Dotace

Dotace z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary jsou poskytovány na základě posouzení jednotlivých projektů a činností žadatelů o dotace a na základě maximálního objemu finančních prostředků příslušného odboru Magistrátu města Karlovy Vary stanoveného rozpočtem Statutárního města Karlovy Vary pro danou oblast dotace dle čl. 1 odst. 1.

Zásady pro poskytování dotací

Formuláře žádostí

Přílohy a vzory povinných příloh k žádostem:

  1. Charakteristika činnosti/projektu, na kterou je dotace požadována, včetně podrobného popisu záměru, jenž je činností/projektem sledován – je-li žádána dotace převyšující 50 tis. Kč.
  2. Podrobný rozpočet nákladů, příp. výnosů, spojených s konkrétní činností/projektem – je-li žádána dotace převyšující 50 tis. Kč.
  3. Odůvodnění požadavku na poskytnutí zálohy, je-li žádána.
  4. Je-li žadatel právnickou osobou, identifikace osob s podílem v této právnické osobě (podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí  - viz. § 31 zákona č.90/2012 Sb.) – viz. vzor
  5. Je-li žadatel právnickou osobou, identifikace osob, které jsou se žadatelem v přímém obchodním vztahu, a žadatel v nich má přímý podíl a výše tohoto podílu – viz. vzor
  6. Plnou moc – je-li žádost o poskytnutí dotace podepsána osobou, jenž zastupuje žadatele na základě plné moci – viz. vzor
  7. Podrobné informace k žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary- na činnost tělovýchova a sport.

 

  • vzor přílohy č. 4 a 5 žádosti o poskytnutí dotace (přílohu vyplní žadatel jež nemá žádný podíl v jiné fyzické ani právnické osobě ani žádná fyzická ani právnická osoba nemá podíl u žadatele)
  • vzor přílohy č. 5 žádosti o poskytnutí dotace (přílohu vyplní žadatel u nějž má fyzická nebo právnická osoba podíl přičemž přílohu č. 4 nahrazuje např. výpis z obchodního rejstříku, ze kterého podíly vyplývají)

 

Uzavření smlouvy – při podpisu smlouvy je žadatel vyzván k doložení příloh :

a) kopie smlouvy, nebo potvrzení banky, o založení běžného  účtu

b) charakteristiku činnosti žadatele;

c) v případě žádosti o poskytnutí dotace na činnost převyšující 50 tis. Kč, předložit finanční rozvahu činnosti na období, ke kterému se žádost vztahuje;

d) u právnických osob, které nejsou zapsány ve veřejném rejstříku dle zákona č.304/2013 Sb., kopie stanov nebo statutu žadatele (zřizovací listina, apod.), včetně doložení údajů o osobě či osobách oprávněných za žadatele jednat (zápis ustavující či volební schůze);

e) potvrzení o bezdlužnosti u finančního úřadu, pokud je žadatelem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba;

f) potvrzení o bezdlužnosti u správy sociálního zabezpečení, pokud je žadatelem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, žadatel který nemá zaměstnance může potvrzení nahradit čestným prohlášením o této skutečnosti;

g) čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Karlovy Vary a společnostem a organizacím, v nichž má město Karlovy Vary majetkovou účast nebo je město zřídilo;

h) ke kontrole originál „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“, ke kterému Statutární město Karlovy Vary touto smlouvou o poskytnutí dotace přistupuje (pouze pro oblast sociální péče).

i) Plnou moc – je-li žádost o poskytnutí dotace podepsána osobou, jenž zastupuje žadatele na základě plné moci - viz. vzor

j) Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu „de minimis“

k) Subjekty, které žádají o dotaci opakovaně, nemusí dokládat povinné přílohy uvedené pod písmeny a) b) d), pokud písemně a závazně potvrdí, že nedošlo ke změně požadovaných údajů.

Vyúčtování dotace:

Statutární město Karlovy Vary nemá žádný oficiální formulář k vyúčtování dotace.

Vyúčtování dotace se řídí platnými Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary čl. 7 odst. 4 a uzavřenou veřejnoprávní smlouvou.

The person responsible for this page is: Helena Kyselá

Last update: 9.3.2021

Are you missing something on this page? Write us