Evakuace při rozrušení VD

1. Úvod

Plán evakuace obyvatelstva – výpis z havarijního plánu KK pro území ORP Karlovy Vary je zpracován na ohrožení přirozenou a zvláštní povodní. Pro jiné typy krizových situací a další ohrožení např. při řešení mimořádných událostí, při nichž se předpokládá evakuace jako opatření ochrany obyvatelstva, lze použít principy uvedené v tomto plánu.

 

2. Zásady provádění evakuace

Evakuace je souhrnem opatření zabezpečujících přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených MU do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Rozlišuje se evakuace řízená, kdy orgány odpovědné za evakuaci tento proces řídí a  ovlivňují a evakuace neřízená, která spočívá v neřízeném přemístění osob, kdy obyvatelé při MU nebo krizové situaci o své vůli opouští zónu ohrožení s cílem zabezpečit si náhradní ubytování vlastní péčí.

Evakuaci osob z ohroženého území nařizuje dle § 14, odst. 4, písm. g) zákona č. 240/2000 Sb. v době krizového stavu hejtman a dále dle § 21, odst. 3, písm. b) zákona č. 240/2000 Sb. starosta obce, který evakuaci zároveň organizuje. Oprávněna nařídit evakuaci je i vláda a to v době trvání nouzového stavu dle § 6, ods. 1, písm. a) zákona č. 240/2000 Sb.

Evakuaci osob je při provádění záchranných a likvidačních prací za MU oprávněn nařídit dle § 19, odst. 3, písm. a) zákona 239/2000 Sb. velitel zásahu a dále dle § 16, odst. b) zákona č. 239/2000 Sb. organizuje starosta obce v dohodě s velitelem zásahu evakuaci osob z ohroženého území obce.

Evakuaci zajišťuje SPS KŠ ORP a evakuační středisko, přičemž pro přípravu a organizovaný průběh evakuace je nezbytná pomoc složek IZS a zařízení, orgánů a institucí určených k výkonu veřejné a státní správy, PO, POaPFO.

Zřízení evakuačních středisek případně míst nouzového ubytování, včetně personálního a materiálního zabezpečení, zajišťují obecní úřady ve spolupráci s HZS KK. Seznam evakuačních středisek je uveden v příloze č. 1.

Na pořádkovém zabezpečení evakuace, jejímž cílem je zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti v průběhu celé evakuace, se podílí PČR a obecní policie.

Varování a informování obyvatel se provádí podle zpracovaného Plánu varování HPK všemi dostupnými varovacími prostředky. Na centrální úrovni zabezpečuje varování a informování obyvatel síť rotačních a elektronických sirén. Systém je spouštěn a ovládán centrálně ze zadávacího terminálu KOPIS HZS KK případně místně určenou osobou. Výstupem na koncových prvcích varování je varovný signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ – 140s trvající kolísavý tón, který je u elektronických sirén doplněn verbální informací č. 3 ”NEBEZPEČÍ ZÁTOPOVÉ VLNY”. Po varovném signálu následuje lokální doplňková informace o vyhlášení ”stavu nebezpečí”, nařízení evakuace, způsobech jejího provedení a o chování obyvatelstva v jejím průběhu.

Informování obyvatel o ”Vyhlášení stavu nebezpečí” zabezpečují tajemníci KŠ ORP a starostové obcí na území, pro které byl „stav nebezpečí“ vyhlášen, obvyklým způsobem (úřední deska obecního úřadu, MIS, osobní předání apod.).

 

 

3. Přehled hlášení podávaných nadřízenému evakuačnímu orgánu

Detailní přehled hlášení podávaných KŠ ORP

 • Převzetí prostoru ES                                 - ihned po převzetí prostoru
 • Zahájení činnosti ES                                 - po zpohotovení ES 
 • Průběžné hlášení o činnosti ES                 - Č + 4 hodiny nebo podle požadavků KŠ ORP
 • Mimořádná událost v ES                          - ihned při vzniku
 • Ukončení činnosti ES                               - do 1 hodiny po vydání pokynu k ukončení ES
 • Předání prostoru ES                                 - do 1 hodiny po předání prostoru majiteli
 • Formulář k evidenci evakuovaných osob - průběžně

 

Vzory hlášení jsou součástí HPK a Metodiky zprovoznění ES a MZHP

 

4. Předpokládané počty evakuovaných osob z ohrožených obcí pro případ havárie na VD

HZS KK stanovil počty evakuovaných osob porovnáním území ohrožené následky zvláštní povodně (vrstva GIS poskytnutá majiteli VD) s údaji o sčítání osob z roku 2011 (vrstva GIS SSÚ). Pro organizaci evakuačních opatření zpracovatel vychází z odborného předpokladu, že cca 25 % ohrožených osob bude vyžadovat umístění v evakuačním středisku.

