanistické bariéry. K hlavním přednostem návrhu patří:

 • intenzívní propojení městských prostorů na levém a pravém břehu řeky Ohře, a to třemi optimálně umístěnými mostními spojnicemi, včetně jejich vyústění v předpolí na obou březích
 • intenzívní zástavba klíčových ploch na obou březích s docíleným efektem sjednocení města. Osvědčená forma zástavby, městské kompaktní bloky, s odpovídající výškou, návaznost na kontext a uliční síť historické zástavby na obou březích města, jako vyjádření pokračování tradičního města
 • Chebský most je přestavěn, rozšířen, s přeorganizováním křižovatek na obou stranách, most je  věnován především pěším a městskému veřejnému prostoru
 • jako reprezentant jedné ze dvou možných koncepcí řešení dopravního terminálu, a to jako ucelený terminál na ploše dolního nádraží, slučující systémy městské hromadné autobusové dopravy, železniční i vnitrostátní autobusové dopravy.

Návrhu je ale vytýkáno přílišné přiblížení intenzívní zástavby k řece Ohři a redukce zeleně v tomto prostoru. Návrh obsahuje odvážné vize, které jsou až na pomezí reálnosti. Negativně je hodnoceno příliš dlouhé zatunelování levobřežního silničního průtahu a situování budov na něm. A také akceptace starší ideje tuhnické a bohatické železniční spojky. U tohoto návrhu se jedná o řešení, které zadavatel může v některých částech využít pro další územně plánovací činnost.

 

Soutěžní návrh č. 11

I tento návrh je kvalitní v podstatných hlediscích. Přesvědčivě ukazuje možný směr urbanistického vývoje města, rozšíření atraktivity tradiční lázeňské části i do dřívější periferie. Vytváří logickou a čitelnou městskou strukturu, navzájem propojenou, prostupnou, prostou kolizí a konfliktů. K přednostem návrhu patří:

 • optimální umístění a uspořádání jediného hlavního dopravního terminálu integrujícího všechny druhy veřejné dopravy v prostoru trojúhelníkového pozemku mezi stávající přestupní stanicí MHD Tržnice a křižovatkou u Becherovky. Terminál má být první etapou a předpokladem dalšího rozvoje. Je proto navržen v prostoru nejméně problémovém a zároveň velmi vhodném pro MHD i napojení na stávající centrum
 • zřízení nového mostu přes řeku Ohři, v optimální poloze, který propojí levobřežní průtah a navrženou dostavbu ploch v oblasti dolního nádraží. Most je možné na průtah připojovat postupně, nejprve jednostranně, později kompletním křižovatkou
 • zklidnění náměstí Republiky a prodloužení pěšího tahu z lázeňského centra do Rybář, i když ne v takové důslednosti jako u jiných návrhů
 • paralelní nábřežní bulvár s kolonádou propojující nové těžiště města
 • zklidněný Chebský most, uvolnění obou jeho předpolí, možnost obnovit konturu předválečné zástavby a obnovení kompoziční osy soud – magistrát
 • důraz na plochy kolem tržnice a ústí Teplé, kde je nové městské centrum s hlavním náměstím
 • na nový most navazuje křižovatka pod pivovarem, nové propojení nahoru do centra Rybář, 
 • uvolnění jižního nábřeží Ohře od kolejiště Dolního nádraží.

I tento návrh obsahuje odvážné vize, které jsou až na pomezí reálnosti. Vytýkáno je přílišné přiblížení intenzívní zástavby k řece Ohři a redukce zeleně v tomto prostoru. Negativně je hodnocena ne dosti odůvodněná přeložka levobřežní páteřní komunikace, příliš dlouhé obestavění železnice na pravém břehu a umístění budov na zatunelované části levobřežního silničního průtahu. U tohoto návrhu se jedná o řešení, které zadavatel taktéž může zčásti využít pro další územně plánovací činnost.

