Uzavírky a dopravní omezení v Karlových Varech a okolí

28.06.2018

Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení ve městě a okolí k 22.6. 2018

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena  část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 13.11.2017 do 30.6.2018 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Buchenwaldská. Bude zde prováděna rekonstrukce vozovky a chodníku a odstranění vlečkového přejezdu. II. etapa je v termínu od 1.4.2018 do 30.6.2018; úsek ul. Buchenwaldská od křižovatky s ulicí Celní až po zastávku MHD u krematoria. Po celou dobu trvání uzavírky bude zajištěn bezpečný průchod pro chodce celým úsekem pod uzavírkou. Od 28.6.2018 do 21.6.2018 bude úplně uzavřena část místní komunikace Celní (ve směru od ulice Buchenwaldská po křižovatku s ulicí Sokolovská).

Od 4.6.2018 do 28.6.2018 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Stará Kysibelská v úseku od křižovatky s ulicí Drahovická spojka a ulicí Krokova až za křižovatku s ulicí Východní; pracovní úsek vždy od křižovatky ke křižovatce o délce cca 100 – 150 m; celková délka částečné uzavírky cca 400m. Po dobu prací bude provoz regulován přechodným dopravním značením a řízen kyvadlově pracovníky prováděcí firmy. Obslužnost zastávek BUS zůstává bez omezení.  

Od 25.6.2018 do 27.6.2018  v časovém rozmezí 8:00 – 18:00 hodin bude úplně uzavřena spodní část  ( před křižovatkou s ulicí Vřídelní) místní komunikace  ulice Ondřejská  o délce cca 5 m. Bude zde umístěna vysokozdvižná plošina k výkonu díla na fasádu.

Od 25.6.2018 do 29.7.2018 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Lipová – spojovací ulice mezi ul. Lipová a Karla Kučery. Bude zde prováděna oprava chodníku a povrchu ulice Lipová. Úsek o délce cca 50 m.

 Od 25.6.2018 do 29.7.2018 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Úvalská – úsek od p.p.č. 1010/32 za p.p.č. 1010/28 o délce cca 100 m. Bude zde prováděna oprava chodníku. Průjezd po celou dobu prováděných prací zajištěn dopravním značením.

Od 26.6.2018 do 31.8.2018 bude úplně uzavřena místní komunikace v Rosnicích – p.p.č. 124/14úsek o křižovatky s místní komunikací p.p.č. 304 ke křižovatce s místní komunikací p.p.č. 121/29 o délce cca 125 m. Bude zde prováděna úprava a rozšíření stávající místní komunikace.

Od 25.6.2018 do 30.7.2018 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Švermova o délce cca 30 m – p.p.č. 473; v úseku jímky 2J026-2J027, kde je umístěn kompenzátor; změna dopravního režimu zajištěna dopravním značením.

Dne  29.6.2018   v čase cca 16.45 h - 18.30 h bude postupně úplně uzavřen  provoz úseků místních komunikací křižovatka T. G. Masaryka – Zahradní – nábřeží Osvobození; křižovatka Zámecký vrch – Pod Jelením skokem a křižovatka Slovenská – U Imperiálu v obci Karlovy Vary z důvodu průjezdu slavnostní kolony v rámci otevíracího a závěrečného ceremoniálu při konání 53. MFF Karlovy Vary 2018.  Uzavírku jsou dotčeny místní komunikace navazující na uzavírané úseky místních komunikací.

 

Dne 29.6.2018 od 21.00 h do 30.6.2018 do 00.30 h bude úplně uzavřen provoz místní komunikace Zahradní v obci Karlovy Vary z důvodu konání koncertu na ploše před hotelem Thermal při zahájení 53. MFF Karlovy Vary 2018.

 

Ve dnech 22.6.2018 od 00.05 h 8 do 04.00 h; 25.6.2018  od 22.05 h do 26.6.2018 do 05.00 h; 24.6.2018 od 00.00 h do 05 h; dne 10.7.2018 od 00.05 h do 04.00 h; dne 11.7.2018 od 00.05 h do 05.00 h bude úplně uzavřen  provoz na úseku místní komunikace I. P. Pavlova – za tunelem u parčíku zahotelem Thermal v obci Karlovy Vary pro potřeby konání

 

Dne  7.7.2018   v čase cca 16.45 h - 18.30 h budoe  postupně úplně uzavřen  provoz úseků místních komunikací křižovatka T. G. Masaryka – Zahradní – nábřeží Osvobození; křižovatka Zámecký vrch – Pod Jelením skokem a křižovatka Slovenská – U Imperiálu v obci Karlovy Vary z důvodu průjezdu slavnostní kolony v rámci otevíracího a závěrečného ceremoniálu při konání 53. MFF Karlovy Vary 2018.  Uzavírku jsou dotčeny místní komunikace navazující na uzavírané úseky místních komunikací.

 

Ve dnech 27. až 28.9.2018 se v ul. Zeyerově (v části pěší zóny od hotelu Ambassador směrem k ul. Varšavské) a v ul. T.G.Masaryka (v části od hotelu Ambassador směrem ke křížení s ul. Bulharskou) uskuteční Svatováclavský  jarmark.

Ve dnech 11. až 12.11.2018 se v ul. Zeyerově (v části pěší zóny od hotelu Ambassador směrem k ul. Varšavské) a v ul. T.G.Masaryka (v části od hotelu Ambassador směrem ke křížení s ul. Bulharskou) uskuteční Svatomartinský jarmark.