 

4.1. VD Jesenice

Obec

Část obce

Ohroženo obyvatel

Předpoklad evakuace

Umístění evakuovaných

neřízená

řízená

v obci

mimo obec

Karlovy Vary

Doubí

51

38

13

13

0

Karlovy Vary

Tašovice

187

140

47

0

47

Karlovy Vary

Dvory

1207

905

302

302

0

Karlovy Vary

Rybáře

1374

1042

332

332

0

Karlovy Vary

Karlovy Vary

4107

3080

1027

1027

0

Karlovy Vary

Drahovice

762

571

191

191

0

Karlovy Vary

Bohatice

31

23

8

8

0

Dalovice

Všeborovice

101

75

26

26

0

Šemnice

Sedlečko

34

25

9

9

0

Šemnice

Šemnice

25

18

7

7

0

Šemnice

Dubina

21

15

6

6

0

Kyselka

Nová Kyselka

8

6

2

0

2

Kyselka

Kyselka

19

14

5

0

5

Kyselka

Radošov

241

180

61

0

61

ORP celkem

 

8 168

6 132

2 036

1 921

115

 

4.2. VD Skalka

Obec

Část obce

Ohroženo obyvatel

Předpoklad evakuace

Umístění evakuovaných

neřízená

řízená

v obci

mimo obec

Karlovy Vary

Doubí

34

25

9

9

0

Karlovy Vary

Tašovice

127

95

32

0

32

Karlovy Vary

Dvory

636

477

159

159

0

Karlovy Vary

Rybáře

147

110

37

37

0

Karlovy Vary

Karlovy Vary

1623

1217

406

406

0

Karlovy Vary

Drahovice

179

134

45

45

0

Dalovice

Všeborovice

16

12

4

4

0

Šemnice

Sedlečko

21

15

6

6

0

Šemnice

Šemnice

17

12

5

5

0

Šemnice

Dubina

15

10

5

5

0

Kyselka

Kyselka

4

3

1

0

1

Kyselka

Radošov

183

137

46

0

46

ORP celkem

 

3 002

2 247

755

676

79

 

4.3. VD Horka

Obec

Část obce

Ohroženo obyvatel

Předpoklad evakuace

Umístění evakuovaných

neřízená

řízená

v obci

mimo obec

Karlovy Vary

Doubí

38

28

10

10

0

Karlovy Vary

Tašovice

127

95

32

0

32

Karlovy Vary

Dvory

636

477

159

159

0

Karlovy Vary

Rybáře

195

146

49

49

0

Karlovy Vary

Karlovy Vary

1835

1376

459

459

0

Karlovy Vary

Drahovice

179

134

45

45

0

Dalovice

Všeborovice

27

20

7

7

0

Šemnice

Sedlečko

21

15

6

6

0

Šemnice

Šemnice

20

15

5

5

0

Šemnice

Dubina

16

12

4

4

0

Kyselka

Kyselka

4

3

1

0

1

Kyselka

Radošov

194

145

49

0

49

ORP celkem

 

3 292

2 466

826

744

82

 

4.4. VD Tatrovice

Obec

Část obce

Ohroženo obyvatel

Předpoklad evakuace

Umístění evakuovaných

neřízená

řízená

v obci

mimo obec

Mírová

Mírová

84

63

21

0

21

Karlovy Vary

Počerny

5

3

2

2

0

Karlovy Vary

Dvory

874

655

219

219

0

ORP celkem

 

963

721

242

221

21

 

4.5. VD Stanovice

Obec

Část obce

Ohroženo obyvatel

Předpoklad evakuace

Umístění evakuovaných

neřízená

řízená

v obci

mimo obec

Březová

Březová

421

315

106

0

106

Karlovy Vary

Doubí

16

12

4

4

0

Karlovy Vary

Tašovice

95

71

24

24

0

Karlovy Vary

Dvory

584

438

146

146

0

Karlovy Vary

Rybáře

1096

822

274

274

0

Karlovy Vary

Karlovy Vary

7327

5495

1832

1832

0

Karlovy Vary

Drahovice

1184

898

296

296

0

Karlovy Vary

Bohatice

137

102

35

35

0

Dalovice

Dalovice

18

13

5

5

0

Dalovice

Všeborovice

106

79

27

27

0

Šemnice

Sedlečko

34

25

9

9

0

Šemnice

Šemnice

25

18

7

7

0

Šemnice

Dubina

21

15

6

6

0

Kyselka

Nová Kyselka

8

6

2

0

2

Kyselka

Kyselka

19

14

5

0

5

Kyselka

Radošov

275

206

69

0

69

ORP celkem

 