 

Soutěžní návrh č. 6

Koncepčně kvalitní návrh, jehož přednost je v jeho komplexnosti. Řeší většinu podstatných urbanistických problémů širšího centra města, včetně propojení dnes od centra oddělených městských částí. A to reálně, s přiměřenou náročností navrhovaných opatření. Koncepce je verbálně přesvědčivá, ne vždy je ale průkazně promítnuta do konkrétní grafiky návrhu. Kapacitní a funkční je navržené dopravní řešení. Obsluha centra je zajištěna trojnásobným připojením na levobřežní páteřní komunikaci, s novým mostem v ose ulice Charkovské, s novou komunikací vedenou paralelně s ul. Západní. Reálné je zklidnění Chebského mostu a naplnění jeho významu jako spojovacího článku centra s levobřežním městem. Deklarované vytvoření městského prostoru na náměstí Republiky ale v návrhu není důsledné, stejně jako přímý kontakt zelených břehů Ohře s městem. Reálný, funkční a kapacitní je návrh rozvoje terminálu veřejné dopravy v jeho současné pozici v prostoru dolního nádraží. Prostorově problematické by bylo plné napojení ostrovského mostu na průtah.

 

Soutěžní návrh č. 13

Návrh integruje většinu rozvojových podnětů, považovaných všeobecně za přínosné. To je zejména propojení struktur města na obou březích Ohře, dosahované cestou přestavby obou předpolí chebského mostu. Přiznání časové vzdálenosti realizace silničního obchvatu města a tomu odpovídající řešení - překrytí zeleným valem a zástavbou. Rozsah překrytí je však příliš velký. Zrušení dolního železničního a autobusového nádraží, jehož území je plně využito jako rozvojová plocha pro novou kvalitní zástavbu. Doplněno je nové přemostění Ohře v optimální poloze, které odlehčí chebskému mostu. Navrhuje se vytvořit dva základní uzly veřejné dopravy, které budou mezi sebou komfortním způsobem propojeny. Prvním hlavním uzlem je víceúčelový centrální terminál, jenž v sobě bude zahrnovat MHD, autobusovou i železniční dopravu, na plochách při ústí teplé do Ohře, u solivárny. Jeho realizace by však narazila na majetkoprávní problémy. Zdůraznění dopravního významu horního nádraží, které se stává druhým uzlem hromadné dopravy, zahrnující přestupní vazby mezi autobusy MHD, železnicí a lanovkou MHD. Jako nízké se jeví využití potenciálu celého území na levém břehu Ohře (kolem ulice Dolní Kamenná). Příliš rozsáhlé plochy na levém břehu jsou řešené jako zeleň. Kontroverzní je řešení zástavby na pravém břehu až do blízkosti břehu, a také nereálné řešení dopravního napojení chebského mostu na zatunelovaný průtah.

 

Doporučení poroty vyhlašovateli

Porota doporučuje vyhlašovateli zahájit na základě výsledků soutěže jednání v jednacím řízení bez uveřejnění se všemi autory návrhů, jimž byla udělena 2. cena.

Pro formulaci Zadání k dopracování řešeného území porota doporučuje:

Zástavba Západní ulice:
 • Porota doporučuje vymezit smíšené území v Tuhnicích mezi ul. Západní a pravým břehem Ohře.
 • Porota doporučuje koncepčně vytvořit systém využití stávajících a navržení nových veřejných prostranství tak, aby došlo k jejich propojení.
 • Výška zástavby s ohledem na prostorovou koncepci (vizuální kvalitu) a míru využití území. Zástavba by měla mít rozlišení intenzity (míry ) využití území. 
 • Mezi zástavbou a Ohří vymezit odpovídající veřejný prostor s dominantní funkcí parkové zeleně v proporci v měřítku soutěžního návrhu č. 2. Porota doporučuje toto území řešit jako rekreační území propojující lázeňskou část s meandrem Ohře v Tuhnicích a navazujícím sportovním zařízením městského významu. 
 • Do zástavby integrovat paralelní komunikační propojení, přičemž mezi okrajem zástavby a Ohří by neměla být kapacitní komunikace vytvářející bariéru pěšího přístupu k řece.
 • Vedení kolejové dopravy zvážit jako povrchové. Technické a hygienické parametry lze řešit jako tramvaj (rychlotramvaj).
 • Do kompozice zástavby je vhodné zapracovat historický objekt železniční točny.

 

Prostor náměstí Republiky
 • Tento prostor řešit prioritně jako velkorysý zklidněný ve prospěch pěšího pohybu  spojující všechny směry - Varšavská, T.G.Masaryka, Dr.Davida Bechera, Chebský  most, nová zástavba v Tuhnicích.
 • Nový prostor náměstí podpořit odpovídající funkcí přilehlé zástavby.
 • Respektovat pohledovou osu budovy Magistrátu II – Bělehradská.

