Uzavírky ve městě a okolí

03.04.2020

Souhrn uzavírek a omezení v dopravě k 3. 4. 2020

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 6.8.2019 doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřeno spojovací schodiště na p.p.č. 764 mezi ulicí Mariánskolázeňská a Škroupova. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu schodiště.

Od 2.7.2019 do 31.7.2021 bude úplně uzavřena chodníková část místní komunikace I. P. Pavlova před objektem č.p. 1381/21 v délce 97 m. Důvodem uzavírky chodníku v plné šíři je zajištění havarijního stavu střechy objektu. V předmětném úseku jsou chodci převedeni na protější chodník pomocí dopravního značení.

Od 8.7.2019 do 15.4.2020 bude úplně uzavřena část chodníku ulice Sadová p.p.č. 1611 před objektem č.p. 844 o délce cca 13 m z důvodu umístění mobilního staveniště pro provádění rekonstrukce objektu.  Chodci budou převedení dopravním opatřením na protější chodník.

Od 10.3.2020 do 31.7.2021 budou úplně uzavřeny části chodníků – stezek ve Skalníkových sadech o délce cca 170 m. Důvodem je zřízení staveniště při provádění sanace skalní stěny, skalního masivu a podskalního prostoru při akci „Mlýnská kolonáda – dílčí oprava“.

Od 6.4.2020 do 21.4.2020 bude úplná uzavírka místní komunikace v Karlových Varech v ulici Zámecký vrch – za křižovatkou s ul. Pod Jelením skokem o délce cca 300 m, od 22.4.2020 do 6.5.2020 bude úplná uzavírka místní komunikace Jánský most. Důvodem je provádění stavebních prací, osazování a montáž výsuvných sloupků. Průjezd v předmětném úseku pro zásobování je zajištěn dopravním opatřením.

Od 24.4.2020 od 22:30 hodin do 25.4.2020 do 5:00 hodin bude úplně uzavřen most Kpt. Jaroše z důvodu provádění zatěžovací zkoušky na mostním objektu.

SILNICE II. a III. třídy

Od  31.5.2019 do 31.5.2020 bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od 1.7.2019 do 1.11.2019 a od 1.4.2020 do 30.11.2020 bude částečná uzavírka provozu na silnici II/208 v obci Bochov – Hlinky z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.3.2020 do 31.7.2020 bude úplná uzavírka provozu na silnici II/208, (oprava propustku) staničení 18,697, v délce 200 m, v obci Bochov – Nové Kounice, z důvodu provádění stavebních prací. Pro stavbu je nařízena obousměrná objížďka pro silniční vozidla: od křižovatky II/208 a III/1793 směr Toužim na křižovatku silnic III/1793 a III/1794 dále směr Český Chloumek - Bochov na křižovatku silnic III/1794 a II/208 a zpět.

Od 25.3.2020 do 24.4.2020 bude částečná uzavírka provozu na pozemní komunikaci na 291/10 k.ú. Mezirolí, v obci Nová Role, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 19.6.2020 od 20:00 hod. do 21.6.2020 do 7:00 hod. bude úplná uzavírka provozu na silnicích III/21047 a III/2194 v obci Nejdek, z důvodu pořádání kulturní akce „Nejdecká pouť“. Navržena je obousměrná objížďka: směr Karlovy Vary – Kraslice ulicemi  Karlovarská, Poštovní, Rooseveltova, Nádražní a zpět, směr Karlovy Vary – Nové Hamry ulicemi Karlovarská, zadní část nám. Karla IV. (podél řeky Rolavy), Nerudova, Závodu míru a zpět ulicemi Závodu míru, Žižkova, Dvořákova, Poštovní a Karlovarská.