Vyhodnocení vlivů koncepce Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary

Do návrhu koncepce je možno nahlížet na Odboru životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary.

Statutární město Karlovy Vary oznamuje v souladu s ust. § 16, odst. 3 zákona, že do návrhu koncepce Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary je možno nahlížet na Magistrátu města Karlovy Vary, odboru životního prostředí, U Spořitelny 2, Karlovy Vary, 3.patro, č.d.303 v úřední dny - pondělí a středa 8 – 12 hod. a 13 - 17 hod.

Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP191K

kód koncepce MZP191K.

K návrhu koncepce může každý zaslat své písemné vyjádření Ministerstvu životního prostředí České republiky, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, Praha 10 – Vršovice, 100 10, v termínu nejpozději 23. 12. 2014.

Integrovaný plán rozvoje území je nástroj, který bude sloužit pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie na investiční akce realizované v období 2014 – 2020. IPRÚ v podmínkách ČR připravuje v souladu s Metodickým pokynem pro integrované nástroje 6 městských aglomerací, mezi nimiž je také Karlovarská aglomerace zahrnující vedle Karlových Varů 27 měst a obcí. V rámci strategického dokumentu jsou řešeny tři prioritní oblasti – lidské zdroje, dopravní infrastruktura a atraktivita prostředí. Bude-li IPRÚ na přelomu roku schváleno centrálními orgány, budou pro Karlovy Vary a jejich zázemí rezervovány dotační prostředky v operačních programech v programovém období 2014 – 2020. Více informací na www.kvprojekty.cz.

Související dokumenty