Elektronická podatelna

Dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve smyslu standardu ISVS pro provoz elektronických podatelen, zřídil Magistrát města Karlovy Vary veřejnou elektronickou podatelnu.

Adresa elektronické podatelny: posta@mmkv.cz

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

 • Taťjana Valeriánová
 • Jitka Tišnovská
 • Marcela Vaňková

Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Magistrátu města Karlovy Vary prostřednictvím elektronické podatelny.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Úřad potvrzuje, že zpráva byla doručena elektronické podatelně datovou zprávou. Zpráva musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance magistrátu. Magistrát zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den, který bezprostředně následuje po dni doručení. Magistrát zprávu zasílá na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, pokud odesilatel výslovně nepožádal o zaslání na jinou elektronickou adresu. Pokud se zpráva potvrzující doručení vrátí úřadu jako nedoručitelná, magistrát učiní ještě jeden pokus o její doručení.

Technické parametry přijímaných datových zpráv a příloh:

Podatelna může přijímat i podání předaná na technickém nosiči dat, a to za předpokladu, že předávající dodrží:

 • Formát datové zprávy:
  • Adobe Acrobat (*.pdf)
  • Rich Text format (*.rtf)
  • Microsoft Word (*.doc)
  • Microsoft Excel (*.xls)
  • obrázkové formáty (*.bmp, *.jpg, *.tif)
 • Technický nosič dat:
  • DVD Disk
  • CD-ROM (formát PC)
  • USB FLASH (formát PC)

Na technickém nosiči dat (viz. výše) lze předat podání na podatelně Magistrátu města Karlovy Vary - přízemí, dveře č. 011, tel.: 353 118 205, 353 118 445

Pracovní doba podatelny:

 • pondělí a středa: 8:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 17:00 hod.
 • úterý a čtvrtek: 8:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 15:30 hod.
 • pátek: 8:00 - 12:00 hod. a 13:00 - 15:00 hod.

Jiné formáty a technické nosiče dat není elektronická podatelna způsobilá přijmout.

Další informace týkající se provozu elektronické podatelny, včetně formátů, které je elektronická podatelna schopna přijímat, jsou uvedeny na úřední desce Magistrátu města Karlovy Vary v dokumentu "Povinně zveřejňované údaje podle vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby".

The person responsible for this page is: Martina Košíková

Last update: 17.5.2016

Are you missing something on this page? Write us