SILNICE I. třídy

Od 25.4.2018 do 15.11.2018 bude úplně uzavřen provoz na silnici I/20 v úseku mostu ev. č. 20-001 v Karlových Varech – Doubí  z důvodu jeho opravy.  Obousměrná objížďka je nařízena následovně: od Plzně pro osobní i nákladní dopravu – ulicemi Studentská, Plzeňská, Západní, Plynárenská.  Od Chebu vozidla nad 3,5 t – silnice I/6, ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská; vozidla do 3,5 t – ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská. Od Prahy I. pro osobní i nákladní dopravu – silnice I/6, ulicemi Dolní Kamenná, Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská. Od Prahy II. vozidla nad 3,5t – silnice I/6, ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská; vozidla do 3,5 t – ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská.

SILNICE II. a III. třídy

Od 30.5.2018 na dobu jednoho roku bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od 3.4.2018 do 27.7.2018 bude částečně uzavřena silnice II/198, staničení km 0.000 - 4.900,  na trase Bochov –  Kozlov důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 16.4.2018 do 30.6.2018 bude úplně uzavřen provoz na silnic II/198 staničení km 10.00 - 12.41 na trase Kojšovice – Toužim, důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích I., II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: - od křižovatky silnic II/198 a I/20 směr Bečov nad Teplou, dále na křižovatku silnic I/20 a II/208 směr Bochov, na křižovatku silnic II/208 a I/6 směr Praha, na křižovatku silnic I/6 a II/198 směr Toužim a zpět.

Od 19.4.2018 do 30.10.2018 bude úplně uzavřený provoz na silnici III/2206 v obci Děpoltovice z důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: - od křižovatky silnic III/2206 a III/2204 v obci Děpoltovice, na křižovatce silnic III/2204 a II/220 směr Nejdek, dále na křižovatce se silnicí II/220 a III/2206 směr Fojtov a zpět.

Od 30.4.2018 do 29.6.2018 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/2206 staničení  km 2.745 – 3.032 v obci Děpoltovice z důvodu provádění  vodovodu.  V úseku s dopravním omezením je doprava vedena v obou směrech.

Od 1.5.2018 do 30.6.2018 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/22124 v obci Kyselka – Radošov z důvodu opravy havarijního stavu mostu přes řeku Ohři. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy a její trasa je stanovena následovně: od křižovatky silnic III/22124 a 22127 směr Kyselka a dále po silnici II/222 ke křižovatce silnic II/222 a III/22214 směr Pulovice ke křižovatce silnic III/22214 a 22124 a dále směr Radošov a zpět.

Od 2.5.2018 do 26.6.2018 bude částečně uzavřen provoz na silnici III/20910 v úseku železničního přejezdu P163 v km 15,113, v obci Nová Role, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 2.5.2018 do 26.6.2018 bude úplně uzavřen provoz v úseku železničního přejezdu P 167 v km 17,081 na pozemní komunikaci na p.p.č. 1175 a 1125/1, k.ú. Suchá u Nejdku v obci Nejdek, z důvodu provádění stavebních prací. Dopravně inženýrské opatření je bez objízdné trasy.

Ve dnech od 8.6.2018 do 10.6.2018, od 18.6.2018 do 24.6.2018 bude úplně uzavřen provoz plnou v úseku železničního přejezdu P 166 v km 16,695 na pozemní komunikaci na p.p.č. 322/3 a 324/2, k.ú. Suchá u Nejdku v obci Nejdek z důvodu provádění stavebních prací. Dopravně inženýrské opatření je bez objízdné trasy.

Od  2.5.2018 do 29.6.2018 bude úplně uzavřen provoz v úseku železničního přejezdu P 164 v km 15,759 na pozemní komunikaci na p.p.č. 1172/3, k.ú. Suchá u Nejdku v obci Nejdek, z důvodu provádění stavebních prací. Dopravně inženýrské opatření je bez objízdné trasy.

Od 2.5.2018 do 26.6.2018 bude částečně uzavřen provoz na  silnici III/20910 v úseku železničního přejezdu P163 v km 15,113 v obci Nová Role, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 2.5.2018 do 29.6.2018 bude úplně uzavřen provoz v úseku železničního přejezdu P 160 v km 14,212 pozemní komunikace na p.p.č. 1416/1 a 1622, k.ú. Nová Role v obci Nová Role, z důvodu provádění stavebních prací. Dopravně inženýrské opatření je bez objízdné trasy.

Od  2.5.2018 do 26.6.2018 bude úplně uzavřen provoz v úseku železničního přejezdu P159 v km 13,708 na  pozemní komunikaci na p.p.č. 1559/3 a 1559/4 k.ú. Nová Role, z důvodu provádění stavebních prací. Dopravně inženýrské opatření je bez objízdné trasy.

od 1.7.2018 do 9.7.2018 úplnou uzavírku provozu na  silnici II/198 staničení km 10.000 - 12.417 na trase Kojšovice - Toužim z důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích I., II. a III.třídy a stanovuje se její trasa:  od křižovatky silnic II/198 a I/20 směr Bečov nad Teplou, dále na křižovatku silnic I/20 a II/208 směr Bochov, na křižovatku silnic II/208 a I/6 směr Praha, na křižovatku silnic I/6 a II/198 směr Toužim a zpět.

 

Od 29.6.2018 do 31.8.2018 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/2206 staničení  km 2.745 – 3.032 v obci Děpoltovice z důvodu provádění  vodovodu.  V úseku s dopravním omezením je doprava vedena v obou směrech.