Studie prostorových regulativů historického jádra města

06.03.2013

Návrh se zabývá regulací výstavby v lázeňském a obchodně-správním centru Karlových Varů.

Ta je regulována již územním plánem města - ten současný pochází z roku 1997 a město momentálně zpracovává územní plán nový, nyní je ve fázi návrhu konceptu.

Dalším důležitým dokumentem, který reguluje stavební činnost v této části města, je Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary č. 321/2012 Sb. ("lázeňský statut"). Nařízení vstoupilo v platnost 1. ledna letošního roku a mimo jiné stanoví stavby, zařízení a činnosti, které nejsou přípustné ve vnitřním lázeňském území.

Studie regulativů je dalším logickým krokem k ochraně charakteru a podstaty centra města a bude dalším závazným podkladem pro rozhodování orgánů státní správy, například stavebního úřadu, při posuzování nových stavebních záměrů, rekonstrukcí a změn v dotčeném území.

Součástí studie je mj. stanovení výškových limitů. Lázeňské území se nachází v sevřeném údolí a stavby v něm typicky provází spory o to, co je u staveb na svahu podzemním podlažím a co podlažím nadzemním. Studie se snaží jakékoliv nejasnosti zamezit tím, že stanovuje pro každou stavbu, resp. možnou stavbu tzv. referenční bod, obvykle ve výši vstupu do objektu, a výšková omezení vztahuje k němu.

Další novinkou studie je stanovení rozhledových bodů vnímání, ze kterých řeší problematiku vlivu stavebních a rozvojových záměrů na panorama historické části města. Rozhledové body byly stanoveny ve spolupráci s památkáři a reprezentují oblíbené pohledy na Karlovy Vary, jak z nadhledu z okolních výšin, tak pohledy přímo z úrovně ulic nebo podhledy z úrovně dna údolí.

Studie také ve spolupráci s památkáři definuje jako krajinotvorný a městotvorný charakteristický prvek, hodný zvláštního zřetele, fenomén terasových zahrad, daných výškovou členitostí území, atd.

Podrobná průvodní zpráva studie a jednotlivé výkresy jsou k dispozici v přiložených dokumentech pod tímto textem, nebo fyzicky k nahlédnutí na Magistrátu města Karlovy Vary - Moskevská 21, Odbor rozvoje a investic, oddělení architektury a urbanismu, kancelář č. 044.

Doporučujeme návštěvu v úřední dny – pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin, nejlépe po předchozím ohlášení, kontakt: Ing. arch. Ilja Richtr, i.richtr@mmkv.cz, telefon 353 118 278.

Podněty, připomínky a námitky k uvedenému návrhu je možné podávat nelépe do 30 dnů od veřejného projednání návrhu, tj. do konce měsíce března, a to

 • osobním podáním písemnosti prostřednictvím podatelny magistrátu,
 • zasláním poštou na adresu
   • Magistrát města Karlovy Vary
    odbor rozvoje a investic
    oddělení architektury a urbanismu
    Moskevská 21
    361 20  Karlovy Vary
 • prostřednictvím elektronické podatelny
 • datovou zprávou prostřednictvím datové schránky magistrátu, id: a89bwi8