Zastupitelstvo města zvolilo nové vedení Karlových Varů

14.11.2018

V úterý 13. listopadu proběhlo v Lidovém domě ve Staré Roli ustavující jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary. Zastupitelé zvolení v říjnových komunálních volbách složili slib a zvolili nové vedení a radu města. Následující čtyři roky povede Karlovy Vary koalice zástupců hnutí ANO 2011, Karlovaráci a ODS.

Primátorkou města Karlovy Vary se stala Andrea Pfeffer Ferklová (ANO 2011), pozici 1. náměstkyně primátorky bude zastávat Hana Zemanová (Karlovaráci), do funkcí náměstků byli zvoleni Tomáš Trtek (ANO 2011) a Petr Bursík (ODS).

Rada města bude v následujícím volebním období devítičlenná. Šest radních bude pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněno. Vedle členů vedení města se uvolněnými radními stali Martin Dušek (ANO 2011) a Josef März (Karlovaráci). V radě dále zasednou Lubomír Kovář (ANO 2011), Hana Žáková (ANO 2011) a Pavel Bouška (Karlovaráci).

Primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová bude řídit městskou policii, bude se věnovat oblasti lázeňství a cestovního ruchu, na starosti bude mít odbory financí a ekonomiky, právní, odbor kanceláře primátorky, vnitřního auditu a kontroly a městské organizace Nadace Film-Festival Karlovy Vary, Infocentrum města, o.p.s. a Balneologický institut, o.p.s.

Do kompetencí 1. náměstkyně primátorky Hany Zemanové bude spadat odbor majetku města, oblast školství a tělovýchovy a městské organizace Kancelář architektury města Karlovy Vary, p.o., Alžbětiny lázně, a.s., Nadace města Karlovy Vary, KV City Centrum, s.r.o., Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s., Jockey park Karlovy Vary, a.s., Karlovarská městská, a.s.

Náměstek primátorky Tomáš Trtek se bude věnovat strategickým a dotačním projektům města, informačním technologiím a problematice sociálních věcí. Do jeho působnosti budou spadat městské organizace Karlovarská teplárenská, a.s., KV Aréna, s.r.o. a Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

Do působnosti náměstka primátorky Petra Bursíka bude náležet odbor rozvoje a investic, odbor technický a organizace města: Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád p.o., Lázeňské lesy Karlovy Vary, p.o., Správa lázeňských parků, p.o., Zámecká kolonáda a.s. a Lázně Kyselka, o.p.s.

Uvolněný člen rady města Martin Dušek bude zabezpečovat plnění úkolů v samostatné působnosti města v rámci odborů dopravy a životního prostředí a společnost Komunální odpadová, a.s.

Uvolněný člen rady města pro oblast kultury Josef März bude mít na starosti organizace Karlovarský symfonický orchestr, p.o., Městská galerie Karlovy Vary, s.r.o., Karlovarské městské divadlo, o.p.s.

 

V sekci Samospráva najdete přehled zvolených členů rady a zastupitelstva města.