11 366

8 529

2 847

2 665

182

 

4.6. D Březová

Obec

Část obce

Ohroženo obyvatel

Předpoklad evakuace

Umístění evakuovaných

neřízená

řízená

v obci

mimo obec

Březová

Březová

191

143

48

0

48

Karlovy Vary

Dvory

2

1

1

1

0

Karlovy Vary

Rybáře

38

28

10

10

0

Karlovy Vary

Karlovy Vary

3321

2 490

831

831

0

Karlovy Vary

Drahovice

686

514

172

172

0

Dalovice

Všeborovice

5

3

2

2

0

Šemnice

Sedlečko

12

9

3

3

0

Šemnice

Šemnice

2

1

1

1

0

Šemnice

Dubina

4

3

1

1

0

Kyselka

Kyselka

2

1

1

0

1

Kyselka

Radošov

73

54

19

0

19

ORP celkem

 

4 336

3 247

1 089

1 021

68

 

4.7. VD Žlutice

Obec

Část obce

Ohroženo obyvatel

Předpoklad evakuace

Umístění evakuovaných

neřízená

řízená

v obci

mimo obec

Žlutice

Verušice

5

3

2

2

0

Žlutice

Žlutice

1054

790

264

264

0

Chyše

Chyše

69

51

18

18

0

Chyše

Dvorec

1

1

0

0

0

ORP celkem

 

1 129

845

284

284

0

 

5. Organizační zajištění evakuace obyvatel z obcí zasažených průlomovou vlnou

Evakuační opatření jsou pro případ zvláštní povodně plánována pro nejhorší a nejsložitější varianty (nejvíce ohrožených lidí, nejkratší reakční čas), které jsou ve správním obvodu ORP Karlovy Vary zvláštní povodeň způsobená VD Jesenice (navrhovaná opatření se dají použít pro zvláštní povodeň na VD Skalka i VD Horka), dále povodeň způsobená VD Stanovice (i pro VD Březová), VD Tatrovice a VD Žlutice.

Pro havárie na VD Stanovice a VD Březová je nutné počítat s extrémně krátkým reakčním časem pro formování záchranných prací. Čas pro varování obyvatelstva v ohrožených oblastech a jejich neřízenou evakuaci (samoevakuaci) na vyvýšená, bezpečná místa bude záležet především na rychlosti a kvalitě přenosu informací o havárii od správce VD na HZS kraje. To se týká především území aglomerace Karlových Varů, které leží v bezprostřední blízkosti výše uvedených VD a může být výrazně zasaženo ve velmi krátkém čase povodňovou vlnou, s ohrožením velkého množství osob.

Při každé zvláštní povodni je třeba mít na zřeteli složitost situace při regulaci dopravy na komunikacích, které vedou v těsné blízkosti koryta řeky a budou v mnoha místech zatopené a neprůjezdné. PČR a MěP musí reagovat na úkoly, které dostanou od KŠ ORP.

HZS KK zpracoval karty organizačních opatření pro jednotlivé postižené obce v ORP Karlovy Vary (viz tab. č. 1 až 4) a shrnutí opatření pro potřeby KŠ ORP Karlovy Vary a to samostatně pro VD Jesenice (platí i pro VD Skalka a VD Horka), pro VD Tatrovice, pro VD Stanovice (platí i pro VD Březová) a pro VD Žlutice.

 

Tab. č. 1: Přehled obcí, pro které jsou zpracovány karty organizačního zajištění evakuace využitelné v případě zvláštní povodně v území pod VD Jesenice, Skalka a Horka

Obec

Karlovy Vary

Karta pro obec Karlovy Vary a části Doubí, Tašovice, Dvory, Rybáře, Drahovice a Bohatice

Mapy – Karlovy Vary, Doubí, Tašovice, Dvory, Rybáře, Bohatice, Dalovice, Všeborovice

