dopravní omezení

Uzavírky a dopravní omezení ve městě a okolí

Přehled uzavírek a omezení v dopravě k 13.5.2022

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 12.1.2022 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřeno spojovací schodiště mezi ul. Krále Jiřího a ul. Zahradní -  p.p.č. 1977. Úplná uzavírka o délce 200 m; průchod možný spojovacím schodištěm mezi ul. Poděbradská a ul. Zahradní. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu; bude zde prováděna kompletní rekonstrukce.

Od 16. 5. do 15. 6. 2022 bude probíhat úprava nástupních prostor a komunikací u Tržnice, která si vyžádá úplnou uzavírku provozu místních komunikací ul. Horova, Varšavská a Zeyerova.  

  • Varšavská – část místní komunikace, která  tvoří průjezdní pruh pro autobusy (kolem zastávky Tržnice, která bude rekonstruována) – včetně části určené pro pěší
  • Zeyerova – část místní komunikace od křižovatky s ulicí Varšavskou po hranu objektu Zeyerova č. p. 1116/7 (předprodej jízdenek MHD)
  • Horova – část od hrany s křižovatkou Varšavská ke světelné křižovatce s komunikací Horova - u Solivárny

Průjezd kolem dočasných zastávek povolen pouze vozidlům dopravního podniku. Ostatním vozidlům přijíždějícím od nábřeží Osvobození je umožněno pouze odbočení do ulice Jugoslávská, vozidla přijíždějící od světelné křižovatky na komunikaci Horova u Tržnice mohou pouze odbočit směrem k parkovišti u prodejny Albert a dále do komunikace Varšavská směrem k Becherplatzu. V ulici T.G. Masaryka ve směru  od Becherplatzu k prodejně  knih v Zeyerově ulici  bude umožněn obousměrný provoz. Ulice Zeyerova bude na dolním konci uzavřena, vjíždět a vyjíždět se bude pouze ulicí T. G. Masaryka. Provoz na průjezdním úseku komunikace  Horova od bistra Pupík po světelnou křižovatku na komunikaci Horova bude po dobu provádění prací uzavřen.

Krátký úsek Varšavské ulice mezi Jugoslávskou a Bulharskou bude v březnu opravován po polovinách, v zúžení bude doprava dočasně řízena semafory. Držitelům parkovacích karet pro lokalitu Jugoslávská, Bulharská, Varšavská a Horova bude umožněno bezplatné parkování na jinak zpoplatněném parkovišti se závorou na nábřeží Jana Palacha pod Bezručovou ulicí. 

Od 1.4.2022 do 30.11.2022 bude úplně uzavřena část Goethovy stezky;  úsek od Mostu u Galérie umění  k objektu Galérie umění. Bude zde prováděna oprava nábřežní zdi - odstranění havarijního stavu.

Od 15.3.2022 do 15.5.2022 bude úplná uzavírka části místní komunikace ulice Mariánskolázeňská silnice na p.p.č. 3313/1 v k.ú. Karlovy Vary  o délce cca 200 m z důvodu prací na sanaci svahu. Objízdná trase je vedena přes pozemní komunikace v obci Březová. V termínu od 16.5.2022 do 28.6.2022 zde bude povolena částečná uzavírka, kdy průjezd podél sanovaného úseku bude veden jedním jízdním pruhem a provoz bude řízen semafory.  

Od 1.4.2022 do 31.5.2023 bude úplně uzavřena ulice V Chatách a část ulice Slovanská. Budou zde prováděny stavební práce pro umístění nové veřejné kanalizace a vodovodu v chatové oblasti k. ú.  Tašovice. Práce jsou rozděleny na dílčí etapy, pracovní místo bude cca 30 m v pracovní směně od pondělí do pátku, časový horizont od 7:00 do 16:00 hodin. Po pracovní směně bude předmětné pracovní místo zajištěno zpevněním povrchu pro umožnění průjezdu mimo pracovní směnu.

Od 6.4.2022 do 30.6.2022 bude částečně omezen provoz na místních komunikacích ulic Jiráskova, Palackého náměstí, Vrchlického. Práce v předmětné lokalitě  pobíhají v pracovních úsecích do 50 metrů. Průjezd jedním jízdním pruhem, který je zajištěn dopravním opatřením.

Od 25.4.2022 do 31.5.2022; v tomto rozmezí na dobu 27 dnů dle vhodných klimatických podmínek bude částečně omezen provoz na ulici Bezručova. Důvodem omezení je provádění stavebních prací při ukládání optického kabelu. Pracovní úsek je 30 metrů a v tomto rozsahu bude i omezeno parkování v předmětné lokalitě (úsek od křižovatky s ul. Americká směrem do města ke schodišti u Obchodní akademie). Omezení provozu je zajištěno dopravním opatření, které bude postupně umísťováno na dané pracovní úseky s aktuálním datem.

