dopravní omezení

Uzavírky a omezení v dopravě

Svodka uzavírek a omezení v dopravě k 15.10.2021

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 6.8.2019 doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřeno spojovací schodiště na p.p.č. 764 mezi ulicí Mariánskolázeňská a Škroupova. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu schodiště.

Od 15.3.2021  do 20.12.2021 bude úplně uzavřena část ulice Kpt. Jaroše v k. ú. Dvory, Dvorský most (označení M 10) a část cyklostezky č. 6 vedoucí pod Dvorským mostem. Důvodem uzavírky je demolice stávajícího a výstavba nového Dvorského mostu. Objízdná trase je zajištěna dopravním opatřením.

 • Trasa 1: Karlovy Vary, Terminál – ul. Západní – zastávka Karlovy Vary, KV Arena – Plzeňská –      Studentská – Doubský most – Závodní – Doubský most – v opačném směru po stejné trase
 • Trasa 2: Karlovy Vary, Terminál – ul. Západní – Plynárenská – Tuhnický most – Sokolovská – Chebská – Kpt. Jaroše – OC Varyáda – Kpt. Jaroše – Chebská – v opačném směru po stejné trase.
 • Bezbariérová trasa pro pěší mezi oběma břehy řeky Ohře bude zajištěna technologickou lávkou, která bude pro potřebu pěších upravena a na obou březích doplněna chodníkovou plochou navazující na stávající chodníky.

Od 3.5.2021 do 30.11.2021 bude úplně uzavřen Most u Letního kina (most vedoucí na parkoviště KOME). Budou zde prováděny stavební práce na demolici a nové stavbě mostu. Za znepřístupněné parkoviště „KOME“ bude po dobu uzavření mostu zřízeno provizorní parkoviště pro autobusovou dopravu v k.ú. Drahovice, ulice Polská na p.p.č. 732/1.

Od 3.5.2021 do 30.11.2021 bude částečná uzavírka ulice Slovenská, úsek před mostem u Letního kina. Provoz zajištěn dopravním opatřením.

Od 14.6.2021 do 12.5.2022 bude probíhat úprava nástupních prostor a komunikací u Tržnice, která si vyžádá úplnou nebo částečnou uzavírku provozu místních komunikací ul. Horova, Varšavská, Zeyerova, Jugoslávská.  

do  31. 10. 2021:

 • ul. Horova – úplná uzavírka části komunikace Horova - slepá část od č.p. 1351/4 směrem ke světelně řízenému přechodu přes ul. Horova;  v období od 12. – 31. 10. 2021 od č. p. 2 -  se zachováním průjezdu pro autobusy MHD k zastávce Tržnice
 • ul. Varšavská – část od křižovatky s ulicí Jugoslávská k č. p. Varšavská 9
 • ul. Zeyerova – úsek cca 70 m od prodejny knih směrem k hotelu Ambassador Národní dům
 • ul. Jugoslávská – od 12. – 31. 10. 2021 - úsek cca  20 m - od č. p. 14 do č. p. 16 se zachováním šíře min. 2,75 m pro průjezd vozidel;

od  1. 11. 2021  do 31. 12. 2021:

 • ul. Varšavská – jízdní pruh od křižovatky s ulicí Bulharská  s pokračováním do ul. Jugoslávská – k vjezdu na parkoviště hotelu Ambassador - se zachováním šíře min. 2,75 m pro průjezd vozidel
 • ul. Varšavská – úsek od křižovatky s ulicí Jugoslávská po křižovatku s ul. Zeyrova – vjezd bude umožněn pouze autobusům MHD
 • ul. Horova – jízdní pruh od parkoviště u Tržnice k vjezdu na parkoviště ul. Varšavská se zachováním obousměrného průjezdu vozidel  

Od 16.8.2021 do 30.11.2021 bude úplně uzavřena část ulice Jízdárenská v úseku od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Krymská. Bude zde prováděna rekonstrukce místní komunikace.

Od 6.9.2021 do 16.12.2021 bude úplně uzavřena část ulice Nákladní – slepé rameno p.p.č. 1013/1, úsek od objektu č.p. 528 k objektu č.p. 1054. Bude zde prováděna rekonstrukce vozovky i chodníků a vybudování nových parkovacích stání.

Od 4.10.2021 do 15.12.2021 bude úplná uzavírka provozu na místní komunikaci ul. Vrchlického,  v obci Karlovy Vary – Drahovice z důvodu rekonstrukce komunikací. Objížďka se nenařizuje. Dopravně inženýrské opatření je stanoveno tak, aby v uzavřeném úseku byl zajištěn volný přístup ke všem ovládacím prvkům zařízení na inženýrských sítích, včetně přístupu a příjezdu k objektům složkám IZS v zásahu a bezpečná trasa pro chodce k sousedním nemovitostem.

Od 6.10.2021 do 17.10.2021 bude částečná uzavírka provozu na místní komunikaci ul. Skalní, v obci Karlovy Vary – Doubí z důvodu opravy povrchu komunikace. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 4.10.2021 do 5.10.2021 a od 18.10.2021 do 20.10.2021 bude úplná uzavírka provozu na místní komunikaci ul. Skalní, v obci Karlovy Vary – Doubí z důvodu opravy povrchu komunikace. Objížďka se nenařizuje. Dopravně inženýrské opatření je stanoveno tak, aby v uzavřeném úseku byl zajištěn volný přístup ke všem ovládacím prvkům zařízení na inženýrských sítích, včetně přístupu a příjezdu k objektům složkám IZS v zásahu a bezpečná trasa pro chodce k sousedním nemovitostem.

