dotace_ilustrační obrázek

Žádat o dotace na rok 2022 je možné do konce října

Také v roce 2022 vyčlení město Karlovy Vary ve svém rozpočtu finanční prostředky, které ve formě dotací poputují do oblastí, jako je sociální péče, zdravotnictví, lázeňství a cestovního ruch, prevence kriminality, kultura a sport. Účelové neinvestiční dotace jsou přidělovány na základě posouzení jednotlivých projektů a činností žadatelů a řídí se zásadami schválenými zastupitelstvem města. Jejich znění najdete na webu magistrátu města v sekci Dotace.

Termínem pro podání žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na rok 2022 je 31. říjen letošního roku. O dotační prostředky se žádá u příslušných odborů magistrátu města, které jednotlivé dotační tituly administrují, a to prostřednictvím podatelny Magistrátu města Kalovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Kalovy Vary. K podání žádosti je možné využít také datovou schránku (ID a89bwi8) nebo emailovou adresu podatelna@mmkv.cz. V tomto případě je nutný elektronický podpis nebo následné písemné doručení žádosti do 10 pracovních dnů od jejího podání emailem. Tiskopisy žádostí jsou ke stažení na magistrátním webu a jejich tištěná podoba je dostupná u jednotlivých odborů úřadu.

DOTACE DO OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ

Cílem neinvestiční dotace je finanční podpora organizací (především nestátních neziskových organizací), které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v sociální a zdravotní oblasti pro občany města Karlovy Vary.

Administrátorem žádostí je odbor sociálních věcí - Anna Bartáková (budova magistrátu U Spořitelny 2, kancelář č. 205) tel. 353 152 569.

DOTACE DO OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÉ PREVENCE

Cílem neinvestiční dotace je finanční podpora fyzických a právnických osob, které vyvíjí činnost zaměřenou na potlačování kriminálních a negativních sociálně patologických jevů a prohloubení pocitu bezpečí občanů na území města Karlovy Vary.

Administrátorem žádostí je odbor sociálních věcí - Anna Bartáková (budova magistrátu U Spořitelny 2, kancelář č. 205) tel. 353 152 569.

DOTACE PRO OBLAST MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ A PROPAGACE MĚSTA

Cílem neinvestiční dotace je rozvoj mezinárodní spolupráce dle koncepce zahraniční politiky města Karlovy Vary.

Administrátorem žádostí je odbor kancelář primátora města – Kamila Vaňkátová (budova magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 413), tel. 353 151 228.

DOTACE PRO OBLAST LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

Cílem neinvestiční dotace je podpora rozvoje lázeňství a cestovního ruchu ve městě Karlovy Vary.

Administrátorem žádostí je odbor kancelář primátora města – Kamila Vaňkátová (budova magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 413), tel. 353 151 228.

DOTACE NA SPORT A TĚLOVÝCHOVU A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Cílem dotace je finanční podpora žadatelů, kteří působí na území města Kalovy Vary nebo mají místo trvalého pobytu, místo podnikání nebo sídlo na území EU a jsou pořadatelem konkrétní akce v oblasti tělovýchovy a sportu a volnočasových aktivit na území města Karlovy Vary. 

Administrátorem žádostí je odbor kultury, školství a tělovýchovy - Gabriela Kavková (budova B magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 234), tel. 353 151 122.

DOTACE NA PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT

Cílem dotace je finanční podpora žadatelů, kteří působí na území města Kalovy Vary nebo mají místo trvalého pobytu, místo podnikání nebo sídlo na území EU a jsou pořadatelem konkrétní kulturní akce na území města Karlovy Vary. 

Administrátorem žádostí je odbor kultury, školství a tělovýchovy - Jana Plevová (budova magistrátu B Moskevská 21, kancelář č. 332), tel. 353 151 277.

DOTACE NA OBNOVU A ZACHOVÁNÍ PAMÁTEK

Cílem dotace je finanční podpora kulturních památek a památkově chráněných objektů na území města Karlovy Vary. Poskytnutí příspěvku je vázáno finanční spoluúčastí vlastníka kulturní památky nebo památkově hodnotného objektu.

Administrátorem žádostí je odbor kultury, školství a tělovýchovy -  Vladimíra Kalvodová (budova B magistrátu Moskevská 21, kancelář č. 237), tel. 353 151 344.