Od 25.4.2022 do 31.5.2022 bude částečně omezen provoz v k. ú. Drahovice na ulicích Kollárova, Čechova, Chodská, V. Huga, Národní, Blahoslavova. Důvodem omezení je provádění stavebních prací při ukládání optického kabelu. Pracovní úsek je 50 metrů a v tomto rozsahu bude i omezeno parkování v předmětné lokalitě. Omezení provozu je zajištěno dopravním opatření, které bude postupně umísťováno na dané pracovní úseky s aktuálním datem.

Od 25.4.2022 do 29.7.2022 budou v k. ú. Bohatice probíhat práce při provádění rekonstrukce plynovodu, které si vyžádají úplnou uzavírku provozu místních komunikací ul. Nádražní stezka, Štúrova, Květinová

  • ul. Nádražní stezka – délka uzavírky 210 m, pracovní úseky do 50 m (úsek od p.p.č. 498/4 k p.p.č. 497)
  • ul. Štúrova – délka uzavírky 50 m (úsek od čp. 1055 ke křižovatce s ul. U Trati)
  • ul. Květinová – délka uzavírky 85 m, pracovní úsek do 50 m (úsek od křižovatky s ul. Jasmínová ke křižovatce s ul. Sluneční)

Od 28.4.2022 do 30.8.2022 bude částečně omezen provoz v k. ú. Rybáře na ulicích Buchenwaldská, Dělnická, Konečná, Kosmonautů, Majakovského, Mládežnická, Požární, Sibiřská, U Koupaliště, Železniční. Důvodem omezení je provádění stavebních prací při ukládání optické sítě. Pracovní úsek je 50 metrů a v tomto rozsahu bude i omezeno parkování v předmětné lokalitě. Omezení provozu je zajištěno dopravním opatření, které bude postupně umísťováno na dané pracovní úseky s aktuálním datem.

Od 28.4.2022 do 30.8.2022 bude částečně omezen provoz v k. ú. Rybáře na ulicích Čankovská, Konečná, Mládežnická, Požární, Severní, U Koupaliště, Železniční. Důvodem omezení je provádění stavebních prací při ukládání optické sítě. Pracovní úsek je 50 metrů a v tomto rozsahu bude omezeno i parkování v předmětné lokalitě. Omezení provozu je zajištěno dopravním opatření, které bude postupně umísťováno na dané pracovní úseky s aktuálním datem.

Od 30.4.2022 do 31.5.2022 bude částečně omezen provoz v k. ú. Stará Role na ulicích Kryzánkova a Nejdlova. Budou zde prováděny stavební práce při uložení vedení sítě elektronických komunikací. Průjezd zajištěn dopravním opatření.

Od 2.5.2022 do 30.6.2022 bude částečně omezen provoz v k. ú. Stará Role na ulici Školní. Důvodem je provádění stavebních prací při výměna kabelů VN. Pracovní úsek je 50 metrů a v tomto rozsahu bude i omezeno parkování v předmětné lokalitě. Omezení provozu je zajištěno dopravním opatření, které bude postupně umísťováno na dané pracovní úseky s aktuálním datem.

Od 2.5.2022 do 30.9.2022 bude částečně omezen provoz v k. ú. Bohatice, ulice Teplárenská, Fr. Halase. Průjezd jedním jízdním pruhem, který je zajištěn dopravním opatřením. Bude zde prováděna rekonstrukce horkovodu.

Od 9.5.2022 do 20.5.2022 a od 12.9.2022 do 23.9.2022 bude úplně uzavřena ulice Teplárenská, Fr. Halase. Bude zde prováděna rekonstrukce horkovodu.

Od 9.5.2022 do 10.11.2022 v pracovní směně pondělí – pátek od 8:00 do 14:30 hodin bude částečně omezen provoz v k. ú. Stará Role ulice Nerudova; z důvodu výměny armatur vodovodu.

 

DOPRAVNÍ OMEZENÍ Z DŮVODU KONÁNÍ SPORTOVNÍ AKCE ½ MARATON KARLOVY VARY

Od pátku 20. 5. 2022 od 18.00 hodin do soboty 21. 5. 2022 do 23.59 hodin bude úplně uzavřen provoz na místní komunikaci nábřeží Osvobození s podmínkou zachování průjezdu autobusů MHD dne 20.5.2022 do 20.00 hodin.

