foto

Uzavírky a omezení v dopravě

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 6.8.2019 doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřeno spojovací schodiště na p.p.č. 764 mezi ulicí Mariánskolázeňská a Škroupova. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu schodiště.

Od 2.7.2019 do 31.7.2021 bude úplně uzavřena chodníková část místní komunikace I. P. Pavlova před objektem č.p. 1381/21 v délce 97 m. Důvodem uzavírky chodníku v plné šíři je zajištění havarijního stavu střechy objektu. V předmětném úseku jsou chodci převedeni na protější chodník pomocí dopravního značení.

Od 10.3.2020 do 31.7.2021 budou úplně uzavřeny části chodníků – stezek ve Skalníkových sadech o délce cca 170 m. Důvodem je zřízení staveniště při provádění sanace skalní stěny, skalního masivu a podskalního prostoru při akci „Mlýnská kolonáda – dílčí oprava“.

Od 1.6.2020 do 15.7.2020 bude úplně uzavřena ulice K Linhartu p.p.č. 472/2, k. ú. Doubí – úsek od č.p. 229 k č.p. 181  z důvodu realizace rekonstrukce plynovodu. Přístup do objektů zajištěn.

Od 25.5.2020 do 15.7.2020 bude úplně uzavřena část ulice Jahodová před objekty č.p. 282 a č.p. 281, k. ú. Doubí – úsek o délce cca 37 m z důvodu rekonstrukce plynovodu.

Od 25.5.2020 do 31.8.2020 bude částečně omezen provoz části ulice Svatošská, který je zajištěn dopravním opatřením, z důvodu rekonstrukce teplovodu. Bezpečný pohyb chodců v celém pracovním úseku bude zajištěn zhotovitelem.

Od 8.6.2020 do 19.7.2020 bude úplně uzavřena část stezky – chodníku na p.p.č. 283/3 v ulici Sladovnická a to úsek od objektu č.p. 540 k ulici Dolní Kamenná o délce cca 32 m. Bude zde prováděna rekonstrukce dané místní komunikace. Pohyb chodců zajištěn na souběžné stezce.

Od 1.8.2020 od 14:00hod. do 1.8.2020 do 16:00hod. bude částečná uzavírka provozu místní komunikace v obci Karlovy Vary, ulice Třeboňská, na trase od výjezdu z volnočasového areálu Rolava, po ulici Třeboňská k odbočce na cyklostezku směr Stará Role. z důvodu pořádání sportovní akce. Název akce: „Triatlonový závod KIWI – XTERRA 2020“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

 

 

SILNICE II. a III. třídy

Od 1.7.2019 do 1.11.2019 a od 1.4.2020 do 30.11.2020 bude částečná uzavírka provozu na  silnici II/208 na trase v obci Bochov – Hlinky z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.3.2020 do 31.7.2020 bude úplná uzavírka provozu na silnici II/208, (oprava propustku) staničení 18,697, v délce 200 m, v obci Bochov – Nové Kounice, z důvodu provádění stavebních prací. Pro stavbu je nařízena obousměrná objížďka pro silniční vozidla: od křižovatky II/208 a III/1793 směr Toužim na křižovatku silnic III/1793 a III/1794 dále směr Český Chloumek - Bochov na křižovatku silnic III/1794 a II/208 a zpět.

Od 8.6.2020 do 8.7.2020, bude částečná uzavírka provozu na pozemní komunikaci v Mezirolí z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 15.6.2020 do 31.8.2020 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/2201, III/22134 a místní komunikaci ul. Hraniční v obci Karlovy Vary -  Sedlec. Důvodem je rekonstrukce křižovatky na Čankov. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích I., II., III. třídy a místních komunikacích v obci Karlovy Vary. Trasa pro vozidla nad 7,5 t: od křižovatky (silnic III/22134) ulice Hraniční a (silnice III/2201) Rosnická - na křižovatku (silnice III/2201) ulice Rosnická a (silnice III/2201) ulice Na Vlečce po (silnici III/2201) ulicí Na Vlečce směr Otovice - na křižovatku (silnic III/2201) ulice Na Vlečce a (III/22129) ulice Hroznětínská dále - na křižovatku (silnice III/22129) ulice Hroznětínská a místní komunikace (dále jen MK) ulice Jáchymovská - na křižovatku MK ulice Jáchymovská a MK ulice Dubová dále - na křižovatku MK ulice Dubová a MK ulice Teplárenská po MK ulice Teplárenská - na křižovatku MK ulice Teplárenská a silnice I/6 směr Stará Role - na křižovatku silnic I/6 a (II/220) po ulici Frimlova - na křižovatku (silnice II/220) ulice Frimlova a (silnice II/220) ulice Okružní po (silnici II/220) ulici Okružní - na křižovatku (silnice II/220) ulice Okružní a MK ulice Závodu míru po (silnice II/220) ulici Závodu míru směr Nejdek - na křižovatku silnic II/220 ulice Závodu míru a (silnici III/2201) ulice Vančurova po (silnici III/2201) ulice Vančurova zpět.

Trasa pro vozidla do 7,5t : - od křižovatky silnic III/22134 a III/2201 po ulici Rosnická - na křižovatku (silnice III/2201) ulice Rosnická a (silnice III/2201) ulice Na Vlečce po (silnici III/2201) ulicí Na Vlečce směr Otovice - na křižovatku (silnice III/2201) ulice Na Vlečce a (silnice III/22129) ulice Hroznětínská po (silnici III/22129) ulici Hroznětínská dále - na křižovatku (silnice III/22129) ulice Hroznětínská a silnice III/22134 směr Čankov - na křižovatku silnice III/22134 a MK ulice Rosnice směr Rosnice dále - na křižovatku MK ulice Rosnice a (silnice III/2201) ulice Vančurova zpět.

Od 13.7.2020 do 31.7.2020 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/22129 v obci Sadov - Bor z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 22.6.2020 do 4.7.2020 bude částečná uzavírka provozu na silnici II/193 km staničení 6,11 – 7,58, v obci Štědrá - Zbraslav z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

 

Od 29.7.2020 do 31.7.2020 částečnou uzavírku provozu na  silnici II/222 staničení km 13.470 v obci Karlovy Vary – Počerny z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Rodinný dům na p.p.č. 883/5, k.ú. Počerny – realizace přípojek inženýrských sítí v silnici II/222“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.