Uzavírky a omezení v dopravě

21.12.2018

Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení ve městě a okolí k 21. 12. 2018

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby koneční kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 1.11.2018 do 30.12.2018 bude prováděna úprava místní komunikace, vozovky a chodníků vč. obrub a rozšíření dešťové kanalizace v k. ú. Počerny místní komunikace od křižovatky s ul. p.p.č. 1375 k p.p.č. 189/4 za částečné uzavírky; pracovní úseky vždy do 30 m se zachováním průjezdu; zajištěno dopravním značením.

Od 26.11.2018 do 30.1.2019 bude umístěno lešení u objektu č.p. 373 v ulici Táborská – horní část souběžných vozovek a vzhledem k šíři vozovky bude tato část úplně uzavřena. Průjezd zajištěn dopravním značením po spodní souběžné vozovce.

Od 27.12.2018 do 31.12.2019 bude úplně uzavřeno spojovací schodiště mezi ulicí Poděbradská a ulicí Zahradní k objektu „Royal Regent“. Délka uzavírky schodiště je cca 60 m; důvodem je výstavba LD Ellen.

Od 7.1.2019 do 20.5.2019 bude úplně uzavřena část ulice Nákladní – parkoviště v přednádražním prostoru Horního nádraží. Důvodem uzavírky je celková rekonstrukce přednádražního prostoru včetně parkovací plochy. Parkování v celém území dotčeném rekonstrukcí proto bude omezeno. Průjezd vozidlům SŽDC a Českých drah je zajištěn dopravním značením. Stanoviště TAXI bude přemístěno. Autobusy MHD budou území nadále obsluhovat, autobusová zastávka ale bude přemístěna. Pohyb chodců směrem na Nádražní stezku bude zhotovitelem rekonstrukce zajištěn.

SILNICE I. třídy

Od 25.4.2018  do 31.12.2019  je úplně uzavřen provoz na silnici I/20 v úseku mostu ev. č. 20-001 v Karlových Varech – Doubí (Doubský most) z důvodu jeho opravy. Obousměrná objížďka je nařízena následovně: od Plzně pro osobní i nákladní dopravu – ulicemi Studentská, Plzeňská, Západní, Plynárenská.  Od Chebu vozidla nad 3,5 t – silnice I/6, ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská; vozidla do 3,5 t – ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská. Od Prahy I. pro osobní i nákladní dopravu – silnice I/6, ulicemi Dolní Kamenná, Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská. Od Prahy II. vozidla nad 3,5t – silnice I/6, ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská; vozidla do 3,5 t – ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská.

SILNICE II. a III. třídy

Od 30.5.2018 na dobu jednoho roku bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od  3.9.2018 do 31.12.2018 bude úplná uzavírka provozu na silnici II/207, v obci Brložec - Lažany, úsek 5 staničení km 6,350 – 7,060. Nařizuje se obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: pro vozidla do 3,5 t  : od křižovatky silnic II/207 a III/2072 směr Smilov – Komárov – Služetín na křižovatku silnic III/2072 a 1939 směr Vlkošov na křižovatku silnic III/1939 a III/2076 směr Prohoř - Štědrá a zpět a pro vozidla nad 3,5 t  : od křižovatky silnic II/207 a II/198  směr Toužim – Kojšovice – Kozlov – Teleč – Bochov na křižovatku silnic II/198 a I/6 na křižovatku silnic I/6 a II/205 směr Veselov – Žlutice na křižovatku silnic II/205 a II/193 dále na křižovatku silnic II/193 a II/207 směr Štědrá a zpět.

Od 20.9.2018 do 31.12.2018 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/2088 v obci Stanovice  z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje; v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.