V sobotu dne 21.5.2022 od 15.30 h do 22.00 hodin bude úplně uzavřen provoz na místních komunikacích Zahradní, Sadová, Mlýnské nábřeží, Lázeňská, Tržiště, Jánský most, Vřídelní, I. P. Pavlova, Karla IV, T. G. Masaryka.

V sobotu 21.5.2022 od 17.00 h do 22.00 hodin bude úplně uzavřen provoz na místních komunikacích Tržiště, Stará louka, Mírové náměstí, Goethova stezka, Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní náměstí, Vřídelní, I. P. Pavlova, Karla IV., most 17. listopadu.

V sobotu 21.5.2022 od 17:45 do 20:00 h bude úplně uzavřen provoz na místních komunikacích Varšavská, Horova, nám. Republiky, Západní, Plynárenská, Šumavská, Moskevská, T. G. Masaryka, Dr. Davida Bechera (část od křižovatky Krále Jiřího, Moskevská křižovatku s ulicí T. G. Masaryka).

Uzavírkou jsou dotčeny i další komunikace v oblasti závodu, objížďka se vzhledem k rozsahu akce nestanovuje a nenařizuje.

Možnosti vjezdu a výjezdu z oblastí dotčených uzavírkou dle pokynů a za asistence příslušníků PČR:

Lokalita Tuhnice – Vjezd od Chebského mostu možný do 17:45. Výjezd z lokality Tuhnice bude možný od 19:10 h po trase Krymská, Charkovská, Západní směr Chebský most.

Lokalita Krále Jiřího – vjezd bude možný přes ulici Dr. Davida Bechera (příčný přejezd na pokyn příslušníka Policie) – Jaltská – Dr. Engla (příčný přejezd na pokyn příslušníka Policie) – náměstí Republiky – Chebský most.

Lázeňské území - z celého vnitřního lázeňského území NEBUDE možný výjezd/vjezd od 17.00 do 22.00 hodin. S výjimkou ulic vypsaných výše uzavíraných již v 15:30.

Lokalita volnočasový areál meandru Ohře – nebude umožněn vjezd ani výjezd v době od 17:45 do 19:45

 

PO DOBU TRVÁNÍ UZAVÍRKY BUDE AUTOBUSŮM VEŘEJNÉ LINKOVÉ DOPRAVY UMOŽNĚN VJEZD A VÝJEZD NA ZASTÁVKY KARLOVY VARY, TERMINÁL ZA ASISTENCE POLICIE ČR POUZE PŘES CHEBSKÝ MOST.

 

ZASTÁVKA KARLOVY VARY, TRŽNICE BUDE DNE 21. 5. 2022 UZAVŘENA PRO VŠECHNU AUTOBUSOVOU DOPRAVU MIMO MHD. V ČASE 17.00 – 20.00 H BUDOU ZASTÁVKY MHD PŘESUNUTY NA KOMUNIKACE HOROVA

 

SILNICE II. a III. třídy

Na základě „Hlavní mostní prohlídky ze dne 5.6.2021“ a dále „Posouzení nutnosti úplné uzavírky mostu 22214-1 Šemnice“ bude do 19.7.2022 úplná uzavírka provozu na silnici III/22214 - mostu ev. č. 22214-1, staničení 0,000 – 0,080 km, v obci Šemnice. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy pro vozidla do 3,5 t a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/22214 a II/222 směr Kyselka a dále po silnici II/222 ke křižovatce silnic II/222 a  III/22127 ke křižovatce silnic III22127 a 22124 a dále směr Bor, ke křižovatce silnic III/22124 a III/22214 směr Pulovice a zpět. Dopravní Informace pro vozidla nad 3,5 t jsou realizována osazením přechodného dopravního značení IP 22 Změna organizace dopravy na dotčených úsecích silnic II. a III. třídy.

Od 4.4..2022 do 30.11.2022 probíhá úplná uzavírka provozu na silnici II/222, v obci Mírová z důvodu provádění stavebních prací na mostě. Současně se navrhuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy a stanovuje se její trasa: - od navedení dopravy ze silnice II/222 přes provizorní most přes Vlčí potok a zpět.

Od 20.6.2022 do 30.9.2022 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/2204, v obci Děpoltovice z důvodu provádění stavebních prací na modernizaci křižovatky. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic II/220 a III/2206 směr Fojtov - Děpoltovice na křižovatku silnic III/2206 a III/2204 zpět.