Dalovice

Karta pro obec Dalovice a pro část obce Všeborovice

Mapa – Dalovice, Všeborovice

Šemnice

Karta pro obec Šemnice a části obce Sedlečko a Dubina

Mapa – Šemnice, Dubina, Sedlečko

Kyselka

Karta pro obec Kyselka a části obce Nová Kyselka a Radošov

Mapy – Kyselka, Radošov

 

Tab. č. 2: Přehled obcí, pro které jsou zpracovány karty organizačního zajištění evakuace využitelné v případě zvláštní povodně v území pod VD Tatrovice

Obec

Mírová

Karta pro obec Mírová

Mapa – Mírová

Karlovy Vary

Karta pro obec Karlovy Vary a části Počerny a Dvory

Mapy – Karlovy Vary, Dvory, Jenišov, Počerny

 

Tab. č. 3: Přehled obcí, pro které jsou zpracovány karty organizačního zajištění evakuace využitelné v případě zvláštní povodně v území pod VD Stanovice a Březová

Obec

Březová

Karta pro obec Březová

Mapy – Březová, Březová, Karlovy Vary

 

 

Karlovy Vary

Karta pro obec Karlovy Vary a části Doubí, Tašovice, Dvory, Rybáře, Drahovice a Bohatice

Mapy – Karlovy Vary, Doubí,Tašovice, Dvory, Rybáře, Bohatice, Dalovice, Všeborovice

Dalovice

Karta pro obec Dalovice a pro část obce Všeborovice

Mapa – Dalovice, Všeborovice

Šemnice

Karta pro obec Šemnice a části obce Sedlečko a Dubina

Mapa – Šemnice, Dubina, Sedlečko

Kyselka

Karta pro obec Kyselka a části obce Nová Kyselka a Radošov

Mapy – Kyselka, Radošov

 

Tab. č. 4: Přehled obcí, pro které jsou zpracovány karty organizačního zajištění evakuace využitelné v případě zvláštní povodně v území pod VD Žlutice

Obec

Žlutice

Karta pro obec Žlutice a část Verušice

Mapy – Žlutice, Verušice, Záhořice,

Chyše

Karta pro obec Chyše a část Dvorec

Mapy – Chyše, Čichořice, Dvorec

 

6. Zajištění evakuace sociálních a zdravotnických zařízení

Evakuace osob z pobytových zdravotnických a sociálních zařízení probíhá ve spolupráci s řediteli zařízení a starostou obce. Vychází se z evakuačního plánu tohoto zařízení. Speciální síly a prostředky, vlastní organizace a zajištění evakuace ležících osob musí vycházet z příslušného traumatologického plánu pro toto území a z odborných lékařských znalostí.

Na území ORP Karlovy Vary se v oblastech zasažených zvláštní povodní nenachází žádné sociální nebo zdravotnické zařízení, které by bylo nutné evakuovat.

 

Tab. č. 5:  Poskytovatelé pobytové zdravotnické lékařské péče v ORP Karlovy Vary

Název subjektu

Místo poskytování lůžkové péče

Karlovarská krajská nemocnice, a.s.

Nemocnice v Karlových Varech, Bezručova 1190/19, Karlovy Vary.

Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o.

Perninská 975, Nejdek.

Krajský dětský domov pro děti do 3 let, p. o.

Zítkova 1267/4, Karlovy Vary.

ARISTOKRATY HOTELY, s.r.o.

LH Aura Palace, Moravská 2093/2a, Karlovy Vary.

BALNEX 1, a.s.

Lázeňský hotel DVOŘÁK, Nová Louka 2053/11, Karlovy Vary.

Bohemia – lázně, a.s.

 

 

Sanatorium Kriváň, Sadová 800/5, Karlovy Vary.

Sanatorium Slovan, Sadová 848/35, Karlovy Vary,

Sanatorium Concordia, Zahradní 437/9, Karlovy Vary.

BRISTOL, a.s.

 

 

 

 

LD Bristol, Sadová 2026/19, Karlovy Vary,

LD Tereza, Zámecký vrch 916/32, Karlovy Vary,

LD Královská vila, Zámecký vrch 766/30, Karlovy Vary,

LD Livie, Zámecký vrch 1161/28, Karlovy Vary,

LD Bristol - Palace, Zámecký vrch 918/34, Karlovy Vary.

Eden Group, a.s.

 

 

Zámecké lázně, Zámecký vrch 390/1, Karlovy Vary,

Medical Spa Galery Carlsbad Plaza, Mariánskolázeňská 995/23, Karlovy Vary,

Carlsbad Clinik, Mariánskolázeňská 472/17, Karlovy Vary.

EUROSPA, a.s.