Od 25.10.2021 do 25.11.2021 bude úplná uzavírka ulice Táborská – horní část souběžných vozovek před zástavbou BD a RD. Důvodem uzavírky je zajištění prostoru pro umístění lešení před objektem 372/41.

Od 1.11.2021 do 15.11.2021 a od 16.11.2021 do 13.12.2021 bude částečně omezen provoz na ul. Nákladní. Bude zde prováděna rekonstrukce chodníků a vybudování ostrůvku pro přecházení. Částečná uzavírka je zajištěna dopravním opatřením.

 

SILNICE II. a III. třídy

Od 1.4.2021 do 31.10.2021 bude částečná uzavírka provozu na  silnici III/2209 v obci Nové Hamry z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 26.7.2021 do 8.11.2021 bude částečná uzavírka na silnici II/194 staničení km 6,500 v k.ú. Valeč v Čechách v obci Valeč z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 5.8.2021 do 30.11.2021 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/2087 v obci Březová z důvodu provádění stavebních prací na opěrné zdi. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Na základě „Hlavní mostní prohlídky ze dne 5.6.2021“ a dále „Posouzení nutnosti úplné uzavírky mostu 22214-1 Šemnice“ bude do 19.7.2022 úplná uzavírka provozu na silnici III/22214 - mostu ev. č. 22214-1, staničení 0,000 – 0,080 km, v obci Šemnice. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy pro vozidla do 3,5 t a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/22214 a II/222 směr Kyselka a dále po silnici II/222 ke křižovatce silnic II/222 a  III/22127 ke křižovatce silnic III22127 a 22124 a dále směr Bor, ke křižovatce silnic III/22124 a III/22214 směr Pulovice a zpět. Dopravní Informace pro vozidla nad 3,5 t jsou realizována osazením přechodného dopravního značení IP 22 Změna organizace dopravy na dotčených úsecích silnic II. a III. třídy.

Od 20.8.2021 do 15.12.2021 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/19821 v obci Toužim – Třebouň, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 5.8.2021 do 31.10.2021 budou úplné uzavírky provozu na HC 1R a HC 3R, v obci Děpoltovice

 • 1. etapa HC1R  od 5.8.2021 do 19.9.2021
 • 2. etapa HC3R od 20.9.2021 do 17.10.2021
 • 3. etapa u statku od 18.10.2021 do 31.10.2021

a to z důvodu provádění stavebních prací - realizace polních cest HC 1R a HC 3R v k.ú. Děpoltovice. Pro stavbu není navržena objízdná trasa, vstup a vjezd k sousedním nemovitostem bude provizorně umožněn.

Od 1.11.2021 do 30.11.2021 budou částečné uzavírky provozu na HC 1R a HC 3R, v obci Děpoltovice - etapa u statku a to z důvodu provádění stavebních prací – realizace polních cest HC 1R a HC 3R v k.ú. Děpoltovice. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.10.2021 do 31.10.2021 probíhá úplná uzavírka provozu na silnici II/205, v obci Pšov, z důvodu provádění stavebních prací - modernizace silnice Močidlec – Vladořice. Současně se navrhuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa pro vozidla do 3,5 t: od křižovatky silnic II/205 a III/20516 směr Bohuslav, dále na křižovatku silnic III/20516 a silnice III/20515 směr Močidlec, dále na křižovatku silnic III/20515 a II/205 a zpět. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa pro vozidla nad 3,5 t: od křižovatky silnic II/205 a II/226 směr Chyše, dále na křižovatku silnic II/226 a silnice III/20515 směr Bohuslav  a dále směr Močidlec a zpět.

Od 1.10.2021 do 31.10.2021 probíhá úplná uzavírka provozu na silnici III/20514 staničení km 0,000 - 1.720 v obci Pšov z důvodu provádění stavebních prací – opravy povrchu silnice III/20514 v úseku Močidlec – Novosedly. Současně se navrhuje obousměrná objížďka po pozemní komunikaci na p.p.č. 1537/2 a 1536 v k.ú. Novosedly, v obci Pšov.

Od  11.10.2021 do 16.11.2021 probíhá úplná uzavírka provozu na silnici III/1937 v obci Pšov - Borek z důvodu provádění stavebních prací – opravy komunikace. Pro stavbu je navržena obousměrná objížďka: od křižovatky silnic III/1937 a III/1934 směr obec Žlutice na křižovatku silnic III/1934 a II/193 směr Borek, na křižovatku silnic II/193 a III/1937 a zpět.

Od 31.10.2021 od 7:00 hod. do 2.11.2021 do 18:00 hod. bude úplná uzavírka provozu na silnici II/226, úsek železničního přejezdu P1842, z důvodu provádění stavebních prací - revitalizace trati, železniční přejezd P1842. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic II/226 a II/205 směr Žlutice dále na křižovatku silnic II/205 a III/1947 směr Štoutov, Mokrá, na křižovatku silnic III1947 a II/194 směr Chyše na křižovatku silnice II/194 a II/226 a zpět.

Od 15.9.2021 do 15.12.2021 probíhá  částečná uzavírka provozu na silnici II/193 staničení km 0,000 - 0.500 v obci Žlutice, z důvodu provádění stavebních prací – opravy chodníků komunikace ul. Nádražní. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.