Od 1.4.2022 do 30.9.2022 probíhá částečná uzavírka provozu na silnici II/220 a III/2204, v obci Děpoltovice z důvodu provádění stavebních prací na modernizaci křižovatky. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 17.6.2022 od 20:00hod. do 19.6.2022 do 7:00hod. bude úplná uzavírka provozu na silnicích III/21047 a III/2194 v obci Nejdek, z důvodu pořádání kulturní akce: „Kulturní akce Nejdecká pouť“. Pro akci je navržena obousměrná objížďka:  - směr Karlovy Vary – Kraslice, ulicemi  Karlovarská, Poštovní, Rooseveltova, Nádražní a zpět. - směr Karlovy Vary – Nové Hamry, ulicemi Karlovarská, zadní část nám. Karla IV. (podél řeky Rolavy), Nerudova, Závodu míru a zpět ulicemi Závodu míru, Žižkova, Dvořákova, Poštovní a Karlovarská.

Od 4.4.2022 do 5.6.2022 je povolena částečná uzavírka provozu na křižovatce silnic I/6 x III/20811, km 107,492, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 2.5.2022 do 30.11.2022 probíhá úplná uzavírka provozu na silnici III/21047 v obci Nejdek - Bernov z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Modernizace mostu ev. č. 21047 - 2, Bernov“. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy a stanovuje se její trasa: - od po silnici III/21047 směr obec Jindřichovice, na křižovatku silnic III/21047 a III/21035 směr obec Vřesová, na křižovatku silnic III/21035 a III/20912 směr obec Tatrovice, na křižovatku silnic III/20912 a III/20910 směr obec Nejdek, na křižovatku silnic III/20910 a III/21047 směr obec Nejdek - Bernov, zpět.

Od 1.6.2022 do 31.10.2022 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/2206 staničení km 9.043 - 9.179 v obci Otovice, z důvodu provádění stavebních prací - přeložky vodovodu ul. Děpoltovická. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 16.5.2022 do 31.10.2022 bude částečná uzavírka provozu na  silnici III/19824 v obci Chodov u Bečova, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od  28.5.2022 do 29.5. 2022 bude úplná uzavírka provozu na silnici II/226 , v obci Chyše, z důvodu provádění stavebních prací: Chyše, Lubenecká p.č. 180/1 – nová přípojka vodovodu a splaškové kanalizace. Současně se navrhuje obousměrná objížďka pro vozidla nad 3,5 t po silnicích II. a III. třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic II/226  a III/2266 směr Lubenec na křižovatku silnic II/226 a III/1944 dále směr Bošov, na křižovatku silnic III/1944 a II/194 směr Chyše a  zpět. Pro vozidla do 3,5 t, se objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech a bude v případě potřeby zajištěna a řízena náležitě poučenými pracovníky v reflexních vestách a v souladu s ust. § 79 zákona 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Od  8.6.2022 do 13.6.2022 bude úplná uzavírka provozu na silnici II/209 , v obci Božíčany, úsek železničního přejezdu P260, z důvodu provádění stavebních prací: Výstavba PZS v km 5,008 (P260) trati Chodov - Nová Role. Současně se navrhuje obousměrná objížďka po silnicích I. a III. třídy a stanovuje se její trasa: od železničního přejezdu P260 po silnici II/209 na křižovatku silnic II/209  a II/222 směr Mírová na křižovatku silnic II/222 a III/2224 dále směr Božíčany, na křižovatku silnic III/2224 a II/209 a  zpět.

Od 20.6.2022 do 29.6.2022 bude úplná uzavírka na silnici II/222, v obci Mírová, úsek železničního přejezdu P255 z důvodu provádění stavebních prací - doplnění závor na přejezdu P255 v km 1,919 trati Chodov – Nová Role. Současně se navrhuje obousměrná objížďka po silnicích I. a III. třídy a stanovuje se její trasa: od železničního přejezdu P255 po silnici II/222 na křižovatku silnic II/222 a II/209 směr Božíčany na křižovatku silnic II/209 a III/2224 dále směr Mírová, na křižovatku silnic III/2224 a II/222 a  zpět.

Od  23.5.2022 do 30.6.2022 bude úplná uzavírka na silnici III/22134 staničení km 4.300 - 4.436 v obci Otovice z důvodu provádění stavebních prací. Současně se navrhuje obousměrná objížďka (mimo MHD, které bude průjezd umožněn) po silnicích II. a III. třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic 22134 a III/22129 po ulici Hroznětínská, na křižovatku III/22129 a po místních komunikacích ulic Teplárenská a Jáchymovská po ulici Mostecká, na křižovatku III/22129 a III/22134 ulice K Panelárně a zpět.