Lázeňský hotel VENUS, Sadová 815/8, Karlovy Vary.

Hotel ULRIKA, s.r.o.

Hotel ULRIKA, Sadová 875/16, Karlovy Vary.

Imperial Karlovy Vary, a.s.

 

Hotel Imperial, Libušina 1212/8, Karlovy Vary,

Spa Resort Sanssouci, U Imperiálu 617/11, Karlovy Vary.

INTER spa service, s.r.o.

Hotel St. Josephs Spa ROYAL REGENT, Zahradní 2125/7, Karlovy Vary.

KARLOVAR 2000, s.r.o.

Lázeňský dům PURKYNĚ, Tržiště 26/3, Karlovy Vary.

Kurort, s.r.o.

LH Moskevský dvůr, Sadová 798/2, Karlovy Vary.

K. V. P. Gastro, a.s.

Hotel Salvator, Vřídelní 128/39, Karlovy Vary.

LD PRAGA, s r.o.

 

 

LD PRAGA, Sadová 57/49, Karlovy Vary,

Morava, Pod Jelením skokem 395/26, Karlovy Vary,

Morava, Pod Jelením skokem 2100/24, Karlovy Vary.

Mignon-II, s.r.o.

Lázeňské sanatorium Mignon-II, Sadová 1049/55 Karlovy Vary.

Národní dům provozní, s.r.o.

Grandhotel Ambasador Národní dům, T. G. Masaryka 1088/24, Karlovy Vary.

Nemocnice na Homolce

Léčebna Mánes, Křižíkova 1352/13, Karlovy Vary.

OLYMP INTERNATIONAL, s.r.o.

Interhotel CENTRAL, Divadelní náměstí 253/17, Karlovy Vary.

Olympic Palace, s.r.o.

Luxury Spa Hotel OLYMPIC PALACE, Zámecký vrch 618/41, Karlovy Vary.

OTAVA - PATRIA, a.s.

Hotel Kolonáda, I. P. Pavlova 469/8, Karlovy Vary,

Hotel Pavlov, I. P. Pavlova 71/9, Karlovy Vary.

Richmond, a.s.

Richmond, Slovenská 567/3, Karlovy Vary.

Sanatorium Astoria, a.s.

 

 

 

 

Sanatorium Astoria, Vřídelní 87/17, Karlovy Vary,

Sanatorium Astoria, Vřídelní 89/19, Karlovy Vary,

Sanatorium Astoria, Vřídelní 92/21, Karlovy Vary,

Sanatorium Astoria, Vřídelní 94/23, Karlovy Vary,

Sanatorium Astoria, Vřídelní 95/25, Karlovy Vary.

SANATORIUM TROCNOV, a.s.

SANATORIUM TROCNOV, Krále Jiřího 1053/3, Karlovy Vary.

Savoy Westend Hotel, s.r.o.

Lázeňský komplex Savoy Westend Hotel, Petra Velikého 583/16, Karlovy Vary.

STIV, s.r.o.

Hotel OSTENDE, Stará louka 328/60, Karlovy Vary.

THERMAL-F, a.s.

Thermal, I. P. Pavlova 2001/11, Karlovy Vary.

VESK service, s.r.o.

SPA Hotel Čajkovskij, Sadová 963/44, Karlovy Vary.

Windsor Spa Hotel, s.r.o.

Windsor Spa Hotel, Mlýnské nábřeží 507/5, Karlovy Vary.

 

Tab. č. 6:  Poskytovatelé pobytové sociální péče v ORP Karlovy Vary

Název subjektu

Místo poskytování lůžkové péče

Armáda spásy v ČR

Nákladní 205/7, Rybáře, Karlovy Vary,

Kollárova 539/13, Drahovice, Karlovy Vary,

Jaltská 1213/10, Karlovy Vary.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku

Rudné 8, Vysoká Pec, Nejdek.

Domov pro seniory v Perninku, p. o.

Nádražní 268, Pernink,

Nádražní 282, Pernink.

Domov se zvláštním režimem „MATYÁŠ“ v Nejdku, p. o.

Mládežnická 1123, Nejdek.

Farní Charita Karlovy Vary

Svobodova 348/14, Karlovy Vary - Stará Role,

Svobodova 743/12, Karlovy Vary - Stará Role.

Městské zařízení sociálních služeb, p. o.

Malé náměstí 468, Toužim.