 

Tžnice, dopravní terminál
 • Preferovat multifunkční dopravní uzel městské, příměstské a dálkové autobusové, popřípadě vlakové dopravy,  podle kapacitních požadavků, které budou specifikovány samostatně. Pro lokalizaci záměru přednostně využít pozemky města. 

Horova
 • Využít znehodnocený prostor Solivárny pro další městské funkce s případným propojením na protilehlý břeh Ohře s využitím prodloužení pohledové osy Sokolovské ulice.

 

Rybáře – Dolní Kamenná
 • Akceptovat trasu automobilového průtahu, případné zapuštění - překrytí  - řešit racionálně,  nevytvářet nad průmětem průtahu složité stavební objekty. Další využití prostoru řešit variantně s výhledem na jiný dopravní režim po realizaci silničního obchvatu Karlových Varů.

 

Připojení horního nádraží
 • Není rozhodující pro komplexní řešení prostoru, preferovat přirozený nástup Ostrovským mostem, vazbu mezi Horním nádražím a náměstím Republiky řešit přátelsky k chodcům.  Propojení prostoru horního nádraží a Horovy ulice lanovkou je výhledově možné.

 

Vzájemné propojení centrum – Rybáře
 • Porota doporučuje řešit Chebský most jako součást významného pěšího propojení obou břehů Ohře  s využitím návrhu č. 4.
 • Posílení vzájemného propojení dalším silničním mostem se jeví jako nezbytné. Optimální lokalizace přemostění doporučujeme v ose Charkovské ulice.
Prodloužení osy Sokolovské
 • Vhodné je prodloužení osy Sokolovské ulice přes Ohři k ulici U Solivárny.

Poděkování poroty vyhlašovateli a účastníkům soutěže

Členové poroty nezávislí vyjadřují svůj dík vyhlašovateli, městu Karlovy Vary, zastoupenému primátorem města ing. Petrem Kulhánkem, 1. náměstkem primátora ing. Petrem Bursíkem, náměstkem primátora RNDr. Jaroslavem Růžičkou, členům Komise architektury a památkové péče ing. arch. Antonínu  Juštíkovi, ing. Josefu Janů a ing. Milanu Rusevovi,  členu Výboru pro strategický rozvoj a územní plánování a Komise architektury a PP ing. arch. Jiřímu Janischovi,  členu  Výboru pro strategický rozvoj a územní plánování  ing. arch. Richardu Mundilovi  a spoluatorovi  připravovaného  územního plánu města ing. arch. Ladislavu Komrskovi, sekretáři soutěže ing. arch. Ilju Richtrovi a přezkušovateli soutěžních návrhu RNDr. Milanu Svobodovi za velmi dobrou přípravu soutěže a zajištění kvalitních podmínek pro soutěžící i  práci poroty.
Všichni členové poroty vyjadřují svůj dík účastníkům soutěže za úsilí, které věnovali vypracování soutěžních návrhů.

 

Porota závěrem konstatuje své přesvědčení, že přínos soutěže pro vyhlašovatele bude mít významný pozitivní vliv nejen na přípravu podmínek pro rozvoj jedinečného území města, ale i na chuť a vůli připravovat další významné projekty ve městě ve spolupráci s kvalitními architekty. S úctou a respektem k vyhlašovateli – na základě vyhodnocení soutěže – porota konstatuje, že považuje způsob výběru zhotovitele předmětu plnění formou veřejné soutěže o návrh za optimální, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Navazující veřejná zakázka - územní studie

Zadavatel je oprávněn na základě výsledku soutěže o návrh zadat navazující komplexní územní studii. Předmětem této studie bude dopracování soutěžního návrhu do podoby úplné a komplexní územní studie na urbanistické a dopravní řešení prostoru. Tato zakázka bude zadaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách. K jednání budou vyzváni autoři oceněných soutěžních návrhů. Vzhledem k charakteru soutěže jako soutěže ideové si zadavatel vyhradil právo upravit při zadávání této následné zakázky její věcné zadání, a to případně i tak, že použije náměty z více soutěžních návrhů. Limitní cena navazující územní studie nepřekročí 500.000,- Kč bez DPH.

Jednotlivé návrhy a kompletní protokol průběhu soutěže v přílohách.