výzva k dotacím

Žádost o dotaci na rok 2023 je možné podávat do konce října letošního roku

Pro kulturu, sport, sociální péči i další oblasti budou i v příštím roce v rozpočtu města vyčleněny prostředky, které budou rozděleny mezi žadatele o dotační podporu. Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na rok 2023 je nutné podávat už nyní, nejzazším termínem je 31. říjen 2022.

Poskytování účelových neinvestičních dotací se řídí zásadami, které společně s návodem, formuláři a dalšími dokumenty najdete v sekci DOTACE.

Žádosti zasílejte do 31. 10. 2022 na příslušné odbory, které jednotlivé dotační tituly administrují, a to prostřednictvím podatelny Magistrátu města Kalovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Kalovy Vary. K podání žádosti je možné využít také datovou schránku (ID a89bwi8) nebo emailovou adresu podatelna@mmkv.cz. V tomto případě je nutný elektronický podpis nebo následné písemné doručení žádosti do 10 pracovních dnů od jejího podání emailem. Tiskopisy žádostí jsou ke stažení na webu a jejich tištěná podoba je dostupná u jednotlivých odborů magistrátu.

 

DOTACE DO OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ

Cílem neinvestiční dotace je finanční podpora organizací (především nestátních neziskových organizací), které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v sociální a zdravotní oblasti pro občany města Karlovy Vary.

Administrátorem žádostí je odbor sociálních věcí - Anna Bartáková (budova magistrátu U Spořitelny 2, kancelář č. 205) tel. 353 152 569.

DOTACE DO OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÉ PREVENCE

Cílem neinvestiční dotace je finanční podpora fyzických a právnických osob, které vyvíjí činnost zaměřenou na potlačování kriminálních a negativních sociálně patologických jevů a prohloubení pocitu bezpečí občanů na území města Karlovy Vary.

Administrátorem žádostí je odbor sociálních věcí - Anna Bartáková (budova magistrátu U Spořitelny 2, kancelář č. 205) tel. 353 152 569.

DOTACE PRO OBLAST MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ A PROPAGACE MĚSTA

Cílem neinvestiční dotace je rozvoj mezinárodní spolupráce dle koncepce zahraniční politiky města Karlovy Vary.

Administrátorem žádostí je odbor kancelář primátora města – Kamila Vaňkátová (budova magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 413), tel. 353 151 228.

DOTACE PRO OBLAST LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

Cílem neinvestiční dotace je podpora rozvoje lázeňství a cestovního ruchu ve městě Karlovy Vary.

Administrátorem žádostí je odbor kancelář primátora města – Kamila Vaňkátová (budova magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 413), tel. 353 151 228.

DOTACE NA SPORT A TĚLOVÝCHOVU A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Cílem dotace je finanční podpora žadatelů, kteří působí na území města Kalovy Vary nebo mají místo trvalého pobytu, místo podnikání nebo sídlo na území EU a jsou pořadatelem konkrétní akce v oblasti tělovýchovy a sportu na území města Karlovy Vary. 

Administrátorem žádostí je odbor kultury, školství a tělovýchovy - Gabriela Kavková (budova magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 234), tel. 353 151 122.

DOTACE NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT

Cílem dotace je finanční podpora žadatelů, kteří působí na území města Kalovy Vary nebo mají místo trvalého pobytu, místo podnikání nebo sídlo na území EU a jsou pořadatelem konkrétní kulturní akce na území města Karlovy Vary. 

Administrátorem žádostí je odbor kultury, školství a tělovýchovy - Jana Plevová (budova magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 332), tel. 353 151 277.

DOTACE NA OBNOVU A ZACHOVÁNÍ PAMÁTEK

Cílem dotace je finanční podpora kulturních památek a památkově chráněných objektů na území města Karlovy Vary. Poskytnutí příspěvku je vázáno finanční spoluúčastí vlastníka kulturní památky nebo památkově hodnotného objektu.

Administrátorem žádostí je odbor kultury, školství a tělovýchovy -  Vladimíra Kalvodová (budova magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 237), tel. 353 151 344.