 

7. Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo by mělo obsahovat věci nezbytné pro přechodné opuštění domova. Platí zásada, že každá osoba by měla mít vždy jedno evakuační zavazadlo, pro dospělého by neměla jeho hmotnost překročit 25 kg, u dětí 10 kg. Každé zavazadlo je nutné opatřit cedulkou se jménem, adresou a číslem mobilního telefonu majitele. Cedulkou se jménem a adresou je třeba vybavit i malé děti.

Evakuační zavazadlo by mělo zejména obsahovat:

Jídlo, pití a nádobí:

 • trvanlivé a dobře zabalené potraviny, pitná voda (vše na 2 - 3 dny pro každého člena domácnosti), krmivo pro domácí zvíře, které bere občan s sebou, hrnek nebo miska, příbor a otvírák na konzervy. V případě, že má evakuovaná osoba individuální dietetický režim, je třeba toto zohlednit a vzít si dostatečné množství vhodných potravin s sebou.

Cennosti a dokumenty:

 • osobní dokumenty, tj. rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, kartu zdravotní pojišťovny,
 • další důležité dokumenty, zejména pojistné smlouvy, smlouvy o stavebním spoření, listinné akcie,
 • hotovostní peníze, platební karty.

Léky a hygiena:

 • pravidelně užívané léky, potřebné zdravotní pomůcky, vitamíny a běžně užívané doplňky stravy, hygienické potřeby v přiměřeném množství.

Oblečení a vybavení pro přespání:

 • oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní prádlo a obuv, spací pytel, karimatku, pláštěnku nebo deštník.

Přístroje, nástroje a zábava:

 • mobilní telefon s nabíječkou, FM rádio s nabíječkou či bateriemi, svítilna, zavírací nůž, psací potřeby, knihy, hračky pro děti, společenské hry.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Zásady evakuace domácích a hospodářských zvířat

 • Obecně je doporučeno domácí zvířata nechat doma -  vynést je do vyšších pater budovy a zajistit krmivo na několik dní včetně vody. Důvodem je problematická evakuace domácích zvířat a nutnost umístěni mimo prostory s evakuovanými osobami.
 • Domácí mazlíčci (kočky a psy) je možno evakuovat jen v příručních schránkách. Štíři, hadi a podobná zvířata se neevakuují.
 • S evakuací domácích hospodářských zvířat se nepočítá.
 • Hospodářská zvířata, jejichž chov se nachází v rozlivu toků, musí jejich majitelé vyvést mimo rozliv povodně.
 • Pokud vlastník zvířat není schopen zvířata včasně evakuovat (např. rychlý nástup povodně), doporučuje se vypustit zvířata z chovatelských objektů, aby sama mohla uniknout před povodní. Tímto krokem se zabrání jejich utopení a následnému vzniku kadáverů a s tím spojeného šíření infekcí.
 • Je vhodné zvířata označit (štítek, značka lihovým fixem apod.), aby bylo možno po povodni zvířata identifikovat a určit majitele.

 

9. Další doporučená opatření

Sociální zabezpečení

V době mimořádných událostí, dojde-li k evakuaci občanů z místa jejich trvalého bydliště, bude postupováno při zajištění vyplácení všech sociálních dávek Správou sociálního zabezpečení takto:

 • při evakuaci domovů důchodců, penzionů, ústavů sociální péče a ústavů pro mentálně postižené předají příslušní zástupci provozovatele sociálních zařízení seznamy evakuovaných osob s uvedením místa dočasného pobytu obcím, které zabezpečí předání těchto seznamů Správě sociálního zabezpečení,
 • při evakuaci ostatních osob z místa trvalého bydliště, které mají nárok na vyplácení sociálních dávek, předá obec výše uvedené údaje (seznamy evakuovaných osob) správě sociálního zabezpečení, aby bylo zajištěno vyplácení těchto dávek.

 

Tisková a informační střediska

Zřízení tiskového střediska je zpravidla vázáno na aktivaci krizového štábu ORP. Jedním ze základních úkolů střediska je příprava zpráv a relací s informacemi o situaci, o požadavcích na chování a jednání obyvatel, ale také informace o nařízení hejtmana a opatřeních starosty ORP.

Dalším úkolem střediska je tzv. medializace o aktuální činnosti krizového štábu, vývoji v postižených oblastech nebo zasažených územích, o činnosti zásahových a záchranných složek, o opatřeních na nejbližším období, popřípadě o možnostech získání materiální nebo humanitární pomoci.

 

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Lukáš Zelenka

Poslední aktualizace: 7.6.2023

Chybí vám něco na této stránce? Napište nám