foto

Tuhnický areál doplní Centrum zdraví a bezpečí

O co jde? Bezbariérový areál osázený zelení bude obsahovat zkušební objekty nabízející zázemí pro praktickou přípravu v rámci prevence rizik - budovu vjemů, mimořádných událostí, nemocnice, policie, hasičů, a provozní budovu včetně potřebného zázemí pro návštěvníky. Budovy budou vybaveny odpovídající technikou a technickým vybavením pro věrnou simulaci všech plánovaných aktivit a rizik včetně inovativních interaktivních simulátorů a trenažerů. V Centru zdraví a bezpečí bude dále umístěno dopravní hřiště s železničním přejezdem, lanové centrum určené pro nácvik rizikových situací ve výškách, jezírko s umělým potokem, dětská a sportovní hřiště.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti, informovanosti a připravenosti obyvatel v oblasti běžných rizik spojených s každodenním životem i mimořádných událostí a krizových situací a s tím související eliminace ztrát na zdraví, životech, životním prostředí a majetku obyvatelstva. Má mimo jiné vytvořit podmínky pro vybudování systému vzájemné podpory a spolupráce záchranářských subjektů a obyvatel.

Projekt byl předložen do regionálního operačního programu NUTS II Severozápad v rámci prioritní osy 1 – Regenerace a rozvoj měst, oblasti podpory 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu. V rámci oblasti podpory 1.1 byl pro rozvojovou zónu podél řeky Ohře Statutárního města Karlovy Vary zpracován integrovaný plán rozvoje města (IPRM Karlovy Vary), v němž je předkládaný projekt začleněn a jehož cíle naplňuje. V souladu s dalšími realizovanými projekty stanovanými v IPRM projekt výrazně přispívá k podpoře vyváženého socioekonomického rozvoje Karlových Varů jako rozvojového pólu regionu.

Zhotovitelem stavby je Eurovia CS, a.s., cena 51 mil. Kč včetně DPH, ROP Severozápad spolufinancuje 85% uznatelných nákladů. Staveniště bylo zhotoviteli předáno 4. 8. 2014, termín dokončení stavby je 1. 6. 2015.