Uzavírky a omezení v dopravě v Karlových Varech a okolí

13.11.2017

Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení ve městě a okolí k 10. 11. 2017

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena  část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 1.8.2017 do 30.11.2017 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Vřídelní – úsek mezi Špitálskou lávkou a Vřídelní kolonádou o délce cca 10 m (úsek rozdělen do dvou etap: 1.) 1.8.2017-30.9.2017, úsek 10 m; 2.) 1.10.2017-30.11.2017, úsek 10 m – posunut „dále“) z důvodu zajištění prostoru pro zařízení staveniště a přístupu do říčního koryta. V předmětné lokalitě zůstává průjezd v min. šíři 3,5 m.

Od 21.8.2017 do 15.12.2017 bude úplně uzavřena část místní komunikace v k. ú. Dvory, ulice Kpt. Jaroše - most a lávka přes Chodovský potok o délce cca 57 m (úsek ul. Kpt. Jaroše za křižovatkou s ul. 1. máje před křižovatku s ul. Sklářská – směrem k ul. Chebská). Bude zde prováděna rekonstrukce mostu a lávky přes Chodovský potok. Po celou dobu trvání uzavírky není možno zajistit průjezd vozidlům IZS, provoz je zajištěn objízdnou trasou, která je vyznačena přechodným dopravním značením. Pohyb chodců bude zajištěn po dobu uzavírky mostu pomocí lávky pro pěší a při rekonstrukci lávky pro pěší bude zajištěn pohyb chodců na chodníku již zrekonstruovaného mostu. Provoz autobusů MHD bude zajištěn, zástavky autobusů MHD budou přesunuty.

Od 4.9.2017 do 30.11.2017 bude úplně uzavřena část místní komunikace – pěší zóna ulice Stará louka – úsek od lávky Jeana de Carro k p.p.č. 873 Mírové náměstí o délce cca 120 m. Budou zde prováděny stavební práce – plánovaná rekonstrukce horkovodu. Jedná se o jednosměrnou pozemní komunikaci kdy u lávky Jeana de Carro bude v době uzavírky zrealizováno „místo pro obratiště“ a po dobu prací bude ul. Stará louka obousměrná.

Od 6.9.2017  do 4.12.2017 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Hraniční v staničení km 5,298 z důvodu rekonstrukce železničního nadjezdu. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích III.třídy a místních komunikacích a stanovuje se její trasa: po silnici III2201 ulice Rosnická, na křižovatku s ulici Merklínská směr ulice Sedlecká, na křižovatku s ulicí Jáchymovská směr ulice Sokolovská, na křižovatku s ulicí Železniční směr Čankovská a zpět.

Od 15.9.2017 do 29.11.2017 bude úplná uzavírka provozu na místních komunikacích v obci Karlovy Vary, ulice Nádražní, staničení km 6.710, železniční přejezd P8396 a ulice Rolavská staničení km 8.212, železniční přejezd P151, 152. Objížďka se nenařizuje, v úseku železničního přejezdu v ulici Nádražní bude cyklistická stezka uzavřena a v ulici Rolavská, železniční přejezdy - P151 a 152, uzavřen bude vždy jen jeden přejezd, aby byl zajištěn příjezd k objektu č.p.105.

Od 20.9.2017 do 30.11.2017 bude částečně uzavřena místní komunikace v k. ú. Tuhnice, ulice Chelčického v úseku cca 380 m. Budou zde prováděny stavební práce na rekonstrukci ulice. Po celou dobu prováděných prací zůstane průjezdný pruh v min. šíři 2,75 m.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404 a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 6.11.2017 do 31.5.2018 bude úplně uzavřena místní komunikace IV. tř. – veřejně přístupná účelová komunikace  p.p.č. 559/8 a p.p.č. 577/1 od křižovatky ulic 1. máje a V Lučinách, k. ú. Dvory. Bude zde budována cyklostezka  A2 Dvory – Tašovice. Po vybudování 1. úseku (od křižovatky ulic 1. máje a V Lučinách k objektu na p.p.č. 287/6) bude umístěné dopravní značení „posunuto“ za objekt na p.p.č. 287/6 tak, aby nebyl omezen pohyb chodců a cyklistů na p.p.č. 513/1 a p.p.č.  512/1.

Od 13.11.2017 do 17.11.2017 vždy od 7:00 hodin do 17:00 hodin budou částečně uzavřeny železniční přejezdy na místních komunikacích v obci Cihelny a Karlovy Vary, Doubí (přejezd nad přehradou) z důvodu provádění dokončovacích prací po úplné uzavírce přejezdů.  Práce na přejezdech jsou prováděné z důvodu revitalizace železniční dopravní cesty na trati Karlovy Vary -  Mariánské Lázně. Objížďka se nenařizuje a doprava na přejezdech bude vedena v obou směrech.

Od 13.11.2017 do 30.6.2018 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Buchenwaldská. Bude zde prováděna rekonstrukce vozovky a chodníku a odstranění vlečkového přejezdu. Práce pod uzavírkou jsou rozděleny do dvou etap. I. etapa je v termínu od 13.11.2017 do 31.3.2018 vč. technologické přestávky; úsek ul. Buchenwaldská od „vlečkového přejezdu“ do areálu firmy Prima až pod parkoviště u krematoria o délce cca 160 m. II. etapa je v termínu od 1.4.2018 do 30.6.2018; úsek ul. Buchenwaldská od křižovatky s ulicí Celní až po zastávku MHD u krematoria. Po celou dobu trvání uzavírky bude zajištěn bezpečný průchod pro chodce celým úsekem pod uzavírkou. Objížďka se nenařizuje, objízdné trasy jsou možné po místních komunikacích.

Od 13.11.2017 do 14.11.2017 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Charkovská o délce cca 70 m. Uzavřen bude úsek ulice Charkovská od křižovatky s ulicí Moskevská před křižovatku s ulicí Krymská. Bude zde prováděna finální úprava komunikace – pokládka živočišné vrstvy. Po celou dobu trvání uzavírky bude zajištěn bezpečný průchod pro chodce celým úsekem pod uzavírkou.

SILNICE II. a III. třídy

Od 19.5.2017 na dobu jednoho roku bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m, z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od 15.8.2017 do 31.12.2017 bude částečná uzavírka provozu na silnici II/198 staničení km 0.500 - 4.500 na trase Bochov – Kozlov, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 15.9.2017 do 29.11.2017 bude částečná uzavírka provozu na  silnici II/209 staničení km 11.485, železniční přejezd P155 v obci Nová Role, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 18.9.2017 do 15.12.2017 bude částečná a úplná uzavírka  provozu na  silnici III/00625 a III00628 z důvodu provádění stavebních prací u obce Žalmanov.

Úplné uzavírky:

1. etapa III/00625 staničení km  0,00566 – 0,55834 na dobu od 18.9.2017 do 18.10.2017 a současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích III.třídy a stanovuje se její trasa: - od staničení km 0,55834 silnice III/00625 na křižovatku silnic III/00625 a III/00628 ke křižovatce silnic III/00628 a I/6 a zpět.

2. etapa III/00628 staničení  km 0,000 – 0,536 na dobu od 30.10.2017 do 19.11.2017

Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích III. třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/00625 a III/00628 na křižovatku silnic III/00625 a I/6 a zpět.

Částečné uzavírky:

1. etapa III/00625 staničení km 0,860 – 1,24137, 2,330 - 3,43420 na dobu od 9.10.2017 do 29.10.2017

2. etapa III/00625 staničení  km 0,55834 – 0,860,1,24137– 2,330 na dobu od 20.11.2017 do 15.12.2017

Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.11.2017 do 19.11.2017 bude úplně uzavřena silnice III/2206, km staničení 1,380 – 1,980, v délce cca 600 m v obci Děpoltovice z důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: - od křižovatky silnic III/2192 a III/2206 v obci Děpoltovice ke křižovatce silnic III/2206 a III/2204 dále po silnici III/2204 ke křižovatce se silnicí II/220 směr Fojtov a zpět.